2018-07-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-07-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE JULIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de juliol de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 22/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000265-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 24/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000264-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 38/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000270-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 42/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000266-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 44/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000267-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 48/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000268-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 51/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000273-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 54/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000269-00 - Quedar assabentat
0010 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000011-00 - Quedar assabentat
0011 - JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el segon trimestre de 2018.
Expediente: E-00408-2018-000543-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2018 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-01101-2017-000608-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quaranta places d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de les retribucions del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 528, en el Servici de Planejament.
Expediente: E-01101-2018-000848-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'inspecció obres i servicis, referència núm. 7442, en lloc d'Inspecció Obres i Servicis (MD).
Expediente: E-01101-2018-001368-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions relatives a la borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
Expediente: E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002118-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 8961, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-002214-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de bomber/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 4116.
Expediente: E-01101-2018-002253-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de bomber/a (DEB-PH-NFB), referència núm. 2897.
Expediente: E-01101-2018-002284-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 8794.
Expediente: E-01101-2018-002066-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 722, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2018-002423-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2018-002593-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002413-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2018-002534-00 - Aprovat
0026 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol'.
Expediente: E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
0027 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de bar-cafeteria del Cementeri General de València.
Expediente: E-04101-2018-000019-00 - Aprovat
0028 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la gestió integral de 60 places per al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000065-00 - Aprovat
0029 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de l'EMT i del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de transport urbà de l'Eixample, Algirós, Rascanya, Pobles de l'Oest i Pobles del Sud (dividit en 2 lots), seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000134-00 - Aprovat
0030 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció del carril bici a la marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta, seleccionat a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000178-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000032-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05302-2018-000254-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al passeig de les Facultats.
Expediente: E-05302-2018-000255-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.E3.19.061 com a centre municipal d'activitats per a persones majors, alcaldia de barri i universitat popular de 'la Torre' situat al carrer de Benidoleig, i 1.S3.19.001 com a parcel·la per a xarxa viària situada al carrer del Castell de Cullera.
Expediente: E-05303-2017-000186-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal interpose les accions judicials oportunes per a la recuperació de la propietat municipal indegudament ocupada pel tancat d'un immoble situat al carrer d'Isabel de Villena.
Expediente: E-05307-2016-000030-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000060-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una pròrroga del termini de presentació de la documentació requerida en relació amb la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible d'informàtica del passat mes d'abril.
Expediente: E-01201-2018-000408-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material fungible d'informàtica durant els dies compresos entre el 10 i el 14 del proppassat mes de maig.
Expediente: E-01201-2018-000382-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material d'impremta i impresos.
Expediente: E-01201-2018-000415-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals de correu ordinari (lot 1) i de correu certificat (lot 2).
Expediente: E-01201-2018-000461-00 - Aprovat
0042 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2016 27987.
Expediente: E-01305-2016-000399-00 - Aprovat
0043 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-01601-2018-000020-00 - Aprovat
0044 - BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València de l'any 2018.
Expediente: E-01601-2018-000030-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament definitiu d'anualitats del contracte de servicis de control de l'execució i coordinador de seguretat i salut del contracte de senyalització i abalisament al terme municipal de València.
Expediente: E-01801-2016-001126-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Atlético del Turia.
Expediente: E-01903-2017-000156-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Natación Olympic Dom Bosco.
Expediente: E-01903-2017-000185-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Kárate Abastos Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000187-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Valencia Féminas Club de Fútbol.
Expediente: E-01903-2017-000208-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sófbol La Isla.
Expediente: E-01903-2017-000263-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Rubgy Club Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000264-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unión Deportiva Fonteta.
Expediente: E-01903-2017-000291-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el 'Projecte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Centre Esportiu-Cultural la Petxina'.
Expediente: E-01903-2018-000190-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a diverses comissions falleres per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir els premis de la XXI edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals de 2018.
Expediente: E-01904-2018-000399-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el reajustament d'anualitats corresponents al projecte d'obres de supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000045-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb l'Ateneu Mercantil de València.
Expediente: E-02000-2018-000037-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
Expediente: E-02000-2018-000039-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament del primer trimestre de 2018 de la gestió de l'exposició i manteniment del 'Museu de l'Arròs de la ciutat de València'.
Expediente: E-02001-2016-000247-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al concert d'inauguració del Refugi Antiaeri del carrer dels Serrans.
Expediente: E-02001-2018-000682-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la renúncia a una subvenció concedida en el pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de l'obra de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de la Reina, núm. 117, per a nou centre municipal de servicis socials al Cabanyal, finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2016-000498-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de juliol i agost de 2018.
Expediente: E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el proppassat mes de maig.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
Expediente: E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000309-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2018-000310-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Farmacéuticos Mundi d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 15 del proppassat mes de maig.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2018 per pertinença al Fons Valencià per la Solidaritat.
Expediente: E-02250-2018-000023-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la inauguració de l'equipament social denominat 'Espai Intercultural'.
Expediente: E-02250-2018-000030-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar l'acta número 20 de la Comissió Tècnica de Seguiment del conveni signat amb l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) per a l'execució d'infraestructures de millora a les instal·lacions municipals de sanejament i depuració.
Expediente: E-02701-2017-000480-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto addicional destinat als servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans de 2018.
Expediente: E-02801-2018-000807-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000240-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual de participació en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) corresponent a l'any 2018.
Expediente: E-02902-2018-000443-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de les obres d'habilitació d'un immoble municipal situat als carrers de Guillem de Castro-d'Espartero com a centre d'ocupació, formació i emprenedoria.
Expediente: E-02902-2018-001245-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts de València.
Expediente: E-03001-2018-000199-00 - Aprovat
0082 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte de repavimentació del carrer de les Tres Forques, al carrer de l'Arxiduc Carles i l'avinguda de les Tres Creus, i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
Expediente: E-03401-2018-000260-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici de la plaça de la Mare de Déu del Castell.
Expediente: E-03910-2017-000756-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE VIVENDA. Dóna compte de la cessió d'un local de negoci municipal situat al carrer de Quart.
Expediente: E-05302-2018-000263-00 - Quedar assabentat
0085 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres d'urbanització 'Els horts de la Rambleta'.
Expediente: E-04001-2017-000043-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis municipals referit a l'exercici 2017.
Expediente: E-04301-2018-000122-00 - Aprovat
0086 - PRECS I PREGUNTES
0087 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2018.
Expediente: E-00601-2016-000026-00 - Aprovat
0088 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 461/17, interposat contra la imposició d'una sanció disciplinària de suspensió d'ocupació i sou per infracció disciplinària greu.
Expediente: E-00501-2018-000272-00 - Aprovat
0089 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2018.
Expediente: E-04906-2018-000012-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar una subvenció nominativa a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-00202-2018-000003-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte basat en l'Acord Marc per al subministrament de gas natural de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2018-000455-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos veterinaris.
Expediente: E-01401-2018-002876-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000187-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida al Club de Futbol Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-01903-2017-000163-00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reinici de l'execució de les obres de rehabilitació de la nova agència de lectura al barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instructor/a-expert/a per a la realització dels projectes i programes referits a les Àrees d'Educació Ambiental, Consum Responsable i Activitats Educatives Innovadores.
Expediente: E-02101-2016-000573-00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del xec escolar per al curs 2018/2019.
Expediente: E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la instrucció relativa a la implantació a l'Ajuntament de València de pressupostos municipals amb enfocament de gènere.
Expediente: E-02230-2018-000052-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per CERAI de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els proppassats dies 16 al 31 de maig i 1 al 15 de juny.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 16 al 30 del proppassat mes de juny.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a l'ampliació i millora del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers i de paper i cartó 2018.
Expediente: E-02801-2018-000830-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a la millora del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers mitjançant el foment de la participació d'establiments del sector HORECA (Hostaleria, Restauració i Catering).
Expediente: E-02801-2018-000831-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació de l'estudi de detall de l'Hospital Quirón.
Expediente: E-03001-2018-000061-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de rehabilitació de l'edifici conegut com 'el Casinet'.
Expediente: E-03201-2009-000063-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2018-000519-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2018, pel qual es va aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2018-000035-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de maig.
Expediente: E-04909-2018-000367-00 - Aprovat
0112 - SERVICI FINANCER. Proposa adjudicar el procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades al refinançament de préstecs vigents i/o per a la seua modificació.
Expediente: E-05201-2018-000014-00 - Aprovat
0113 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000022-00 - Aprovat
0114 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000024-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a oficial de bombers/eres, plaça en propietat.
Expediente: E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a suboficial de bombers/eres, plaça en propietat.
Expediente: E-01101-2014-001322-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial de servicis per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2018-002226-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-002360-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra el llistat definitiu de la convocatòria de trenta places de tècnic/a gestió d'Administració general.
Expediente: E-01101-2018-002437-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació dels membres del tribunal de la convocatòria de quaranta places d'agent Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre un expedient de diligències prèvies.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València per a la utilització de domini públic portuari situat a l'Àrea Est del barri de Natzaret (Àrea Sud de la zona de servici del Port de València).
Expediente: E-03001-2017-000045-00 - Aprovat