2017-10-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-10-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE OCTUBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 d'octubre de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara la caducitat de la instància en el Procediment per a la Protecció dels Drets Fonamentals núm. 65/2015, contra la desestimació de la reclamación per sorolls produïts per casal faller al carrer del Mestre Bellver.
Expediente: E-00501-2017-000261-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar la reversió sol·licitada relativa a una vivenda situada al carrer de la Indústria.
Expediente: E-05302-2017-000123-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2017-000067-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de material d'oficina.
Expediente: E-01201-2017-000524-00 - Aprovat
0006 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 136176.
Expediente: E-01305-2015-000009-00 - Aprovat
0007 - BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar l'anul·lació de les propostes de gastos núm. 2017/10 i núm. 2017/1425.
Expediente: E-01601-2016-000037-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació núm. 6 del mes d'agost de 2017 del contracte de servicis per al 'Control i coordinador de seguretat i salut del contracte de senyalització i abalisament al terme municipal'.
Expediente: E-01801-2017-002925-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra 'Construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges - Mercat Central'.
Expediente: E-01801-2016-003205-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Esportiva Cultural Catxirulos per a la realització del Festival Internacional del Vent 'Ciutat de València'.
Expediente: E-01903-2017-000066-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club de Beisbol Astros per a la celebració dels esdeveniments Copa d'Europa de Clubs i Copa del Rei.
Expediente: E-01903-2017-000071-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club Poliesportiu Les Abelles per a l'organització del II Torneig Internacional de Rugbi Base Pantera.
Expediente: E-01903-2017-000078-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i a les seues famílies en període estival.
Expediente: E-02201-2017-000156-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2017-000308-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Viajes Transvía Tours, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de juliol del contracte de gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000381-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Viajes Transvía Tours, SL, corresponent a la factura del proppassat mes d'agost del contracte de gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000382-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions del Servici.
Expediente: E-02802-2017-000313-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-001018-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2015-000002-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2017-000797-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa referència núm. 662, en el Servici d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: E-01101-2017-000756-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 7438, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2017-001207-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el Projecte Bàsic i d'Execució de les obres de 'Restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.'
Expediente: E-01201-2017-000528-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació d'un projecte de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, Ajuntament de València i Càritas Diocesana de València per a desenvolupar el 'Programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).'
Expediente: E-02230-2017-000034-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del gasto plurianual relatiu al 'Projecte d'execució d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar connexió amb el carrer de Guillem de Castro'.
Expediente: E-03202-2009-000005-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a l'Ajuntament de València per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2016-000536-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Moviment contra la Intolerància per a desenvolupar el programa 'Oficina de solidaritat amb les víctimes de delictes d'odi, discriminació i intolerància a la ciutat de València'.
Expediente: E-02230-2017-000039-00 - Aprovat