2018-03-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-03-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE MARZO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de març de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima el recurs d'apel·lació seguit i confirma la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 que va desestimar el Recurs PO núm. 6/16, interposat contra l'extinció d'una autorització de venda no sedentària.
Expediente: E-00501-2018-000076-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que té per no preparada la cassació anunciada contra Sentència del TSJ dictada en l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que va desestimar el Recurs PO núm. 27/16 interposat contra l'extinció d'una autorització de venda no sedentària.
Expediente: E-00501-2016-000244-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 439/17, sobre desestimació d'una sol·licitud de devolució de quantitats descomptades de nòmina en concepte de productivitat mensual i trimestral.
Expediente: E-00501-2018-000075-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PA núm. 404/17, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en relació a la liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000073-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 66/15, interposat contra expedient de ruïna imminent.
Expediente: E-00501-2018-000069-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 390/16, interposat contra la no admissió d'una proposta de legalització d'obres.
Expediente: E-00501-2018-000087-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 227/17, sobre desestimació d'una reclamació econòmica denegatòria de l'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000074-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 239/17, interposat contra la fixació de la taxa a abonar per la prestació de servici al centre de dia 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-00501-2018-000079-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 271/17, interposat contra providència d'apremi per impagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000072-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1 en Interlocutòries núm. 339/16, desestimatòria de la demanda interposada contra Resolució de l'INSS que va desestimar la reclamació prèvia a la via jurisdiccional seguida contra resolució recaiguda en expedient d'incapacitat permanent.
Expediente: E-00501-2018-000077-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000005-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'adscripció provisional al lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6242, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2017-001920-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 7697, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2018-000032-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de reconeixement de condició de funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2018-000831-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de Secretaria Junta Municipal Ciutat Vella (TD), referència núm. 6596, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2018-000856-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria per a proveir en propietat huit places de tècnic/a superior participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2018-000868-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a gràfic/a.
Expediente: E-01101-2018-000869-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a en comunicació.
Expediente: E-01101-2018-000871-00 - Retirat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria per a proveir en propietat dos places de tècnic/a de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01101-2018-000872-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2016.
Expediente: E-05303-2017-000001-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.12.558, regularitzar el codi 1.S3.12.843 i donar d'alta la xarxa viària i el passeig bulevard del carrer de Guillem d'Anglesola.
Expediente: E-05303-2017-000026-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte aprovat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de materials d'obra.
Expediente: E-01201-2018-000111-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI i d'equips multifunció.
Expediente: E-01201-2018-000122-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per obres executades l'any 2018.
Expediente: E-01201-2018-000140-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores HP.
Expediente: E-01201-2018-000171-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01201-2018-000174-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa convalidar la Resolució núm. GO-168, de 26 de juliol de 2017, per al pagament de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 367/16.
Expediente: E-01305-2015-000388-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa convalidar la Resolució núm. GO-1253, de 16 de febrer de 2018, estimatòria d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2015-000195-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana del proppassat mes de febrer.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, a través de l'Institut Confucio.
Expediente: E-01909-2017-000025-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-01909-2018-000036-00 - Retirat
0034 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2017-000040-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament del 4t trimestre de 2017 de la gestió de l'exposició i manteniment del 'Museu de l'Arròs de la ciutat de València'.
Expediente: E-02001-2016-000247-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reparació del tancat de Vivers.
Expediente: E-02001-2017-001246-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància.
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació d'Ames de Casa i Consumidors Tyrius en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
Expediente: E-02230-2016-000022-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació 'Per tu dona' en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
Expediente: E-02230-2016-000030-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat de València per al desenvolupament de les beques 'Juan Castelló'.
Expediente: E-02201-2016-000447-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga i ampliació del conveni de col·laboració amb la Residència Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02227-2017-000014-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del proppassat mes de febrer dels servicis de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000081-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de millora i instal·lacions al mercat d'Algirós.
Expediente: E-02901-2018-001118-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el VI Pacte per a l'Ocupació a la ciutat de València 2018-2020 amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) i Unió Sindical Obrera Comunitat Valenciana (USO-CV).
Expediente: E-02902-2018-000002-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres d'urbanització al carrer del Doctor Olóriz.
Expediente: E-03301-2017-000271-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2016-001114-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2017-000029-00 - Aprovat
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una oficiala de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000036-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai 'el Saler'.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2017-000166-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per al 2018 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2017-000481-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la 4a modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02802-2018-000074-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la platja del Cabanyal durant la temporada estival 2018.
Expediente: E-02901-2018-000021-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Federació d'Associacions de Falles Secció Especial.
Expediente: E-01904-2017-000585-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (JP1), referència núm. 705, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-000904-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (JP1), referència núm. 762, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-000905-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (JP1), referència núm. 756, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2018-000906-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la reincorporació a lloc de treball reservat d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F) per finalització de comissió de servicis.
Expediente: E-01101-2017-000458-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de subalterns/es per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2018-000877-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de l'Organigrama de la Corporació.
Expediente: E-01101-2018-000915-00 - Aprovat amb esmenes
0065 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU de l'Antiga Fàbrica de Tabacs'.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0066 - MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2018.
Expediente: E-04101-2018-000022-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2018.
Expediente: E-01801-2017-004239-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2018.
Expediente: E-01801-2017-004240-00 - Aprovat
0069 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 30 de març al día 29 de març de 2018, per coincidir amb festiu (Divendres Sant).
Aprovat