2019-02-22 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-02-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE FEBRERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que van tindre lloc els dies 15 i 18 de febrer de 2019, respectivament.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu PO núm. 4/1551/15 i acumulat núm. 1552/15, interposats contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per l'expropiació d'unes finques.
Expediente: E-00501-2019-000057-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 97/15, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'expropiació.
Expediente: E-00501-2019-000052-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 6/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000055-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 62/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000279-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 473/18-F, interposat contra la no exhibició de la bandera d'Espanya en edificis públics.
Expediente: E-00501-2019-000056-00 - Quedar assabentat
0007 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000004-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-3175, de 14 de desembre de 2018, que no va admetre una sol·licitud de reconeixement de drets passius.
Expediente: E-01101-2016-000699-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018, de nomenament en procés de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-000201-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el 'Servici d'assistència tècnica per a la governança, el partenariat i la coordinació i comunicació entre tots els agents involucrats en la implementació de l'estratègia EDUSI3C (Operació 13.1) finançada amb fons FEDER dins de l'eix 12: Desenvolupament Urbà del Programa Operatiu Creixement Sostenible 2014-2020', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000052-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2019.
Expediente: E-04101-2018-000118-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici dotacional sociocultural situat a la plaça de Tavernes de la Valldigna.
Expediente: E-05303-2018-000224-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa acceptar el reintegrament parcial i aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS).
Expediente: E-00202-2017-000011-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a cursos de formació.
Expediente: E-00208-2018-000017-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-00703-2019-000003-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01201-2019-000054-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a subministraments d'electricitat de l'enllumenat públic, dependències i col·legis municipals i de gas natural, i al servici de telefonia mòbil.
Expediente: E-01201-2019-000088-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 49013.
Expediente: E-01305-2015-000183-00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-005992-00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-005994-00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-005996-00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-005998-00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006202-00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006203-00 - Aprovat
0025 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006205-00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006206-00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006207-00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006208-00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006209-00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006215-00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006218-00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006224-00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006225-00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006232-00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006233-00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006235-00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006273-00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006276-00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006277-00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006278-00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006279-00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006281-00 - Aprovat
0043 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006283-00 - Aprovat
0044 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006285-00 - Aprovat
0045 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006471-00 - Aprovat
0046 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006473-00 - Aprovat
0047 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006474-00 - Aprovat
0048 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006475-00 - Aprovat
0049 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006477-00 - Aprovat
0050 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006478-00 - Aprovat
0051 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006558-00 - Aprovat
0052 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006563-00 - Aprovat
0053 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006564-00 - Aprovat
0054 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006566-00 - Aprovat
0055 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006567-00 - Aprovat
0056 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006568-00 - Aprovat
0057 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006569-00 - Aprovat
0058 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006570-00 - Aprovat
0059 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006571-00 - Aprovat
0060 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006572-00 - Aprovat
0061 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006574-00 - Aprovat
0062 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
Expediente: E-01306-2018-006575-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-000567-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de joventut.
Expediente: E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2018-000023-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació del servici de publicitat de les activitats esportives promogudes per la Regidoria d'Esports.
Expediente: E-01903-2019-000057-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos del Marítimo.
Expediente: E-01904-2018-001318-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'associació Amics del Corpus de la ciutat de València.
Expediente: E-01904-2018-001319-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de l'associació cultural Lo Rat Penat.
Expediente: E-01904-2018-001327-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als treballs de restauració del ninot indultat 'el agranador' de 1956.
Expediente: E-01904-2018-001325-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als treballs de restauració de cartells de falles de 1934 i 1954 del Museu Faller.
Expediente: E-01904-2018-001431-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament en règim de lloguer del mobiliari, infraestructures i elements de decoració per a la celebració de l'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001442-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de quatre lones impreses.
Expediente: E-01904-2018-001484-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de dos cartons ploma per a un photocall per a promocionar el Museu Faller.
Expediente: E-01904-2018-001580-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01905-2019-000007-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneo Marítimo de València.
Expediente: E-02000-2018-000018-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
Expediente: E-02000-2018-000039-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de conferència impartida a la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2018-000554-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al 'Pla de mitjans de la campanya de premsa online'.
Expediente: E-02001-2018-001501-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents al disseny, maquetació i impressió del catàleg de l'exposició 'L'argila de la mitja lluna'.
Expediente: E-02001-2018-001520-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte d'impressió del catàleg de l'exposició 'Animals inanimats'.
Expediente: E-02001-2019-000068-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte d'actuacions en el sòl.
Expediente: E-02001-2019-000159-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil C per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València.
Expediente: E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici de menjador i monitors del col·legi municipal Fernando de los Ríos.
Expediente: E-02101-2018-000503-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la configuració d'aules de l'escola infantil Mini-Poli.
Expediente: E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa a la Direcció General de Centres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el canvi de denominació de l'escola infantil General Urrutia per 'Mestra Empar Navarro i Giner'.
Expediente: E-02101-2019-000030-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-1043, de 29 de novembre de 2018, per la qual es denega la renovació d'una targeta europea d'estacionament per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2019-000013-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la sisena revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000062-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000065-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000067-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2017-2018 del conveni de col·laboració amb l'entitat Movimiento contra la Intolerancia.
Expediente: E-02230-2017-000039-00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis de direcció del cor feminista.
Expediente: E-02230-2018-000085-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria del III Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2019-000014-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per SETEM d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament de projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000218-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament de projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
Expediente: E-02310-2018-000230-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de la cavalcada de Reis Mags a Benimàmet-Beniferri.
Expediente: E-02310-2019-000077-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'esterilització de gats dins del Pla Colonial Felí.
Expediente: E-02401-2019-000110-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el programa 'Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aportació per extensió de xarxa. Exercici 2019'.
Expediente: E-02701-2019-000080-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000041-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació pressupostària per generació de crèdits.
Expediente: E-02902-2018-000963-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada al programa EMCORP 2018-2019 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2018-001614-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
Expediente: E-02902-2019-000031-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Dona compte dels informes emesos pels servicis municipals respecte al decret de modificació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Túria i la declaració de parc natural.
Expediente: E-03001-2017-000278-00 - Quedar assabentat
0113 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000105-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000107-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2018.
Expediente: E-03103-2015-000084-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2018.
Expediente: E-03103-2015-000085-00 - Aprovat
0117 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'adaptació del projecte d'urbanització de la modificació núm. 2 del PRIM 'Camí fondo del Grau'.
Expediente: E-03301-2004-000121-00 - Aprovat
0118 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte modificat de les obras 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels i del Pare Lluís Navarro', finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2017-000507-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa prorrogar el contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2016-000065-00 - Aprovat
0120 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4185, de 4 de juny de 2018, sobre transmissió de llicència.
Expediente: E-03901-2017-000672-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució d'obres de reedificació en un solar municipal situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2018-000063-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2018-000068-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures del servici de gestió, conservació, manteniment i neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipament i de l'arbratge urbà de les Zones Nord i Sud de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2019-000034-00 - Aprovat
0124 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1016, de 7 de febrer de 2019, referent al dret d'accés a la informació.
Expediente: E-04103-2019-000015-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el gasto derivat de la matrícula de personal funcionari en el seminari 'La gestió patrimonial en la gestió pública'.
Expediente: E-04301-2019-000008-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària AE460 93200 22708, 'Conveni IVAT' 2018-2019.
Expediente: E-04901-2019-000032-00 - Aprovat
0127 - MOCIÓ del regidor delegat d'Espai Públic. Proposa aprovar el Pla d'Inspecció Municipal d'Obres i Activitats.
Expediente: E-03901-2019-000232-00 - Aprovat
0127 - PRECS I PREGUNTES
0128 - SERVICI DE LA SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI. Proposa renovar la subscripció a la Revista Espanyola de Dret Financer per a 2019.
Expediente: E-00408-2019-000073-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE LA SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI. Proposa renovar la subscripció a la Revista Tributs Locals per a 2019.
Expediente: E-00408-2019-000074-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de la Càtedra de Govern Obert.
Expediente: E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
0131 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora del funcionament d'espais educatius municipals i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01201-2019-000055-00 - Aprovat
0132 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 448/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000598-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000108-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000022-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2018-001324-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponents als 'Balls al carrer'.
Expediente: E-01904-2018-001455-00 - Aprovat
0137 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del xec escolar per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000066-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
0140 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
Expediente: E-02902-2019-000032-00 - Aprovat
0141 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2019-000068-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-03201-2019-000004-00 - Aprovat
0143 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'apertura, urbanització i enjardinament de la plaça d'Hugo Zárate i carrers perimetrals.
Expediente: E-03401-2017-000450-00 - Aprovat
0144 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa el manteniment del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0145 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de teleassistència domiciliària.
Expediente: E-04101-2017-000173-00 - Aprovat
0146 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000006-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la data d'inici d'una contractació del programa EMCORP.
Expediente: E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de tècnic/a mitjà/ana treball social.
Expediente: E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de tècnic/a integració social.
Expediente: E-01101-2019-001070-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a en comunicació.
Expediente: E-01101-2018-000871-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001104-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-001101-00 - Aprovat
0154 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2018-000046-00 - Aprovat
0155 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a gestió ambiental.
Expediente: E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinc places de tècnic/a turisme.
Expediente: E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat dos places de tècnic/a en prevenció riscos laborals.
Expediente: E-01101-2018-000872-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats en el segon semestre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-004987-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats en el segon semestre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-005003-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de gener.
Expediente: E-04909-2019-000047-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la Instrucció i la Guia de la Contractació Pública Responsable.
Expediente: E-04101-2019-000022-00 - Aprovat
0162 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestuaris de Malilla.
Expediente: E-01903-2017-000158-00 - Aprovat
0163 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 1ª modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000004-00 - Aprovat
0164 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent al cànon d'inversió de desembre de 2018 del Centre Cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2019-000020-00 - Aprovat
0165 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Servici de Patrimoni Històric i Cultural al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-02001-2019-000195-00 - Aprovat
0166 - ALCALDIA PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 8 de març al día 7 de març de 2019.
Aprovat