2017-11-06 - València

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
06-11-2017
Hora:
18:00
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ ORDINÀRIA - CONSELL SOCIAL DE 06-11-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Donar compte de la Resolució 197 de 26-07-2017 de nomenament de la Presidència, i Acords de Ple de dates 29-06-2017 i 27-07-2017 de modificacions de consellera i consellers del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: O-05636-2017-000001-00 - Quedar assabentat
0002 - Aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions anteriors de data 8 de novembre de 2016 i 10 d'abril de 2017.
Aprovat
0003 - Donar compte dels criteris generals del Pressupost per a 2018.
Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES