2018-06-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE JUNIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de juny de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Tribunal Suprem que no admet el recurs de cassació interposat contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1/102/10.
Expediente: E-00501-2011-000395-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 14/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000209-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 27/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000210-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 28/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000211-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 32/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000207-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 52/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000208-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 30/18, interposat contra la cancel·lació d'una autorització d'estacionament.
Expediente: E-00501-2018-000206-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que no admet el Recurs PO núm. 9/16, interposat contra comunicació relativa a l'expedient de caducitat d'una llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2018-000202-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 116/16, interposat contra la inactivitat municipal davant un requeriment relatiu a l'obligació de pagament de deutes vençuts, líquids i exigibles.
Expediente: E-00501-2018-000129-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6, estimatòria de la demanda interposada que insta procediment d'ofici en matèria de Seguretat Social.
Expediente: E-00501-2018-000212-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució del Decret núm. 203/18 dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17.
Expediente: E-01101-2017-000003-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal tècnic superior AG, referència núm. 8224, en lloc de personal tècnic superior AG (MD).
Expediente: E-01101-2018-001370-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 3658, en lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat.
Expediente: E-01101-2018-000851-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 705, en lloc de personal subaltern (PH-F3).
Expediente: E-01101-2018-000904-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 762, en lloc de personal subaltern (PH-F3).
Expediente: E-01101-2018-000905-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal subaltern (JP1), referència núm. 756, en lloc de personal subaltern (PH-F3).
Expediente: E-01101-2018-000906-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa completar el paràgraf segon de l'apartat dispositiu tercer de l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001537-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reestructuració dels Servicis d'Acció Cultural i de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-001907-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD), referència núm. 9000, en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2018-002039-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica auxiliar de servicis socials.
Expediente: E-01101-2018-002074-00 - Aprovat
0022 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de la remodelació i millora de la plaça de Rojas Clemente i adjacents.
Expediente: E-04101-2017-000133-00 - Aprovat
0023 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros'.
Expediente: E-04101-2017-000140-00 - Aprovat
0024 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres per a adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000172-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'abril de 2018.
Expediente: E-05307-2018-000020-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000051-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació econòmica d'un projecte beneficiari de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2018-000004-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 29075.
Expediente: E-01305-2015-000094-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la petició presentada per la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia de no minorar la contraprestació econòmica mensual per al període transitori fins a la formalització del nou contracte com a conseqüència del canvi del depòsit del carrer de Tomàs de Montañana pel depòsit del carrer de Benicarló.
Expediente: E-04101-2016-000156-00 - Aprovat
0031 - BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de l'organització de concerts de la Banda Municipal de València i de la producció del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
Expediente: E-01601-2018-000015-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació corresponent al servici d'elaboració d'un pla de transport sostenible per al centre de treball de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01801-2017-002088-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de participació en la xarxa 'Cities and Regions for Cyclist' corresponent a l'any 2018.
Expediente: E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions del contracte de servicis de 'Direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut per a les actuacions preparatòries, fermes i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar'.
Expediente: E-01801-2018-001461-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de maig.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fovasa Mantenimiento y Limpieza, SAU.
Expediente: E-01902-2018-000067-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000146-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Actividades Subacuáticas Amigos del Buceo.
Expediente: E-01903-2017-000188-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Payasospital.
Expediente: E-01903-2017-000195-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Gimnasia Antares Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000199-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Voley Playa la Malva de Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000237-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Patinaje Ciudad del Turia.
Expediente: E-01903-2017-000248-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2017-000522-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2017 'Col·labora' a favor de Moviment contra la Intolerància i d'AVAPREM.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASPAS-VALENCIA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Iniciatives Solidàries de la subvenció concedida per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a esta.
Expediente: E-02201-2017-000281-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor dels centres municipals d'activitats per a persones majors corresponents a l'exercici 2018.
Expediente: E-02224-2018-000180-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Redacció 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000153-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2157, de 21 de març de 2018, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària.
Expediente: E-02901-2018-001017-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2017 concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000086-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte de subvenció corresponent a l'aportació municipal de l'exercici 2017 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2017-000881-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018.
Expediente: E-02902-2018-000444-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos professionals per treballs relacionats amb l'acció formativa 'Arreglaments i adaptacions de peces de roba i articles en tèxtil i pell'.
Expediente: E-02902-2018-000436-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos professionals per treballs relacionats amb l'acció formativa 'Cuina, modalitat col·lectius'.
Expediente: E-02902-2018-000437-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos professionals per treballs relacionats amb l'acció formativa 'Cuina, modalitat formació i inserció'.
Expediente: E-02902-2018-000439-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de selecció, tutorització i orientació de l'alumnat del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000471-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000475-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer de quatre aules i un despatx per a albergar el desenvolupament de les accions formatives del projecte 'Itineraris d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
Expediente: E-02902-2018-000476-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a l'acció formativa 'Arreglaments i adaptacions de peces de roba i articles en tèxtil i pell'.
Expediente: E-02902-2018-000478-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes València Activa Ocupa 2018.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000489-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del pla parcial 'Font de Sant Lluís' de València-Document E. Recopilatori Maig 2018 (Sentència 258/15 Contenciós Administratiu núm. 9).
Expediente: E-03102-2008-000010-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació corresponent al programa d'actuació aïllada a l'avinguda de Burjassot, núm. 44 i 46.
Expediente: E-03105-2017-000013-00 - Aprovat
0065 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2473, de 13 de gener de 2017, sobre instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-03501-2006-000561-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03801-2018-000218-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Vidal de Canelles.
Expediente: E-03910-2017-000758-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2018-000151-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2018-000161-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres al jardí Ermita de Sant Jeroni.
Expediente: E-04001-2016-000516-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació final de les obres de remodelació del jardí al carrer de Ramón de Castro.
Expediente: E-04001-2017-000045-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar, disposar, aprovar i compensar el reconeixement de l'obligació practicada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) pels servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram.
Expediente: E-H4962-2017-000015-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics de la Universitat Popular.
Expediente: E-H4969-2018-000013-00 - Aprovat
0074 - PRECS I PREGUNTES
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2018-002428-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de dos-cents equips de ràdio comunicació.
Expediente: E-01401-2018-003400-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000059-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Arca de Noé.
Expediente: E-01903-2017-000192-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció destinada a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle per al curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000287-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de l'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap'.
Expediente: E-02230-2018-000012-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE SANITAT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonament de la subvenció corresponent a l'exercici 2017 a favor de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València.
Expediente: E-02401-2017-003151-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució de l'import que s'ha de reintegrar i dels interessos d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa' 2016.
Expediente: E-02902-2018-000398-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall de l'illa de cases 11.1 del sector 6 del pla parcial Malilla Nord de València.
Expediente: E-03001-2018-000107-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall de l'illa de cases delimitada pels carrers de la Serradora, de Francesc Cubells, del Consol i de Josep Aguirre.
Expediente: E-03001-2018-000147-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Rain Forest Valencia, SA, per a la gestió de la subvenció concedida als usuaris que accedisquen al recinte del Bioparc.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adquirir una parcel·la situada a la plaça de l'Àngel per a l'execució del 'Projecte d'excavació, restauració i posada en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel'.
Expediente: E-05305-2017-000045-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions relatives a la borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
Expediente: E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions relatives a la convocatòria d'inspector/a Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 8406, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2018-002144-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de juny 2018.
Expediente: E-01101-2018-002054-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Campanya de promoció comercial Bonic/a Fest 2018.
Expediente: E-02901-2018-002516-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica en comunicació en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2018-001936-00 - Aprovat