2018-02-16 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-02-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE FEBRERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de febrer de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 405/17, interposat contra denegació de devolució d'ingressos indeguts pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000042-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 290/15, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2018-000043-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima els recursos d'apel·lació interposats per l'Ajuntament i altre, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PO núm. 265/14, sobre cessament provisional d'activitat de pub.
Expediente: E-00501-2014-000282-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 88/13, interposat contra denegació de la sol·licitud de comunicació ambiental per a l'exercici d'una activitat.
Expediente: E-00501-2013-000099-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 326/17, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar diverses reclamacions seguides contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercici 2013.
Expediente: E-00501-2018-000049-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 339/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000039-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1 en el Procedimient núm. 338/16, que estima parcialment la demanda interposada i reconeix el dret de les persones demandants a ser integrades en la plantilla de l'Ajuntament com a personal laboral indefinit i a l'abonament de les diferències econòmiques.
Expediente: E-00501-2018-000045-00 - Quedar assabentat
0009 - JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el quart trimestre de 2017.
Expediente: E-00408-2018-000002-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2018 derivat de la vinculació laboral d'un auxiliar de servicis amb destinació al Pla d'integració social i eradicació del xabolisme i la vivenda precària del poble gitano.
Expediente: E-01101-2004-001178-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació del tribunal selectiu de la convocatòria de trenta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-000742-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació i interí de tres arquitectes.
Expediente: E-01101-2017-002118-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal tècnic mitjà, referència núm. 6947, al Servici de Jardineria.
Expediente: E-01101-2018-000502-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000006-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa contractar l'alienació de catorze immobles municipals (tretze places d'aparcament i un solar), convocar el procediment i aprovar el plec de condicions.
Expediente: E-05302-2016-000146-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a disposició de la Generalitat Valenciana una parcel·la situada al carrer de la Serra d'Agullent per a l'adequació amb ampliació del CEIP 'Lluis Guarner'.
Expediente: E-05307-2011-000047-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de neteja de centres educatius.
Expediente: E-01201-2018-000088-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 107516.
Expediente: E-01305-2014-000410-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 115976.
Expediente: E-01305-2014-000456-00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 12080.
Expediente: E-01305-2016-000080-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00113 2015 3862.
Expediente: E-01305-2015-000059-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures/certificacions de desembre de 2017.
Expediente: E-01801-2017-004193-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament provisional d'anualitats del contracte de servicis de control de l'execució i coordinador de seguretat i salut del contracte de senyalització i abalisament al terme municipal de València.
Expediente: O-01801-2018-000004-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'atorgament de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'edifici de Joventut.
Expediente: E-01902-2016-000068-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de gener.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa 'Cultura jove'.
Expediente: E-01902-2018-000011-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa d'activitats en commemoració del 'Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència'.
Expediente: E-01902-2018-000012-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Ciclista Escapada en relació a la subvenció concedida per a la 4a Etapa de la Setmana Ciclista Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000065-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Pilota Valenciana per a la realització de diversos esdeveniments i activitats esportius.
Expediente: E-01903-2017-000140-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Societat Esportiva Correcaminos en relació a la subvenció concedida per a l'organització de la Marató València Trinidad Alfonso EDP 2017.
Expediente: E-01903-2017-000160-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les festes de Nadal 2017 i de Reis 2018.
Expediente: E-01904-2017-000514-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E-01904-2017-000581-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de radiadors per al Museu Faller.
Expediente: E-01904-2017-000596-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes de Nadal 2017.
Expediente: E-01904-2017-000618-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de vigilància i protecció de sis arbres de Nadal situats en diferents llocs.
Expediente: E-01904-2017-000618-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000692-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir els errors materials continguts en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres de 2018.
Expediente: E-01904-2018-000118-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Dóna compte de la subcontractació de l'activitat i de l'espai de la cafeteria del Centre Cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2005-000194-00 - Quedar assabentat
0039 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de l'associació Red Ciudades AVE, en concepte de quota anual 2018.
Expediente: E-01909-2018-000017-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000054-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000055-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000066-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneu Marítim de València l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000069-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el Programa d'Absentisme Escolar Municipal de la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2018-000023-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificación presentada per l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) corresponent al conveni de col·laboració per a la continuïtat en la difusió del programa de famílies educadores de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000182-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per quatre entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a la certificació primera pels treballs de redistribució de la planta baixa del Centre Municipal de Servicis Socials Quatre Carreres.
Expediente: E-02201-2017-000217-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificación de la subvenció concedida a la Societat Coral el Micalet per al desenvolupament d'un projecte d'inclusió social.
Expediente: E-02201-2017-000330-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2017-000375-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
Expediente: E-02201-2018-000030-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
Expediente: E-02201-2018-000034-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto de 2018 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E-02201-2018-000038-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diversos treballs realitzats en centres municipals de persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000462-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció destinada al projecte 'Vacances en pau 2018' presentada per la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble sahrauí del País Valencià.
Expediente: E-02250-2018-000007-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una subvenció nominativa a favor de l'Associació Valenciana de Caritat.
Expediente: E-02250-2018-000015-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per una entitat exclosa de la convocatòria de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2017.
Expediente: E-02301-2017-000335-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa ratificar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6365/17, adoptada per la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E-02701-2018-000011-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5379, de 12 de setembre de 2017, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-000831-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6240, de 19 d'octubre de 2017, per la qual es va desestimar una sol·licitud de concessió de vacant al mercat extraordinari de Jerusalem.
Expediente: E-02901-2017-001079-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia.
Expediente: E-02902-2016-000241-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de 'Directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris'.
Expediente: E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de 'Pla de reforma interior del PAI àmbit Agustín Lara de València'.
Expediente: E-03001-2017-000335-00 - Aprovat
0069 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Reurbanització de carrers paral·lels al mar, el Cabanyal-el Canyamelar', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2017-000287-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7724, de 21 de desembre de 2017, sobre desistiment de sol·licitud de transmissió de llicència de café-bar.
Expediente: E-03901-2017-001810-00 - Aprovat
0070 - PRECS I PREGUNTES
0071 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa abonar l'aportació de l'exercici 2018 a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i compensar drets reconeguts.
Expediente: E-00201-2018-000002-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb l'Escola Internacional de Protocol.
Expediente: E-8RE05-2018-000011-00 - Aprovat
0073 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000003-00 - Aprovat
0074 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un concert educatiu amb l'IES Les Alfàbegues per a la col·laboració en pràctiques formatives.
Expediente: E-01501-2018-000057-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la continuïtat de la concessió de l'explotació i manteniment de la instal·lació esportiva municipal 'Complex Esportiu Cultural Abastos'.
Expediente: E-01903-2002-000090-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la continuïtat de la concessió de l'explotació i manteniment de la instal·lació esportiva municipal 'Complex Esportiu Cultural Marxalenes'.
Expediente: E-01903-2002-000092-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la continuïtat de la concessió de l'explotació i manteniment de la instal·lació esportiva municipal 'Complex Esportiu Cultural Patraix'.
Expediente: E-01903-2002-000093-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el 'Projecte de les obres de rehabilitació, reforma i adequació a la normativa tècnica, mediambiental, d'accessibilitat i eliminació de barreres i de seguretat per als usuaris de Piscina València'.
Expediente: E-01903-2014-000292-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura relativa a la festivitat del Corpus Christi 2017.
Expediente: E-01904-2017-000486-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a les festes de Nadal 2017.
Expediente: E-01904-2017-000618-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de 2017.
Expediente: E-02101-2018-000010-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sotmetre a informació pública la proposta de mesures definitives de la Zona Acústicament Saturada del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana per a l'adquisició de la parcel·la situada al carrer de Guillem de Castro, número 38.
Expediente: E-03202-2009-000016-00 - Aprovat
0084 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-04101-2016-000211-00 - Aprovat
0085 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de control sanitari i poblacional de coloms urbans i estornells a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2017-000031-00 - Aprovat
0086 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000063-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici d'organització, obertura i didàctica del Museu de l'Arròs, així com del manteniment de la maquinària industrial de valor històric artístic inclosa a l'immoble, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000106-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte d'un procediment disciplinari per pèrdua de la condició de funcionari públic de l'Ajuntament de València de l'interessat.
Expediente: E-01101-2017-000850-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una enginyera tècnica agrícola.
Expediente: E-01101-2017-002064-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un enginyer tècnic agrícola.
Expediente: E-01101-2018-000389-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el Protocol General d'Actuació de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers.
Expediente: E-01904-2018-000785-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el preu de venda al públic del llibre 'Dades generades per la ciutadania des del context valencià'.
Expediente: E-00703-2018-000001-00 - Aprovat
0093 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-04103-2018-000011-00 - Aprovat
0094 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000003-00 - Aprovat
0095 - SERVICI FINANCER. Proposa convocar procediment negociat per a la selecció d'ofertes d'endeutament a llarg termini de l'Ajuntament de València en l'exercici 2018, destinades a finançar gastos de capital.
Expediente: E-05201-2018-000007-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 888, en l'Oficina de Ciutat Intel·ligent.
Expediente: E-01101-2018-000706-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 98, en el Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2018-000708-00 - Aprovat