2019-07-19 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
19-07-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE JULIO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de juliol de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 que va desestimar el Recurs PA núm. 505/14, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de diferències salarials per realització de funcions de superior categoria.
Expediente: E-00501-2019-000240-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 que va desestimar el Recurs PA núm. 207/16, interposat contra el sorteig de participació en la 130a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2016.
Expediente: E-00501-2017-000341-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, recaiguda en Interlocutòries núm. 362/18, que va desestimar una demanda interposada en impugnació d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2019-000239-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 232/18, interposat contra sanció per multa de trànsit i liquidació de taxa per retirada de vehicle.
Expediente: E-00501-2019-000241-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 426/18, sobre no admissió del recurs de reposició interposat contra l'extinció d'una autorització de venda no sedentària.
Expediente: E-00501-2019-000185-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 436/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000233-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 598/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000232-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 994/18, interposat contra l'acord pel qual s'excloïa l'interessat de la borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
Expediente: E-00501-2019-000242-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 102/19, interposat contra l'aprovació del llistat definitiu de les persones beneficiàries de l'ajuda de Xec Escolar per al curs acadèmic 2018/2019.
Expediente: E-00501-2019-000243-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 228/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2016.
Expediente: E-00501-2019-000238-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 588/18, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000219-00 - Quedar assabentat
0013 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de gener a juny de 2017.
Expediente: E-04404-2019-000001-00 - Quedar assabentat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2019 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-01101-2019-002062-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un nomenament interí i nomenar provisionalment per millora d'ocupació un tècnic superior d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-003044-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-003061-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
Expediente: E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió del procediment i desestimar el recurs de reposició interposat contra l'atorgament d'autorització municipal per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
Expediente: E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 2 de la Marina del Port de València (Fase 2), cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-04101-2019-000059-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert simplificat per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 4 de la Marina del Port de València (Fase 1), actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions.
Expediente: E-04101-2019-000070-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert simplificat per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 5 de la Marina del Port de València (Fase 1), actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions.
Expediente: E-04101-2019-000064-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat als carrers del Músic Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner.
Expediente: E-05307-2019-000070-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05307-2019-000085-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05307-2019-000092-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2019-000488-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Reforma del Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes'.
Expediente: E-01201-2019-000519-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Acció Ecologista Agró.
Expediente: E-01801-2018-000611-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de juny.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Nosotras Deportistas Asociación de Mujeres en el Deporte.
Expediente: E-01903-2018-000230-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la participació en l'Entrada de Bandes Ciutat de València.
Expediente: E-01904-2018-000794-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000031-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura per a la realització del XXXIV Festival Internacional de Cine València-Cinema Jove.
Expediente: E-02000-2019-000039-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la Beca Velázquez 2018-2019.
Expediente: E-02001-2018-000103-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés en el subconcepte 45016.
Expediente: E-02101-2016-000378-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASPAS-VALÈNCIA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació del segon pagament del conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundació Pau i Solidaritat d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal de les obres del modificat del contracte d'obres de renovació i obra nova dels col·lectors arterials al barri del Cabanyal-el Canyamelar i impulsió de la EB Malva-rosa a la ciutat de València, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02701-2014-000702-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar i aprovar la compensació efectuada per Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda de 7 de novembre de 2018, de part del fons de Cooperació Municipal de l'exercici 2018.
Expediente: E-02701-2018-000048-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000236-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02901-2019-000308-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4925, de 7 de juny de 2019.
Expediente: E-02901-2019-000372-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades o no per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0049 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-9504, de 30 de novembre de 2018.
Expediente: E-04103-2018-000064-00 - Aprovat
0050 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-9739, de 12 de desembre de 2018.
Expediente: E-04103-2018-000068-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el reintegrament de l'aportació econòmica efectuada per València en Comú.
Expediente: E-04301-2019-000101-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de maig.
Expediente: E-04909-2019-000242-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto de la proposta de gasto 2019/4219.
Expediente: E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
0053 - PRECS I PREGUNTES
0054 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara sense contingut el recurs d'apel·lació interposat contra Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que va declarar acabat el Recurs PA núm. 236/16, sobre incoació d'expedient disciplinari.
Expediente: E-00501-2019-000237-00 - Quedar assabentat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a exercir l'opció de compra de vint-i-dos motocicletes de renting.
Expediente: E-01401-2019-002538-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de manutenció i veterinaris dels cans de la Unitat Canina de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2019-003297-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000098-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2019 corresponent a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
Expediente: E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-002393-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-000981-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació sol·licitada per l'Associació Solidaritat Perifèries del Món del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la fundació Entreculturas-Fe y Alegría de modificació de la zona d'intervenció per a un projecte d'ajuda humanitària.
Expediente: E-02250-2018-000255-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de les beques 'València Coopera'.
Expediente: E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
Expediente: E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'entitat religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'associació Casa de la Caridad.
Expediente: E-02250-2019-000052-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR-PV.
Expediente: E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2019 aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2019-000289-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'addenda 2019 al conveni de col·laboració en el marc del VI Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2019-001009-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del pla parcial NPR-5 'Moreres II'.
Expediente: E-03001-2019-000218-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en el nomenament de oficials/ales de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-000337-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002643-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-001101-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 8271.
Expediente: E-01101-2019-002812-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d'una sol·licitud d'abonament de vacances.
Expediente: E-01101-2019-002861-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002921-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució de sentència.
Expediente: E-01101-2019-003020-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució de sentència.
Expediente: E-01101-2019-003021-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució de sentència.
Expediente: E-01101-2019-003022-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
Expediente: E-01101-2019-003023-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
Expediente: E-01101-2019-003024-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
Expediente: E-01101-2019-003025-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
Expediente: E-01101-2019-003026-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2019-003064-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-003110-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2019-000008-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'activitat, requisits i condicionants tècnics del Complex Esportiu Municipal 'Piscina València'.
Expediente: E-01903-2014-000292-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Intervalencia, SA Sociedad Unipersonal, en el marc de la Gran Fira València 2019.
Expediente: E-01904-2019-000828-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en quatre llocs de treball de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-003114-00 - Aprovat