2017-04-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-04-2017
Hora:
08:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 d'abril de 2017.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aspanion.
Expediente: E-00201-2016-000014-00 - Aprovat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de març de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000007-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal del programa 'Emcorp 2016'.
Expediente: E-01101-2016-001231-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa adaptar un lloc de treball de personal tècnic mitjà per motius de salut.
Expediente: E-01101-2016-002002-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de març de 2017, sobre un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2017-000159-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa adaptar un lloc de treball de personal tècnic mitjà per motius de salut.
Expediente: E-01102-2016-000033-00 - Aprovat
0008 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels i del Pare Lluís Navarro, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000143-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució i contractar les obres de 'Desmuntatge de passarel·les de vianants, millora de l'accessibilitat i semaforització a l'avinguda del Cid', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2016-000218-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a fi d'inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta d'unes parcel·les situades al carrer de Francesc Cubells i a la carretera de Montcada.
Expediente: E-05301-1998-000355-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció de diverses vivendes municipals a la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
Expediente: E-05302-2017-000155-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs educatiu 'València una ciutat transparent'.
Expediente: E-00702-2017-000018-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura de 2016.
Expediente: E-00801-2017-000041-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sèptima pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de març.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club Baloncesto Grao de Valencia per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
Expediente: E-01903-2016-000264-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club de Beisbol y Sofbol La Isla per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
Expediente: E-01903-2016-000307-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de diverses subvencions concedides per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
Expediente: E-01903-2017-000113-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Iluminaciones Ximénez, SA, corresponent a la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les festes de Nadal 2016 i de Reis 2017.
Expediente: E-01904-2016-000489-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Alos Centro Europeo de Idiomas, SL, corresponent a la traducció del castellà a l'anglés de textos de la web.
Expediente: E-01904-2016-000573-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa facultar a la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural per a realitzar tots els tràmits, gestions i expedició de documents que resulten necessaris i procedir a la firma d'un acord de col·laboració amb la Fundació Músol.
Expediente: E-01905-2017-000084-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures emeses per Medex, SL, per la prestació de servicis de neteja.
Expediente: E-02001-2016-000494-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de JoseArte, SL, corresponent a la prestació de servicis de transport.
Expediente: E-02001-2016-001272-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de subministrament de calefactors.
Expediente: E-02001-2017-000365-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Catering La Hacienda, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cepsa corresponent a factures de subministrament de gasoil per a calefacció en els centres docents de València.
Expediente: E-02101-2017-000024-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del proppassat mes de març del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria de subvencions per al foment de la igualtat de gènere i del col·lectiu LGTBI de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000305-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2017-000067-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació tercera dels treballs d'habilitació del Palau d'Aiora per a seu de la Universitat Popular.
Expediente: E-02201-2017-000017-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació quarta dels treballs d'habilitació del Palau d'Aiora per a seu de la Universitat Popular.
Expediente: E-02201-2017-000076-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de UTE VM13 Vareser-Monrabal, corresponent a la prestació del servici de 'Reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda' durant el proppassat mes de febrer.
Expediente: E-02201-2017-000117-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'unes factures corresponents a la prestació de servicis de megafonia i de neteja.
Expediente: E-02201-2017-000120-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de març del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000137-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del 'I Concurs de vídeos de curta duració, Xarxa puja el to contra el racisme'.
Expediente: E-02227-2017-000010-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs de Fotografia a realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2017-000176-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2017-000177-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs de Fotografia a realitzar en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000183-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa prorrogar el contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant arreplegada selectiva a la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2012-000827-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a l'ampliació i millora del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers.
Expediente: E-02801-2017-000201-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes de març del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2017-000153-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la proposta d'adjudicació de l'ús temporal dels despatxos ubicats en el Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria 'Petxina'.
Expediente: E-02902-2016-000175-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
Expediente: E-02902-2017-000080-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2015, en el sentit de considerar nous titulars.
Expediente: E-03103-2013-000010-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marià Alapont.
Expediente: E-03103-2013-000046-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada als carrers de Sant Vicent Màrtir i de l'Arquitecte Monleón.
Expediente: E-03103-2014-000056-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació de part d'una reserva d'aprofitament.
Expediente: E-03103-2014-000069-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada junt amb el carrer del Riu Bidasoa, ocupada en execució d'un jardí.
Expediente: E-03103-2015-000061-00 - Aprovat
0051 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-3924, de 30 de setembre de 2016, sobre legalització d'obres menors.
Expediente: E-03501-2009-000870-00 - Aprovat
0052 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC.Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació del PEPRI del barri del Carme en l'àmbit de la unitat d'execució 22.
Expediente: E-03502-2004-000064-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a les obres de remodelació del jardí a la plaça d'Asensio Magraner Pérez (músic).
Expediente: E-04001-2017-000032-00 - Aprovat
0054 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2016.
Expediente: E-04103-2017-000006-00 - Aprovat
0055 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el primer semestre de 2017.
Expediente: E-04103-2017-000037-00 - Aprovat
0055 - PRECS I PREGUNTES
0056 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2017.
Expediente: E-04302-2017-000006-00 - Quedar assabentat
0057 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit destinat al contracte de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa modificar el plec de prescripcions tècniques del contracte per a l'atorgament d'autorització d'ocupació de domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de begudes i productes sòlids en espais d'accés lliure dins dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2016-000341-00 - Aprovat
0059 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2015 53861.
Expediente: E-01305-2015-000204-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2017-000023-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar desistit al Club Esportiu Orriols-Marni de la sol·licitud d'ajuda econòmica presentada per a un projecte d'Esport en edat escolar'.
Expediente: E-01903-2016-000255-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'animació en la inauguració de la 'Tira de comptar' del mercat de Mossén Sorell.
Expediente: E-02310-2017-000061-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
Expediente: E-02902-2016-000281-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 403-CF, de 2 de març de 2017, desestimatòria d'una sol·licitud de passe a segona activitat per malaltia.
Expediente: E-01101-2017-000126-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de huit subalterns/es per a diversos servicis.
Expediente: E-01101-2017-000239-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'arxiu de diversos expedients disciplinaris.
Expediente: E-01101-2017-000650-00 - Aprovat
0067 - MOCIÓ del coordinador general de l'Àrea de Govern Interior sobre desenvolupament i implantació de la marca de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2017-000161-00 - Aprovat
0068 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries en diverses delegacions.
Expediente: E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
0069 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
Expediente: E-05501-2017-000015-00 - Aprovat
0070 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000017-00 - Aprovat