2019-01-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-01-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE ENERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de gener de 2019.
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar les instruccions relatives al dret a la informació de les regidores i regidors.
Expediente: E-00401-2019-000004-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 314/18, interposat contra Resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2018-000430-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que acorda l'arxiu del Recurs PA núm. 279/17, interposat contra declaració d'ineficàcia de concessió de renovació de llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2019-000004-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 499/18, sobre desestimació d'una reclamació economicoadministrativa relativa a una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000005-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1, que declara desistida a la demandant del Judici especial en matèria de Seguretat Social núm. 1032/17, per al reconeixement de la invalidesa permanent parcial.
Expediente: E-00501-2019-000002-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AE, referència núm. 4340, en el Servici de Drogodependències.
Expediente: E-01101-2018-000165-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal (reestructuració) de personal tècnic superior AE, referència núm. 7498, en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
Expediente: E-01101-2019-000058-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 523, en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2018-004821-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2018, d'adscripció temporal de lloc de treball de personal administratiu, referència núm. 175, en el Servici de Protocol.
Expediente: E-01101-2018-002678-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
Expediente: E-01101-2018-004793-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la proposta de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte d'execució de les obres 'Supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació en la biblioteca municipal Carola Reig', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000045-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment formulat respecte a l'oferiment de cessió d'un immoble situat al camí de l'Alqueria d'Albors.
Expediente: E-05305-2017-000074-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte una cessió en precari i adscriure a la Delegació de Joventut dos locals situats al carrer de Sant Ramon.
Expediente: E-05304-2017-000075-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports l'immoble municipal conegut com a 'Alqueria de Caballero'.
Expediente: E-05304-2018-000160-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Espai de No Ficció, Nofic, DocsValència en l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000009-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes dins del pla de subvencions 'Ciutat Educadora' per al curs 2018/2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'acta de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit.
Expediente: E-03001-2017-000107-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2019-000018-00 - Aprovat
0021 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació del Teatre El Musical per als mesos de febrer a juny de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000555-00 - Quedar assabentat
0021 - PRECS I PREGUNTES
0022 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2018.
Expediente: E-04906-2019-000003-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2019.
Expediente: E-01903-2019-000001-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2019-000003-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una sol·licitud d'ampliació del termini de justificació i una sol·licitud d'ampliació del termini d'execució de projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració del Dia d'Amèrica 2018.
Expediente: E-02250-2018-000301-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2019.
Expediente: E-02310-2019-000001-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a la realització d'activitats culturals les passades festes nadalenques.
Expediente: E-02310-2019-000002-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic de substitució dels equips de climatització del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2018-001552-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa informar a totes les delegacions, servicis i entitats del sector públic municipal de l'obligació de sol·licitar informe al Servici Devesa-Albufera en aquelles actuacions que vagen a realitzar-se en sòl no urbanitzable a l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2018-000133-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el document 'Vocabulari bàsic. Treballem amb un llenguatge igualitari i inclusiu'.
Expediente: E-01101-2009-001710-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició.
Expediente: E-01101-2019-000107-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en No Inclosos en Unitats Orgàniques, referència núm. 5860.
Expediente: E-01101-2019-000145-00 - Aprovat
0034 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de febrer a juliol de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
0035 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra l'adjudicació del contracte de prestació dels servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-04101-2018-000054-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a arquitecte tècnic.
Expediente: E-01101-2019-000173-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
Expediente: E-01101-2019-000112-00 - Aprovat
0038 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar la continuació de tràmits per a l'aprovació de reconeixement d'obligacions a càrrec de l'exercici comptable 2018.
Expediente: E-00407-2019-000002-00 - Aprovat