2019-03-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de març de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 552/09, interposat contra una declaració d'amenaça de ruïna imminent i ordre de rehabilitació.
Expediente: E-00501-2010-000004-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 23/18, interposat contra la imposició d'una sanció per miccionar en la via pública.
Expediente: E-00501-2019-000074-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 242/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000078-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 1008/17, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de vacances no gaudides corresponents als anys 2015 i 2016.
Expediente: E-00501-2019-000077-00 - Quedar assabentat
0006 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000007-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Abreviat núm. 238/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01001-2018-000531-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar el Decret núm. 29/19 dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 10 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01101-2015-001413-00 - Aprovat
0009 - SERVICIO DE PERSONAL. Propone aprobar un reconocimiento de obligación a favor de H y J Fitness, SC.
Expediente: E-01101-2019-000001-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les llistes definitives del personal aspirant admés i exclòs en la convocatòria de quaranta places d'agent de Policia Local Mobilitat.
Expediente: E-01101-2019-001111-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici de Jardineria.
Expediente: E-01101-2019-001190-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AE, categoria veterinari/ària, en el Servici de Pobles de València, CEMAS.
Expediente: E-01101-2019-001283-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu mitjançant adscripció provisional a lloc de treball d'auxiliar de servicis en el Servici d'Acció Cultural, referència núm. 3164.
Expediente: E-01101-2019-000239-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2019-001281-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits vacants de febrer de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001225-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la classificació i el requeriment de la millor oferta del contracte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.
Expediente: E-04101-2018-000107-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de reforma de la instal·lació de fred industrial del mercat de Rojas Clemente.
Expediente: E-04101-2018-000156-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres del 'Projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Centre Històric', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000186-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar el recurs de reposició i prorrogar l'autorització d'ocupació temporal d'un immoble municipal.
Expediente: E-05302-2015-000591-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2018, sobre concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament privat al carrer d'Ángel Tomás García.
Expediente: E-05304-2017-000010-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-00202-2019-000006-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2019-000136-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 88694.
Expediente: E-01305-2015-000376-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 111978.
Expediente: E-01305-2015-000531-00 - Aprovat
0025 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa substituir la proposta de gastos del contracte de subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres.
Expediente: E-01501-2019-000130-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a l'avinguda de la Constitució-Ronda Nord.
Expediente: E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions del contracte de servicis de 'Coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València. 2015'.
Expediente: E-01801-2018-002997-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de carrosses per a la Batalla de Flors de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001374-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la 'Gran Nit de Juliol' de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001377-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001420-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats amb motiu de la festa de Cap d'Any 2018.
Expediente: E-01904-2018-001438-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors d'Expojove 2018.
Expediente: E-01904-2018-001585-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019 i de la Cavalcada de Reis 2019.
Expediente: E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2018.
Expediente: E-01905-2018-000017-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al cànon d'explotació de desembre de 2018 del Centre Cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2019-000022-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2019-000059-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa acceptar la renúncia presentada per diverses entitats a la subvenció concedida per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
Expediente: E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València' 2019.
Expediente: E-02000-2019-000015-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions del Servici de Patrimoni Històric i Artístic i els Servicis de Recursos Culturals i Palau de la Música.
Expediente: E-02001-2019-000378-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de la obligació de la quantitat pendent del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2017-000522-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a la prestació dels servicis d'atenció psiquiàtrica durant el passat mes de desembre a les persones usuàries del CAST.
Expediente: E-02201-2017-000411-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals en 2018.
Expediente: E-02201-2018-000061-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de la I edició dels Premis als tres millors treballs fi de màster en gènere i polítiques d'igualtat.
Expediente: E-02230-2018-000105-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor d'España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Indonèsia.
Expediente: E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les actuacions musicals realitzades amb motiu de la celebració del 'Dia d'Àfrica'.
Expediente: E-02250-2018-000099-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000020-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura de prestació del servici de gestió de recursos durant el mes de febrer passat.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar desert el Concurs de Curts 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000508-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la realització d'activitats culturals a la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000554-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de la festa de Reis Mags a Massarrojos i Carpesa.
Expediente: E-02310-2019-000087-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000079-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la fundació Escuela de Organización Industrial (EOI) i Orange Espagne, SAU, per a la difusió del desenvolupament del projecte Sé + digital.
Expediente: E-02901-2018-001761-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la platja del Cabanyal durant la temporada estival 2019.
Expediente: E-02901-2019-000130-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa València (ADEIT), per a la realització del projecte 'Beques lingua València'.
Expediente: E-02902-2018-001681-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit al fet que ascendix el preu just de l'expropiació d'un solar situat al carrer de Sant Miquel (hui plaça del Músic López Chavarri).
Expediente: E-03103-2010-000045-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit relativa a l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de Yáñez de la Almedina i de Lluís Peixó.
Expediente: E-03103-2012-000001-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
Expediente: E-03103-2012-000014-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
Expediente: E-03103-2012-000017-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada en la confluència de l'avinguda del Doctor Tomàs Sala i de la plaça de Segòvia.
Expediente: E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al tercer trimestre de 2018.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Obres de conversió en zona de vianants del carrer dels Fusters'.
Expediente: E-03301-2018-000153-00 - Aprovat
0062 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar la certificació de desembre de 2018 de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat.
Expediente: E-03401-2019-000020-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa rectificar els errors materials continguts en el conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2018-005834-00 - Aprovat
0065 - MOCIÓ del regidor delegat de Joventut sobre l'obtenció del premi CNIS 2019 per a la plataforma digital 'Diàlegs joves als barris'.
Expediente: E-01902-2019-000069-00 - Aprovat
0065 - PRECS I PREGUNTES
0066 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda concedida per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
Expediente: E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000167-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000028-00 - Aprovat
0069 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
Expediente: O-01601-2019-000002-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de febrer.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València amb destinació a l'eliminació de barreres arquitectòniques al Centre Municipal de Pilota de Borbotó (Pla Trinquets 2018) i aprovar la modificació de crèdits i el projecte de gasto corresponents.
Expediente: E-01903-2019-000029-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer drets en el concepte d'ingressos del Pressupost de 2019 relatius a la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per a la realització d'activitats pirotècniques i culturals.
Expediente: E-01904-2018-001060-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a les comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2019.
Expediente: O-01904-2019-000014-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació 2019.
Expediente: E-01905-2018-000545-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació de part de l'ajuda concedida dins del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa prorrogar l'execució de les obres de rehabilitació de la nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València.
Expediente: E-02230-2017-000058-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000020-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02901-2017-001653-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la producció i realització d'un vídeo promocional del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2019-000292-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1483, de 15 de febrer de 2019.
Expediente: E-03530-2019-000519-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a certificacions d'obres d'enjardinament al carrer de Rubén Darío confluència amb el carrer del Palància i a la plaça de Santa Maria Mazzarello.
Expediente: E-04001-2019-000221-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware, classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment de retribucions del programa EMPUJU com a conseqüència de l'increment del salari mínim interprofessional per a l'exercici 2019.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte laboral de personal del programa EMPUJU 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte laboral de personal del programa EMPUJU 2018-2019.
Expediente: E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'inspecció coordinació, referència núm. 331, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2018-004846-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de catorze auxiliars administratius/ives per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-000940-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2019-001244-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social.
Expediente: E-01101-2019-001313-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un arxiver copista en el Servici Palau de la Música i Congressos.
Expediente: E-01101-2019-001314-00 - Aprovat
0091 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa el nomenament de vocal en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-00601-2015-000068-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'General Urrutia' per al curs escolar 2019/2020 (pendent d'aprovar per la Generalitat Valenciana el canvi de denominació de l'escola per 'Mestra Empar Navarro i Giner').
Expediente: E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'Pardalets' per al curs escolar 2019/2020.
Expediente: E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'Gent Menuda' per al curs escolar 2019/2020.
Expediente: E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar la proposta de modificació provisional d'aules de l'escola infantil 'Quatre Carreres' per al curs escolar 2019/2020.
Expediente: E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01902-2018-000215-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2019-000072-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús i la prestació del servici de neteja de menjador al casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000021-00 - Aprovat