2018-11-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 d'octubre de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa aprovar el nomenament de vocal suplent en el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Fundació Esportiva Municipal, en representació del Grup Municipal Compromís.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2018-000013-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 i desestima el Recurs PA núm. 18/12, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2012-000095-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que no admet el Recurs PO núm. 381/17, interposat contra la reiteració d'una ordre de demolició d'obres.
Expediente: E-00501-2018-000369-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 223/14, sobre denegació de llicència d'instal·lació d'estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2014-000213-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 257/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000329-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 410/17, interposat contra una liquidació de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual i contra l'ordenança fiscal reguladora d'esta.
Expediente: E-00501-2018-000366-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 228/18, interposat contra un acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000364-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 233/18, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000363-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la borsa de treball d'auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2018-002047-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003645-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003419-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003852-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la petició de suspensió d'acte administratiu manifestada en el recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal selectiu per a la provisió en propietat de cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003869-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí com a auxiliar administrativa, lloc de treball referència núm. 367.
Expediente: E-01101-2018-003882-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí com a auxiliar administrativa, lloc de treball referència núm. 5834.
Expediente: E-01101-2018-003884-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT d'agost de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003885-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Reurbanització de travessies al mar (el Cabanyal-el Canyamelar)', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000057-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres del projecte bàsic i d'execució d'obra completa en la Universitat Popular de Benicalap de València, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000076-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reurbanització del jardí situat al carrer de Llorenç de la Flor, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000106-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de menjar animal i substrat per a latrines felines (Lot 1) i de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris (Lot 2), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000095-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la renúncia i declarar extingida l'autorització d'ús de sòl públic per a explotació del quiosc situat a la Gran Via de Ramón y Cajal.
Expediente: E-05301-1988-000011-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2006.
Expediente: E-05304-2005-000177-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de manteniment d'equips multifunció i de subministrament d'impresos i formularis.
Expediente: E-01201-2018-000591-00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2017 111440.
Expediente: E-01305-2017-000683-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 421/17-A i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2017-000211-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sexta pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del festival Bicifest 2018.
Expediente: E-01801-2018-001684-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Club de Béisbol Astros.
Expediente: E-01903-2017-000276-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Voleibol Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000285-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000547-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2018.
Expediente: E-01904-2018-000968-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reparacions de llum al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2018-001256-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Capítol Metropolità de València per a l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-001321-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció i modificar el projecte de gasto de les obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural.
Expediente: E-02001-2017-001564-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al programa 'Menjar a casa'.
Expediente: E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Alanna i la Fundación Apip-Acam per a dur a terme el programa 'València Inserix'.
Expediente: E-02201-2017-000322-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000434-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Comité Español de Acnur-Asociación España con Acnur.
Expediente: E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2676, de 29 de maig de 2018.
Expediente: E-02301-2018-000103-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2018.
Expediente: E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València relativa a la concessió d'ajudes del Pla de Servicis i Obres Municipals (SOM+) 2018-2019.
Expediente: E-02310-2018-000200-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització d'activitats culturals i a la celebració de diverses festes patronals.
Expediente: E-02310-2018-000326-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2018 aplicable a 'Conservació' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2018-000369-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la memòria valorada de les obres d'adequació d'accesos al Col·lector Nord I, II, III, tram III des de pk 0+000 al 0+750 i encarregar-ne l'execució a Saneamiento de Valencia UTE.
Expediente: E-02701-2018-000396-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4953, de 7 d'agost de 2017, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000846-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5469, de 16 de juliol de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-000986-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6563, de 6 de setembre de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2018-000080-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades o no per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Expediente: E-02902-2017-000193-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000391-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació de l'estudi de detall de les parcel·les 15.1 i 15.2 del PRIM de Patraix.
Expediente: E-03001-2018-000129-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de l'estudi de detall als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts de València.
Expediente: E-03001-2018-000199-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici conegut com 'el Casinet'.
Expediente: E-03201-2009-000063-00 - Aprovat
0059 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa ampliar el termini per a l'execució de les obres de remodelació i millora de la plaça de Rojas Clemente i adjacents.
Expediente: E-03401-2017-000445-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2018-000065-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2018-000871-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'enjardinament a l'antic camí de Farinós, entre els carrers de Sant Columbà i de Masquefa.
Expediente: E-04001-2016-000616-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents als treballs d'inspecció, poda i tractament de palmeres monumentals a les zones Nord i Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2018-000540-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el gasto derivat de la matrícula de personal funcionari en el curs 'Gestió pressupostària i comptabilitat pública local'.
Expediente: E-04301-2018-000139-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reformular el gasto del contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions en les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04901-2018-000284-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de setembre.
Expediente: E-04909-2018-000546-00 - Aprovat
0067 - OFICINA DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents als servicis de manteniment i evolució de l'aplicatiu 'SIGT-València'.
Expediente: E-H4990-2018-000003-00 - Aprovat
0068 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa la contractació d'un/a coordinador/a artístic/a per a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2018-000526-00 - Retirat
0068 - PRECS I PREGUNTES
0069 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 769/17, interposat contra la imposició d'una sanció per infracció disciplinària greu.
Expediente: E-00501-2018-000360-00 - Quedar assabentat
0070 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el projecte de marc pressupostari 2019-2021, el límit de gasto i el fons de contingència.
Expediente: E-04302-2018-000018-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de dos factures de 2018.
Expediente: E-00801-2018-000149-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de servicis postals i de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2018-000623-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les factures dels passats mesos de juliol, agost i setembre del lloguer d'un conjunt modular amb la funció de dependències de la Policia Local per a prestar servici al barri del Cabanyal.
Expediente: E-01401-2018-006070-00 - Aprovat
0074 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar el gasto derivat de la compensació econòmica per la realització de servicis extraordinaris de 24 hores fora de la jornada laboral.
Expediente: E-01501-2018-000305-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler durant el passat mes d'agost.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler durant el proppassat mes de setembre.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'observació nocturna amb telescopis en el Museu de Ciències Naturals.
Expediente: E-02001-2018-001312-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici públic municipal de l'escola infantil 'Algirós'.
Expediente: E-02101-2018-000360-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació La Casa Grande per al desenvolupament del projecte 'La carpeta educativa: Tots a una per la diversitat' 2017.
Expediente: E-02250-2017-000001-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació derivada del conveni amb la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CVONGD) per a realitzar actuacions conjuntes en matèria de cooperació al desenvolupament.
Expediente: E-02250-2017-000036-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació UNICEF.
Expediente: E-02250-2018-000307-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de tres entitats inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2018-000962-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una parcel·la situada entre la carrera de Malilla i el carrer de Bernat Descoll per a la construcció d'un centre de salut.
Expediente: E-05307-2017-000018-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció del Programa Operatiu FEDER relatiu al 'Projecte d'intervenció del Cobert núm. 4 de la Marina Reial del Port de València' i modificar el projecte de gasto 2018/58.
Expediente: E-03201-2017-000100-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció del Programa Operatiu FEDER relatiu al 'Projecte d'intervenció del Cobert núm. 5 de la Marina Reial del Port de València' i modificar el projecte de gasto 2018/59.
Expediente: E-03201-2017-000101-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual de la parcel·la dotacional situada als carrers d'Ángel Villena, del Bomber Ramón Duart i d'Antonio Ferrandis (actor), 'València Arena'.
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte de la constitució de la Secció Sindical de l'organització sindical Confederació General del Treball del País Valencià (CGT-PV) en l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01001-2018-000766-00 - Quedar assabentat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la nova designació del personal secretari de les Meses Electorals del personal laboral.
Expediente: E-01001-2018-000690-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament interí d'una enginyera tècnica industrial.
Expediente: E-01101-2018-003357-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament interí d'una auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-003667-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar les renúncies a diversos nomenaments provisionals per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2018-003955-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal selectiu per a la provisió en propietat de cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-003872-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció i modificar el projecte de gasto de les obres de rehabilitació de l'Alqueria Albors.
Expediente: E-02001-2017-001565-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció i modificar el projecte de gasto de les obres de rehabilitació d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-02001-2017-001569-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció i modificar el projecte de gasto de les obres de remodelació global del Museu Històric de la Casa Consistorial.
Expediente: E-02001-2017-001571-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de les ajudes dels projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
0100 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat per a l'exercici 2019.
Expediente: E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar les condicions i prescripcions per les quals es regirà la concessió a atorgar a favor de l'Ajuntament per a l'ocupació de domini públic maritimoterrestre per a legalitzar una zona d'esbargiment confrontant al CP Blasco Ibáñez.
Expediente: E-05307-2018-000092-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la Instrucció per a la tramitació dels permisos de Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001470-00 - Quedar assabentat
0103 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible part del crèdit i aprovar el nou reajustament del gasto plurianual del 'Projecte d'execució d'obres de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes per a centre cívic i cultural per a persones majors i Museu de l'Oli'.
Expediente: E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció del Programa Operatiu FEDER relatiu al 'Projecte de rehabilitació del Cobert núm. 2 de la Marina Reial del Port de València' i modificar el projecte de gasto 2018/57.
Expediente: E-03201-2017-000099-00 - Aprovat
0105 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa declarar disponible part del crèdit i aprovar el reajustament provisional del gasto del contracte del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: O-00910-2018-000024-00 - Aprovat