2018-02-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-02-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE FEBRERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de febrer de 2018.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa rebutjar la proposta de programa d'actuació aïllada per al desenvolupament de la unitat d'execució 8 del PEPRI del barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2016-000030-00 - Aprovat
0003 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar la via pública en projecte Xera 3 com 'Cases Baixes'.
Expediente: E-02000-2016-000009-00 - Aprovat
0004 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar els espais oberts que componen l'estructura planimètrica de la Marina de València.
Expediente: E-02000-2017-000141-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima parcialment l'apel·lació i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 dictada en el Recurs PO núm. 338/14, sobre orde de cessament de club de fumadors.
Expediente: E-00501-2018-000054-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 454/17, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000055-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de València. Exercici 2015.
Expediente: E-04302-2017-000025-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de pins corporatius de l'Ajuntament.
Expediente: E-8RE05-2017-000072-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud d'abonament d'un sext trienni.
Expediente: E-01101-2017-001124-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici integral de seixanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000065-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Inserció Socio-Laboral un immoble municipal situat al carrer de Roncesvalls per a destinar-lo al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
Expediente: E-05304-2017-000139-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2018-000009-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures de regularització d'altes d'immobles.
Expediente: E-01201-2018-000065-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de quatre quads.
Expediente: E-01401-2018-000135-00 - Aprovat
0015 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el 'Projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Oest'.
Expediente: E-01501-2016-000167-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2017-000018-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs realitzats a l'Expojove 2017.
Expediente: E-01902-2017-000236-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana per a la realització de diverses activitats i esdeveniments esportius.
Expediente: E-01903-2017-000295-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana per a la realització de l'esdeveniment 'Festa del Tenis 2017'.
Expediente: E-01903-2017-000466-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida al Capítol Metropolità de la Catedral de València.
Expediente: E-01904-2017-000487-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a servicis prestats amb motiu de la Gran Fira de València 2017.
Expediente: E-01904-2017-000507-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny de la representació sintètica de les figures d'un faller i una fallera per als semàfors de la Ciutat Fallera.
Expediente: E-01904-2017-000619-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la donació de diverses obres musicals per a la seua incorporació a la Biblioteca Musical de Compositors Valencians.
Expediente: E-01905-2018-000057-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte del servici de mesures judicials en medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2015-000078-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Payasospital del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a la certificació primera pels treballs de redistribució dels despatxos de la planta baixa del Centre Municipal de Servicis Socials Benimaclet.
Expediente: E-02201-2017-000218-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2018-000059-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000009-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2018-000010-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2018-000011-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2018-000012-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000013-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2018-000039-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Casa de la Dona en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
Expediente: E-02230-2016-000031-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2017-000034-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2016 sol·licitada per CERAI.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'exercici 2018 corresponent al subministrament municipal d'aigua.
Expediente: E-02701-2018-000009-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del proppassat mes de gener del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000047-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2016-001015-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa interposar recurs contenciós administratiu contra Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central referent a la repercussió de l'IVA en l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Pintor Maella.
Expediente: E-03103-2007-000145-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017.
Expediente: E-03103-2011-000014-00 - Aprovat
0045 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures presentades a finals de 2017 i principis de 2018.
Expediente: E-04103-2018-000002-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E-05302-2017-000589-00 - Aprovat
0046 - PRECS I PREGUNTES
0047 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa desestimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2018.
Expediente: E-00201-2017-000037-00 - Aprovat
0048 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació municipal a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de la quota corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-00201-2018-000006-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició de llibres.
Expediente: E-00703-2017-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000020-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000022-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures/certificacions.
Expediente: E-01801-2017-004254-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació dels servicis d'anàlisi i actualització del Pla Estratègic de l'Esport de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2017-000410-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al muntatge de l'estand d'Esports a l'Expojove 2017-2018.
Expediente: E-01903-2017-000451-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a servicis prestats amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000547-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01905-2018-000058-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de tres vídeos sobre 'Decidim VLC'.
Expediente: E-02301-2017-000866-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-000019-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-000977-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a l'acció formativa 'Control fitosanitari I' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-001352-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a l'acció formativa 'Control fitosanitari II' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-001353-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a l'acció formativa 'Cuina', modalitat col·lectius, i aprovar el corresponent projecte de gastos i la modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-001356-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a l'acció formativa 'Arreglaments i adaptacions de peces de roba i articles en tèxtil i pell' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2017-001357-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat 'l'Escorxador' situat al barri del Cabanyal, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000180-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis d'assistència tècnica per a la implementació, seguiment, avaluació i control de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França de l'Ajuntament de València (EDUSI 3C), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000008-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un coordinador de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: E-01101-2017-000576-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de coordinació de servicis tècnics (TD) en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de Qualitat.
Expediente: E-01101-2018-000270-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica educadora social.
Expediente: E-01101-2018-000634-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional del lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 8908, en el Servici Fiscal Gastos.
Expediente: E-01101-2018-000764-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el cessament del comissionat especial de l'Ajuntament per a la 'Capital Mundial de l'Alimentació per a l'any 2017'.
Expediente: E-01101-2016-001901-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa contractar mitjançant concessió demanial la prestació del servici de bar cafeteria del Cementeri General de València.
Expediente: E-02802-2017-000487-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis del Servici de Drogodependències.
Expediente: E-00209-2018-000001-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 138, en el Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: E-01101-2018-000791-00 - Aprovat