2017-02-03 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-02-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE FEBRERO DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de gener de 2017.
Aprovat
0002 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de designació de patró electe en la Fundació Parc Científic de la Universitat de València.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 341/14, interposat contra la no admissió a tràmit del projecte de reparcel·lació del sector SUP T-4 Benimaclet del PGOU.
Expediente: E-00501-2016-000297-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 117/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000030-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 209/16, sobre denegació de llicència de canvi d'ús.
Expediente: E-00501-2017-000033-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 268/16, relatiu a la imposició d'una sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PO núm. 254/13 i acumulats núm. 245/13 i núm. 37/14, interposats contra denegació de certificats acreditatius de l'obtenció de modificat de llicència d'obres i de llicència d'ocupació parcial.
Expediente: E-00501-2013-000227-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PO núm. 104/16, interposat contra desestimació de sol·licitud de retirada d'unitats externes d'aire condicionat d'un celobert.
Expediente: E-00501-2017-000010-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 308/16, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació economicoadministrativa seguida contra liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2017-000022-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 212/16, interposat contra imposició de mesura cautelar de suspensió de funcions.
Expediente: E-00501-2017-000015-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 286/16, sobre desestimació presumpta de sol·licitud de llicència ambiental per a instal·lació d'activitat.
Expediente: E-00501-2017-000024-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, que declara acabat el Recurs PO núm. 380/15, de reclamació de quantitat corresponent a la paga extraordinària de Nadal de 2012.
Expediente: E-00501-2017-000016-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2017 derivat de la vinculació laboral d'un auxiliar de servicis.
Expediente: E-01101-2004-001178-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'unes parcel·les situades al quarter de Patraix i a la carretera de Montcada.
Expediente: E-05301-1998-001021-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.E1.10.010 i 1.S1.10.334, Parc Central de Bombers i parcel·la d'ampliació al carrer de Sollana, per a donar d'alta com a edifici de servici públic el Parc Central de Bombers situat a l'avinguda de la Plata.
Expediente: E-05303-2016-000189-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció de l'alqueria situada al camí de l'Alqueria d'Albors a la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-05304-2016-000166-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la beca derivada del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica, en matèria de formació de l'alumnat.
Expediente: E-00801-2017-000008-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00105 2014 4622.
Expediente: E-01305-2014-000295-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració interinstitucional amb la Generalitat Valenciana per a l'homologació de la formació de la Policia Local de València en delictes d'odi.
Expediente: E-01404-2017-000002-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2332, de 2 de novembre de 2015, en la qual es fixa amb caràcter provisional el cànon de l'exercici 2014 per les places de tipus C de l'aparcament públic situat en el subsòl del carrer d'Alfons Verdeguer.
Expediente: E-01801-2014-002599-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de diverses comissions per a la construcció dels seus monuments fallers de l'exercici 2015-2016 (116-243).
Expediente: E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de diverses comissions per a la construcció dels seus monuments fallers de l'exercici 2015-2016 (244-389).
Expediente: E-01904-2016-000367-00 - Aprovat
0023 - SERVICIO DE RECURSOS CULTURALES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Mostra Viva del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2016-000031-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del contracte de neteja i manteniment de monuments.
Expediente: E-02001-2016-000494-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa rectificar un error advertit en el conveni amb la Universitat de València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu conjunt a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2016-000363-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura de desembre de 2016 del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2015-000078-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Rais del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura de desembre de 2016 del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000265-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2015-2016 del conveni de col·laboració firmat amb l'Institut Secular Obreres de la Creu.
Expediente: E-02201-2015-000344-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a desembre de 2016 del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificación presentada per l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) del conveni de col·laboració firmat per a la continuïtat en la difusió del programa de famílies educadores per a l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000101-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa actualitzar els mòduls de les ajudes a les famílies del Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2017.
Expediente: E-02201-2017-000013-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de transferència a l'organisme autònom Universitat Popular.
Expediente: E-02201-2017-000019-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'El Corte Inglés, SA, corresponent al subministrament de joguets per a la campanya de Nadal de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2016-000401-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6615, de 20 d'octubre de 2016, sobre extinció del dret de concessió d'un magatzem del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2016-000529-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a la subvenció atorgada pel Servef per al programa d'ocupació Emcorp 2016.
Expediente: E-02902-2016-000217-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuat l'ingrés d'una quantitat corresponent al reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000977-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del pla especial 'Usos illa de cases Primat Reig' del PGOU.
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Betxí.
Expediente: E-03103-2014-000009-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
Expediente: E-03103-2014-000011-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per un major import en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar la no eficàcia de l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2013, pel qual es va aprovar i va adjudicar a AC Hotel Malvarrosa, SL, el programa d'actuació aïllada a la confluència de l'avinguda dels Tarongers i el carrer del Doctor Álvaro López.
Expediente: E-03105-2008-000021-00 - Aprovat
0045 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-292, de 2 de febrer de 2016, de concessió de llicència d'obres per a la rehabilitació integral d'un edifici.
Expediente: E-03501-2007-001014-00 - Aprovat
0045 - PRECS I PREGUNTES
0046 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar un major gasto per a l'acord marc de subministrament d'impresos i formularis.
Expediente: E-01201-2014-000078-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a diversos servicis prestats per a la realització del Festival per la Igualtat.
Expediente: E-02201-2016-000455-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ampliar el termini de presentació de la memòria d'autogestió del mercat del Cabanyal justificativa de la subvenció concedida per ocupació de parades de l'exercici 2016.
Expediente: E-02901-2016-000136-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ampliar el termini de presentació de la memòria d'autogestió del Mercat Central justificativa de la subvenció concedida per ocupació de parades de l'exercici 2016.
Expediente: E-02901-2016-000137-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures pendents de l'exercici 2016.
Expediente: E-02901-2017-000036-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar un gasto complementari relatiu al contracte de lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local.
Expediente: E-04101-2016-000086-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2016-000857-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'atribució temporal de funcions del Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2017-000147-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2017-000161-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat violí, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2017-000162-00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar el compromís d'assumpció de funcions per a la gestió del FEDER.
Expediente: E-00202-2015-000440-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte per a la prestació del servici de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública al terme de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2016-000156-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reurbanització del carrer del Pare Barranco, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2016-000158-00 - Aprovat