2017-01-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-01-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de desembre de 2016.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura.
Expediente: E-00201-2016-000061-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la mútua UMIVALE, en concepte de pagament delegat per la prestació d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball no deduït en les liquidacions a la seguretat social, referit a una funcionària.
Expediente: E-01101-2016-000935-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'apartat Quart de l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2016, relatiu a les reserves de diversos llocs de treball.
Expediente: E-01101-2016-001867-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016, de nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-001950-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem), finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2015-000142-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió de dos parcel·les situades a l'avinguda de la Constitució i al carrer de Pere Cabanes.
Expediente: E-05301-2000-000707-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat i arxiu de la sol·licitud de concessió administrativa del subsòl públic de la plaça inclosa en la UE-18 del Carme.
Expediente: E-05304-2010-000113-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016, de concessió de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Eltec It Services, SL, per la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
Expediente: E-00801-2016-000207-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Inforein, SA, per la prestació de servicis informàtics de manteniment dels productes de software de xarxa Novell.
Expediente: E-00801-2016-000208-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de desembre.
Expediente: E-01201-2016-000741-00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 655539.
Expediente: E-01305-2014-000273-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar incompliments d'obligacions contractuals de la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia i establir penalitats econòmiques.
Expediente: E-01404-2016-000132-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les certificacions de liquidació corresponents a l'obra/servici 'Senyalització vertical i horitzontal. Zona A i zona B', a favor d'API Movilidad, SA, i Ferroser Infraestructuras, SA.
Expediente: E-01801-2016-001735-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes de novembre del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2016-005309-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica de l'any 2016 realitzada a favor de l'Associació de Jóvens Empresaris de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2016-000031-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto autoritzat amb l'aprovació del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E-01902-2016-000062-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto autoritzat amb l'aprovació del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Europea de València.
Expediente: E-01902-2016-000063-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto autoritzat amb l'aprovació del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01902-2016-000065-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto autoritzat amb l'aprovació del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València.
Expediente: E-01902-2016-000129-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó.
Expediente: E-01902-2016-000283-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar les modificacions relatives a les obres de construcció d'infraestructura esportiva de camp de rugbi-tram V de l'antic llit del riu Túria, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2011-000009-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'annex al projecte d'execució de les obres de construcció d'infraestructura esportiva de camp de beisbol i sofbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria, fases I i II, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2011-000010-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de diverses comissions per a la construcció dels seus monuments fallers de l'exercici 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000365-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2015-2016 i de la Gran Fira de València 2016.
Expediente: E-01904-2016-000600-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 152, de 2 d'agost de 2016.
Expediente: E-01905-2006-000151-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 152, de 2 d'agost de 2016.
Expediente: E-01905-2006-000151-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les actes i reconéixer l'obligació del gasto de les convocatòries de 2016 d'ajudes al teatre i circ, a la dansa i a les associacions professionals del sector.
Expediente: E-01905-2016-000158-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de les subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2016.
Expediente: E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2016-000085-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una aportació a l'associació Espai de no Ficció, Nofic, DocsValència, per a la celebració del projecte 'Preproducció festival Espai de No Ficció Nofic DOCSVALÈNCIA'.
Expediente: E-02000-2016-000144-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora' per al curs 2016-2017.
Expediente: E-02101-2016-000318-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses papereries corresponent a la reposició de llibres en els centres docents de titularitat municipal dins del programa Xarxa de Llibres.
Expediente: E-02101-2016-000397-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Natania en relació al conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'abonament de les aportacions municipals de la convocatòria d'ajudes per a sufragar gastos de places en centres de dia municipals d'atenció a les persones amb discapacitat.
Expediente: E-02201-2015-000102-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació del Secretariat Gitano en relació al conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al lloguer de taules per al sopar solidari de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat del País Valencià.
Expediente: E-02201-2016-000501-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'abonament de les aportacions municipals de la convocatòria d'ajudes per a sufragar gastos de places en centres de dia municipals d'atenció a les persones amb discapacitat.
Expediente: E-02201-2016-000517-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Geroresidencias, SL, corresponent a la resta de la factura del proppassat mes de novembre del contracte per a la gestió del centre de dia Arniches per a persones majors dependents.
Expediente: E-02224-2016-000250-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor dels guanyadors del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000153-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor del guanyador del Concurs de Còmic de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000154-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors derivat dels gastos ocasionats per l'organització d'activitats culturals i esportives de les Juntes Municipals d'Exposició i Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2016-000206-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Poetes Units de València per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2016-000333-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Cotlas per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2016-000335-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Savinellifilms, pels servicis de realització de la memòria audiovisual del procés de revisió del nou model de participació de les activitats corresponents als proppassats mesos d'octubre i novembre.
Expediente: E-02301-2016-000341-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció per a la realització del projecte 'Reforçament de les poblacions de rates penades al terme municipal de València: aplicacions al control biològic de les plagues de l'arrossar i xufa'.
Expediente: E-02310-2016-000167-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció per a la realització del projecte 'Proposta d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta al municipi de València'.
Expediente: E-02310-2016-000168-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa rectificar un error existent en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016, sobre reconeixement d'obligació.
Expediente: E-02310-2016-000209-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02501-2016-000031-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de desembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2016-000511-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa corregir una base de la convocatòria del Concurs fotogràfic de promoció dels mercats municipals de València.
Expediente: E-02901-2016-001140-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació corresponents al tercer i al quart procediment de 2015.
Expediente: E-02902-2015-000400-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000049-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000050-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Mascota.
Expediente: E-03103-2014-000051-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Mascota.
Expediente: E-03103-2014-000052-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de juny de 2016, relatiu a l'aprovació del programa d'actuació aïllada als carrers de Mendizàbal i del Riu Jiloca, tramitat en execució de sentència.
Expediente: E-03105-2006-000009-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a les certificacions dels proppassats mesos d'octubre i novembre del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2016-000258-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a l'execució de millores d'urbanització en el circuit de running 5K en l'antic llit del riu Túria.
Expediente: E-04001-2014-000526-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2015-000825-00 - Aprovat
0062 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat corresponent a la 2a fase de la 2a edició de la consulta ciutadana en els projectes d'inversió per als barris de la ciutat, exercicis 2016-2017.
Expediente: E-04103-2016-000077-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Fundació Conama, corresponent a la participació institucional de l'Ajuntament de València en el Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA).
Expediente: E-08001-2016-000021-00 - Aprovat
0064 - OFICINA DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis de manteniment i evolució de l'aplicatiu 'SIGT València', prestats per Gestión Tributaria Territorial, SA, durant els mesos de juliol a part de desembre de 2016.
Expediente: O-H4990-2016-000011-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2017-000001-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València.
Expediente: E-01902-2016-000048-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de subvenció formulada respecte a l'ONG Jarit Associació Civil.
Expediente: E-01902-2016-000237-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a les factures d'agost i setembre de 2016 del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000364-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un conveni amb la Universitat de València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu conjunt a la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2016-000363-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Catering La Hacienda, SL.
Expediente: E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa la regularització de la subvenció concedida per al programa Xarxa Llibres 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Global Security, SA.
Expediente: E-02301-2016-000245-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Abacus, SCCL.
Expediente: E-02301-2016-000423-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02305-2015-001738-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'aportació anual corresponent a l'exercici 2017 a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-02310-2017-000001-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per les certificacions corresponents a la revisió definitiva de preus 2013 de la zona 1 del contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
Expediente: E-02801-2015-000497-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa reconéixer drets en el projecte de gasto núm. 2009/6 'Projecte Life Seducció Ambiental'.
Expediente: E-03602-2016-000253-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000001-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000005-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Foc.
Expediente: E-03103-2014-000023-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per un major preu just fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en l'expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
Expediente: E-03103-2014-000027-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Pianista Empar Iturbi.
Expediente: E-03103-2003-000049-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000006-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Jarit de València.
Expediente: E-01904-2016-000352-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció sol·licitada per a la contractació d'agrupacions musicals en l'exercici faller 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000373-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de dos comissions per a la construcció dels seus monuments fallers de l'exercici 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000365-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de diverses comissions per a la construcció dels seus monuments fallers de l'exercici 2015-2016.
Expediente: E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000369-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació de Veïns de Patraix.
Expediente: E-01904-2016-000534-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per la realització de festivitats i esdeveniments de 2016.
Expediente: E-01904-2016-000542-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció per a les festes populars de Patraix.
Expediente: E-01904-2015-000634-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000368-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000372-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una aportació municipal a favor de l'Associació de Productors Musicals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2016-000139-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2015-000543-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000371-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000373-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000370-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2016-000438-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Impremta la Plaça, SLU.
Expediente: E-02301-2016-000206-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Valenciana de Sordomuts per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2016-000338-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grúas Virosque, SL.
Expediente: E-02410-2016-000006-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Audiotec Ingeniería Acústica, SA, y de BSG Ingenieros, SL.
Expediente: E-02610-2017-000002-00 - Aprovat
0104 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar la continuació de tràmits per a l'aprovació de reconeixements d'obligació meritades al 2016 a càrrec de l'exercici comptable 2016.
Expediente: E-00407-2017-000001-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir els premis literaris Ciutat de València, XXXIV edició.
Expediente: E-02000-2016-000029-00 - Aprovat