2017-06-02 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-06-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de maig de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 67/10, interposat contra la concessió d'una llicència ambiental.
Expediente: E-00501-2010-000249-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 42/16, sobre imposició d'una multa coercitiva.
Expediente: E-00501-2017-000172-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 105/16, interposat contra l'extinció d'una llicència provisional concedida per a activitat.
Expediente: E-00501-2017-000170-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 291/16, interposat contra l'acord pel qual es va declarar la no existència de l'obligació de pagament d'una subvenció concedida.
Expediente: E-00501-2017-000176-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada en execució definitiva del Recurs PO núm. 4/341/13, que estima parcialment el recurs de reposició i fixa el preu just definitiu d'una finca.
Expediente: E-00501-2013-000284-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara l'arxivament del Recurs PO núm. 61/17, interposat contra l'orde de cessament de l'exercici d'una activitat.
Expediente: E-00501-2017-000175-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PO núm. 630/16, sobre desestimació d'una sol·licitud d'expropiació per ocupació de parcel·la.
Expediente: E-00501-2017-000174-00 - Quedar assabentat
0009 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les bases per a la concessió d'ajudes directes a favor de diverses entitats.
Expediente: E-00201-2017-000016-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de la dedicació horària dels llocs de treball referències núm. 6837 i núm. 6874 en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2016-001783-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 283, en lloc de personal administratiu (DE-PH-N1-F2).
Expediente: E-01101-2017-000245-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic superior AE (JP1), referència núm. 1087, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció Atenció a la Diversitat Funcional, COM Juan de Garay.
Expediente: E-01101-2017-000314-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions de personal tècnic mitjà (direcció col·legi) (MD-JP1), referència núm. 1411, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-000361-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7312, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, Unitat de Logística.
Expediente: E-01101-2017-000666-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional de tres auxiliars administratius/ves per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2017-000682-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres subalterns/es.
Expediente: E-01101-2017-000759-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01101-2017-000786-00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'assistència veterinària i suport integral als centres municipals d'acollida d'animals, rebutjar l'única proposició presentada i declarar desert l'esmentat procediment.
Expediente: E-04101-2016-000088-00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'alienació per subhasta de vehicles de propietat municipal, dividit en dos lots, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més alta per a cada lot prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000033-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals de no admissió del recurs interposat en relació amb el contracte de servici de vigilància i seguretat, així com la recaptació i transport a entitat bancària de monuments i museus dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E-04101-2016-000023-00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'Escola infantil (6 unitats) a Massarrojos', situada al carrer de Carlos Tomás Costa (mestre seder), i regularitzar el codi 1.S1.17.257, parcel·la escolar al carrer de les Llometes (Massarrojos Sud-Sector PRR15).
Expediente: E-05303-2017-000050-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar la transmissió de drets en la concessió administrativa de l'aparcament subterrani situat a l'avinguda del Port.
Expediente: E-05304-2009-000114-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'exercici 2016 presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDea).
Expediente: E-00202-2016-000006-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del 'Pla d'implementació de l'Edusi 3C'.
Expediente: E-00202-2017-000034-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Capgemini España, SL.
Expediente: E-00801-2017-000074-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2017-000283-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2017, desestimatori d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2014-000391-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Abreviat núm. 2/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000044-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte d'obres 'Construcció del carril bici a la ronda interior'.
Expediente: E-01801-2015-002265-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures/certificacions de febrer i març de 2017.
Expediente: E-01801-2017-001095-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Pilota Valenciana.
Expediente: E-01903-2016-000057-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2017-000149-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2017.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000469-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2017-000085-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2017.
Expediente: E-02101-2017-000100-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per a la reposició de llibres de text en els col·legis municipals, curs 2017/2018.
Expediente: E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'abril del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera i última pròrroga del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial per justificació insuficient dels fons alliberats en concepte del primer pagament de l'aportació municipal al conveni específic de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la investigació social local.
Expediente: E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'abril del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2017-000158-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2017-000163-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuitat de la prestació del servici de gestió integral del centre de dia 'la Puríssima'.
Expediente: E-02201-2010-004125-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del quart trimestre del curs 2016/2017 d'art floral i jardineria per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000063-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2016, sol·licitada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat (MPDL).
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Ciutat Vella per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2016-000333-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto dels Concursos Literaris de Relat Curt i de Poesia 2017 a realitzar en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000190-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7074, de 11 de novembre de 2016, de denegació de comunicació ambiental prèvia per a l'exercici d'una activitat destinada a oficines.
Expediente: E-02302-2016-001409-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1, durant l'exercici 2014.
Expediente: E-02801-2016-000818-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2, durant l'exercici 2014.
Expediente: E-02801-2016-000836-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3, durant l'exercici 2014.
Expediente: E-02801-2015-001112-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les beques de formació en el marc del programa de pràctiques formatives per a estudiants de la Diputació de València 'La Dipu et Beca 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa declarar disponible part del crèdit reservat en el contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: O-03602-2016-000031-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a les certificacions dels proppassats mesos de febrer i març del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2017-000081-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar les bases reguladores de la concessió d'una subvenció per a la realització d'activitats de la càtedra 'València parcs de barri'.
Expediente: E-04001-2016-001036-00 - Aprovat
0058 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la segona edició del Festival de les Arts Escèniques.
Expediente: E-04103-2017-000046-00 - Aprovat
0059 - MOCIÓ del tinent d'alcalde regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa que el Servici de Contractació inicie les actuacions oportunes per a integrar el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de València en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Expediente: O-C1505-2017-000241-00 - Aprovat
0059 - PRECS I PREGUNTES
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sèptima i octava revisió de preus del contracte de prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2013-000024-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2016-000244-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes d'abril del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2017-001839-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a determinades comissions falleres.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de la concessió de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
Expediente: E-01904-2017-000474-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball les ajudes destinades a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02901-2017-000657-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Aumsa, en concepte de transferència de capital.
Expediente: E-03201-2017-000036-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions de lloc de personal subaltern (DE-PH-N1-F2).
Expediente: E-01101-2016-001963-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat conservatori (cap estudis) (MD), referència núm. 1145, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2017-000263-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat conservatori direcció cors, referència núm. 7448, en el Servici d'Educació, a lloc de professorat conservatori (cap estudis) (MD).
Expediente: E-01101-2017-000264-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat conservatori (SEC) (MD), referència núm. 6982, en el Servici d'Educació, a lloc de professorat conservatori solfeig.
Expediente: E-01101-2017-000265-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de professorat conservatori oboé, referència núm. 6348, en el Servici d'Educació, a lloc de professorat conservatori (secretaria) (MD).
Expediente: E-01101-2017-000266-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars d'oficis per al Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2017-000656-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig de 2017.
Expediente: E-01101-2017-000741-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern.
Expediente: E-01101-2017-000808-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 621, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar servicis en el Comissionat Especial de l'Ajuntament de València per a la Capital Mundial de l'Alimentació.
Expediente: E-01101-2017-000859-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 7529, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar servicis en el Comissionat Especial de l'Ajuntament de València per a la Capital Mundial de l'Alimentació.
Expediente: E-01101-2017-000862-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 8181, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals per a prestar servicis en el Comissionat Especial de l'Ajuntament de València per a la Capital Mundial de l'Alimentació.
Expediente: E-01101-2017-000865-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte/a per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002012-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyer/a industrial per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2017-000229-00 - Aprovat