2019-07-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-07-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE JULIO DE 2019.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de juny de 2019.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa la delegació provisional de facultats resolutòries en matèria sancionadora.
Expediente: E-00601-2019-000034-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 236/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000380-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 418/15, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000203-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 320/18, interposat contra l'extinció d'una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-00501-2019-000207-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 500/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000202-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 510/18, interposat contra la disconformitat amb l'obligació de pagar una tarifa d'aportació per extensió de xarxa.
Expediente: E-00501-2019-000214-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 15/19, interposat contra una exclusió de les ajudes de gastos de menjador escolar 2018-2019.
Expediente: E-00501-2019-000208-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 11, en el Procediment núm. 1017/18, en matèria d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2019-000210-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 4342, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002843-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002871-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002887-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002898-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2019-002888-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002684-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a auxiliar administratiu en el lloc de treball referència núm. 5836, en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2019-002787-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2019-002772-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 6813.
Expediente: E-01101-2019-002796-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres corresponents al projecte d'intervenció arqueològica del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E-04101-2018-000202-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-04101-2019-000014-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació, manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000075-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa Empark Aparcamientos y Servicios, SA, de l'empresa Car Parking, SLU.
Expediente: E-04101-2019-000134-00 - Quedar assabentat
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2020 del conveni de col·laboració amb l'Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito i l'entitat pública empresarial Red.es, per a la prestació transitòria del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
Expediente: E-00801-2009-000012-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte dels servicis gestionats d'impressió en la modalitat de pagament per ús a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2014-000098-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de gasolina sense plom i gasoil A per al Parc Mòbil.
Expediente: E-01201-2016-000062-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga de l'autorització d'ocupació de domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de begudes i productes sòlids en espais d'accés lliure dins dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2016-000341-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció d'obres, redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut i desenvolupament de les instal·lacions de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2019-000429-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de manteniment i desmuntatge de la il·luminació de les festes dels Reis Mags 2019.
Expediente: E-01201-2019-000438-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Millora de l'escoleta infantil municipal Algirós (Trafalgar)'.
Expediente: E-01201-2019-000467-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Millora de l'escoleta infantil municipal Benicalap'.
Expediente: E-01201-2019-000493-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Millora de l'escoleta infantil municipal Sant Pau'.
Expediente: E-01201-2019-000494-00 - Aprovat
0032 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el gasto dels servicis extraordinaris d'estiu.
Expediente: E-01501-2019-000217-00 - Aprovat
0033 - BANDA MUNICIPAL. Proposa adjudicar els contractes de prestació dels servicis de retransmissió en directe i gravació en DVD i en CD del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2019.
Expediente: E-01601-2019-000021-00 - Aprovat
0034 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar la contractació dels artistes intèrprets per a l'actuació musical de la Banda Municipal de València amb motiu de la Conferència Anual de la Wasbe a Buñol.
Expediente: E-01601-2019-000022-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa adjudicar el contracte de subministrament d'una tarima de fusta per a l'accés a vestuaris i dependències de l'Escola Municipal de Vela.
Expediente: E-01903-2019-000144-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu al transport d'obres i l'acondicionament, instal·lació i muntatge de l'exposició 'En peu de festa'.
Expediente: E-01904-2018-001419-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001451-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2018-001451-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Músic Espí-Gravador Fabregat.
Expediente: E-01904-2019-000790-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'autorització d'ocupació del domini públic municipal per a realitzar activitats falleres sol·licitada per la Falla Em Plom-Guillem de Castro.
Expediente: E-01904-2019-000792-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la contractació artística de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per a part del mes de juliol.
Expediente: E-01905-2018-000562-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa adjudicar el contracte de servicis de direcció facultativa externa d'enginyeria en fase d'execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2019-000335-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2019-000050-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'instal·lació de mil banderoles en fanals per una campanya de publicitat.
Expediente: E-02001-2019-000774-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos arrendaticis del primer trimestre de 2019 d'un local situat al carrer de Tirant lo Blanch.
Expediente: E-02101-2018-000490-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la rectificació de l'error material de codificació en les aplicacions pressupostàries d'inversió: 6210001 i 6210002 destinades a finançar la construcció del centre de dia de joves del Cabanyal.
Expediente: E-02201-2016-000499-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Iniciatives Solidàries de la subvenció concedida per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a esta.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la cancel·lació d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2019-000045-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-315, de 27 de març de 2019.
Expediente: E-02201-2019-000050-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano per a l'execució d'un programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est i promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2019-000087-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar l'ús de tres vivendes municipals a famílies amb necessitats d'emergència habitacional en el marc del protocol d'actuació subscrit amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-02201-2019-000135-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2019-000345-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000349-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000350-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000353-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000351-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000361-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000362-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa resoldre i liquidar el contracte de servicis de difusió en mitjans per a les campanyes 'Oci lliure d'agressions sexuals' i '8 de març, Dia Internacional de les Dones'.
Expediente: E-02230-2019-000029-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació intercultural Candombe-Integra2 Mundo.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000195-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 'Paco Jarque' 2019 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2019-000214-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions a les alcaldesses i als alcaldes dels pobles de València corresponents al segon trimestre de 2019.
Expediente: E-02310-2019-000089-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
Expediente: E-02310-2019-000159-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa adjudicar els contractes de servicis per a la realització de diverses activitats culturals amb motiu de les Festes Majors de Carpesa.
Expediente: E-02310-2019-000226-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa adjudicar els contractes de servicis per a la realització de diverses activitats culturals amb motiu de les Festes Majors de Carpesa i les Festes de Forn d'Alcedo.
Expediente: E-02310-2019-000255-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa adjudicar els contractes de servicis per a la realització de diverses activitats culturals amb motiu de les Festes de Moros i Cristians de Castellar-l'Oliveral i la Festa Grossa de Pinedo.
Expediente: E-02310-2019-000271-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa adjudicar els contractes de servicis per a la realització de diverses activitats culturals amb motiu de les Festes de Borbotó i les Festes Patronals del Saler.
Expediente: E-02310-2019-000279-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02310-2019-000274-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar a l'associació de veïns La Unió de la Punta l'ús de la Casa del Poble (Xalet del doctor Bartual).
Expediente: E-02310-2019-000288-00 - Aprovat
0072 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte del servici d'elaboració del guió escaleta per a l'acte d'inauguració del CEMAS i suport en relació a FAO.
Expediente: E-02350-2019-000018-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la modificació de crèdits generats per dividends d'Emivasa i modificar el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02701-2019-000273-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-682, de 28 de gener de 2019.
Expediente: E-02901-2018-001842-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar una sol·licitud d'epígraf de venda en dos parades del mercat de Castella i ordenar el cessament de l'activitat.
Expediente: E-02901-2019-000019-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02901-2019-000416-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar l'adjudicació de les parades licitades en subhasta de data 3 de juny de 2019.
Expediente: E-02901-2019-000795-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el traspàs de diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001056-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el traspàs de diverses parades del mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2019-001282-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-000269-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001463-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000058-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir una llicència d'obertura, alçar el cessament de l'activitat i deixar sense efecte la Resolució núm. GO-492, de 21 de gener de 2019.
Expediente: E-03901-2014-000955-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa iniciar procediment de revocació d'una llicència de sala de ball-discoteca.
Expediente: E-03901-2018-000479-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa adjudicar el contracte d'obres per al condicionament del paviment del jardí de la plaça del Morerar (Borbotó).
Expediente: E-04001-2019-000052-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles i aprovar el projecte de l'ordenança fiscal reguladora d'esta taxa.
Expediente: E-H4969-2019-000001-00 - Retirat
0087 - SERVICI FINANCER. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de diferents entitats bancàries i de l'entitat pública empresarial IDAE en concepte d'interessos i amortitzacions derivades dels préstecs subscrits per la Corporació i d'interessos per operacions IRS (Interest Rate Swap) corresponents al mes d'agost de 2019.
Expediente: E-05201-2019-000019-00 - Aprovat
0087 - PRECS I PREGUNTES
0088 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació València Capital del Disseny.
Expediente: E-00201-2019-000023-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert.
Expediente: E-00703-2019-000010-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Institut Nacional d'Estadística, Delegació Provincial de València, en concepte d'actualització del Cens Electoral 2018.
Expediente: E-00910-2019-000014-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3618 corresponent a publicitat de l'exposició 'Van Gogh Alive'.
Expediente: E-01201-2019-000448-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la relació de liquidació núm. 2019/3672 corresponent a publicitat del Cirque du Soleil.
Expediente: E-01201-2019-000445-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres de millora en les escoletes infantils municipals: Solc, Gent Menuda, Pardalets i Quatre Carreres.
Expediente: E-01201-2019-000476-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres de millora en les escoletes infantils municipals: General Urrutia, Pinedo, Sant Pau, Benicalap i Minipoli.
Expediente: E-01201-2019-000479-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar el contracte d'adquisició de deu mil tríptics informatius de l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: E-01401-2019-003415-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000088-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació final de gener de 2019 del contracte d'obres de construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central.
Expediente: E-01801-2019-000672-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convocar un procés per a la selecció de projectes i dissenys artístics i creatius de carrosses per a la Batalla de Flors 2019.
Expediente: E-01904-2019-000782-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa contractar una colla d'operaris especialitzats per a traslladar i ubicar en l'interior del Museu Faller els ninots indultats del 2019.
Expediente: E-01904-2019-000797-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'adjudicació del contracte de dos tallers de cal·ligrafia i cuina i la coordinació de tots dos per a l'exposició 'L'argila de mitja lluna'.
Expediente: E-02001-2019-000084-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'un projector.
Expediente: E-02001-2019-000785-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-000838-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la renúncia a una subvenció concedida en el pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la cancel·lació d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2019-000085-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la cancel·lació d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2019-000108-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la cancel·lació d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2019-000131-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de part de la tercera pròrroga de conveni de col·laboració firmat amb l'Instituto Secular Obreras de la Cruz per al desenvolupament del programa 'Vivenda Rut'.
Expediente: E-02201-2015-000344-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
Expediente: E-02230-2018-000069-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02230-2018-000078-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Nosotras Deportistas.
Expediente: E-02230-2018-000081-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2019 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000206-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Certamen Literari 2019 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000209-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Redacció 2019 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000230-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa adjudicar els contractes de servicis per a la realització de diverses activitats culturals amb motiu de la Festa Educativa de Castellar-l'Oliveral, les Festes Populars de Forn d'Alcedo i les Festes Majors de Carpesa.
Expediente: E-02310-2019-000250-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa adjudicar el contracte de servicis per a la realització d'una activitat cultural amb motiu de les Festes de Forn d'Alcedo.
Expediente: E-02310-2019-000289-00 - Aprovat
0116 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte del servici d'implantació i gestió inicial de les xarxes socials de CEMAS.
Expediente: E-02350-2019-000006-00 - Aprovat
0117 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte de lloguer de mobiliari i complements per a l'acte de la inauguració del CEMAS.
Expediente: E-02350-2019-000015-00 - Aprovat
0118 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa adjudicar el contracte del servici de catering per a l'acte de la inauguració del CEMAS.
Expediente: E-02350-2019-000016-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir permís d'abocament a la xarxa municipal de sanejament de les aigües residuals procedents d'una activitat de bugaderia autoservici.
Expediente: E-02701-2019-000295-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir permís d'abocament a la xarxa municipal de sanejament de les aigües residuals procedents d'una activitat de bugaderia autoservici.
Expediente: E-02701-2019-000333-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la modificació de pla i llibre registral del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-000973-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el traspàs de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001308-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el traspàs de diverses parades del mercat de Jerusalem.
Expediente: E-02901-2019-001541-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar la realització d'obres en diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001440-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades dels mercats Central i del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001412-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001416-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001441-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001515-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001516-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001517-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001518-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001528-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001507-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001259-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2019-001536-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-001425-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del mercat de Jesús-Patraix.
Expediente: E-02901-2019-001534-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2019-001535-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una dependenta en diverses parades del mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2019-001537-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un dependent en diverses parades del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2019-001527-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una venedora familiar en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001514-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un venedor familiar en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001544-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar una venedora familiar en diverses parades del mercat de Jesús-Patraix.
Expediente: E-02901-2019-001533-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar el canvi d'epígraf en diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001354-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar un expedient incoat per impagament de taxes.
Expediente: E-02901-2019-000443-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar un expedient incoat per impagament de taxes.
Expediente: E-02901-2019-000460-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa arxivar un expedient incoat per impagament de taxes.
Expediente: E-02901-2019-000462-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la supressió de magatzems del mercat de Rojas Clemente com a conseqüència de les obres i adjudicació a persones titulars afectades.
Expediente: E-02901-2019-001038-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa extingir el dret de concessió de diversos llocs del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2019-000189-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa tindre per desistit al sol·licitant d'una autorització per a la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància.
Expediente: E-02901-2018-001936-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un professor de banda, especialitat fagot.
Expediente: E-01101-2019-002580-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un professor de banda, especialitat percussionista.
Expediente: E-01101-2019-002815-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a una petició de declaració en situació d'excedència per cura de fill i deixar sense efecte la Resolució núm. CF-1472, d'11 de juny de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002751-00 - Aprovat
0154 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002860-00 - Aprovat
0155 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Servici de Policia Local en concepte d'hores extraordinàries prestades l'últim trimestre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-002835-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual en el lloc referència núm. 8141.
Expediente: E-01101-2019-002917-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Pere (inclou carrer del Llavador).
Expediente: E-04101-2018-000155-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu al seguiment i avaluació del Pla de Cooperació.
Expediente: E-02250-2018-000292-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de prestació del servici de gestió diària de recursos de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de revisió de la instal·lació de gas en una vivienda municipal.
Expediente: E-02250-2019-000060-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de costos derivats de l'allotjament de setanta-dos persones a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2019-000142-00 - Aprovat
0162 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa adjudicar el contracte de disseny, maquetació, enquadernació i impressió de 1.000 unitats de llibres de les ordenances municipals reguladores dels mercats de districte i de la venda no sedentària.
Expediente: E-02901-2019-001473-00 - Aprovat
0163 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa adjudicar el contracte d'anàlisi i diagnòstic de la situació estructural del mercat de Rojas Clemente, projecte tècnic d'intervenció en les patologies estructurals del mercat i direcció d'obra en l'execució del citat projecte.
Expediente: E-02901-2019-001499-00 - Aprovat
0164 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002449-00 - Aprovat
0165 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació de segona activitat per edat un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002807-00 - Aprovat
0166 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació de segona activitat per edat un agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002882-00 - Aprovat
0167 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar en situació administrativa d'excedència voluntària per interés particular una tècnica de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2019-002918-00 - Aprovat
0168 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8571, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2019-002805-00 - Aprovat
0169 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí d'una auxiliar administrativa en el lloc de treball referència núm. 9100, en el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació.
Expediente: E-01101-2019-002790-00 - Aprovat
0170 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 654, en lloc d'auxiliar administratiu/iva (DE), en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2019-002851-00 - Aprovat
0171 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7445, en lloc d'auxiliar administratiu/iva (DE), en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2019-002849-00 - Aprovat
0172 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de les resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 694 i núm. 695, de 27 de juny de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000016-00 - Quedar assabentat
0173 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir autorització per a la celebració d'un concert a l'esplanada Marina Sud de la Marina Reial Juan Carlos I.
Expediente: E-03901-2019-001154-00 - Aprovat
0174 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar les subscripcions a premsa escrita per al període 2019-2020.
Expediente: E-04103-2019-000008-00 - Aprovat
0175 - MOCIÓ 'in voce' de l'alcalde president. Proposa ampliar la delegació provisional de la facultat d'aprovar factures i certificacions.
Aprovat