2018-07-19 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSELL LOCAL D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

Data:
19-07-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
C4CLI
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL D'IMMIGRACIÓ 19-07-2018

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 20 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - Aprovació de la incorporació de les següents entitats: Aliança per la Solidaritat, Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció-FAD i Associació Cultural Han, al Ple del Consell Local d'Immigració.
Aprovat
0003 - Presentació de les línies d'acció de les Regidories de Vivenda i de Protecció Ciutadana.
Quedar assabentat
0004 - Presentació del balanç de gestió del Programa d'Immigració a juny de 2018 i del Pla del Consell (exposició dels Grups de Treball).
Quedar assabentat
0005 - Proposta i, si escau, aprovació del Pla Municipal d'Immigració 2019-2022.
Aprovat
0006 - Presentació de la proposta de les línies de treball i pressupost de Programa d'Immigració per a 2019.
Quedar assabentat
0007 - Proposta i, si escau, aprovació de nou grup de treball en el Consell: Grup de Gènere.
Aprovat
0008 - Proposta i, si escau, aprovació de modificacions del Reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.
Sobre la mesa
0009 - Informació sobre la renovació de la meitat dels membres de la Comissió Permanent segons ve regulat en l'article 16 del reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat.
Quedar assabentat
0010 - Propostes d'actuació i Preguntes
Quedar assabentat