2016-12-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-12-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de desembre de 2016.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de l'estudi de detall de la parcel·la núm. 6 del 'Nou Campus de la Universitat de València'.
Expediente: E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
0003 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa del sector PRR-9 'Patraix' en desplegament i execució de l'ordenació urbanística continguda en el pla de reforma interior modificatiu de l'esmentat sector.
Expediente: E-03107-2016-000008-00 - Aprovat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa rebutjar la proposta de programa d'actuació aïllada als carrers d'Ercilla, de l'Om i de Generoso Hernández.
Expediente: E-03502-2016-000010-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 458/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000308-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 327/16, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000312-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000044-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar un error contingut en l'operació de gasto núm. 478/2016.
Expediente: E-01101-2016-001049-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-001950-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica.
Expediente: E-01101-2016-001925-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2016-001939-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 8725, en el Servici d'Educació, Secció Escolarització i Xec Escolar.
Expediente: E-01101-2016-001450-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD), referència núm. 4345, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-01101-2016-001892-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap secció mitjana (TD), referència núm. 7699, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2016-001964-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar el personal amb destinació al programa 'Salari jove AJ VLC: col·laboració desenvolupament local València 2016'.
Expediente: E-01101-2016-001230-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar el personal amb destinació al programa 'EMCORP 2016 AJ VLC: recolzament al desenvolupament local i dinamització econòmica València'.
Expediente: E-01101-2016-001231-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'Orienta 2016 Ajuntament de València'.
Expediente: E-01101-2016-001926-00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'ajuda a domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals en el terme municipal de València (dividit en 3 lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa entendre retirada l'oferta formulada per Seniors Asistencia, SL, i requerir la segona oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
Expediente: E-05302-2016-000454-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
Expediente: E-05302-2016-000458-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
Expediente: E-05302-2016-000464-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05302-2016-000469-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
Expediente: E-05302-2016-000472-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Patrimoni Cultural l'edifici conegut com l'Escorxador, situat al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-05304-2016-000159-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a les certificacions dels proppassats mesos d'octubre i novembre derivades del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
Expediente: E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Copivalencia, SL.
Expediente: E-00801-2016-000206-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Club Ecuestre Valencia, SLU, en concepte de manutenció i estabulació de cavalls de la Policia Local durant el proppassat mes de novembre.
Expediente: E-01401-2016-008153-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL, per la certificació del proppassat mes d'octubre del contracte de 'Control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal a les vies i camins del terme municipal de València'.
Expediente: E-01801-2016-004913-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Reial Federació Espanyola de Voleibol per a la realització de l'esdeveniment Madison Beach Volley Tour 2016.
Expediente: E-01903-2016-000064-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix.
Expediente: E-01904-2015-000634-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'Associació Cultural de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí.
Expediente: E-01904-2015-000635-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016 (comissions 116-243).
Expediente: E-01904-2016-000369-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'associació Valencia Excellence Shopping 2016.
Expediente: E-01904-2016-000599-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical i de biblioteques municipals.
Expediente: E-01905-2016-000216-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de CulturArts Generalitat per a la realització del XXXI Festival Cinema Jove, edició 2016.
Expediente: E-02000-2016-000061-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la concessió d'ajudes per a material escolar, curs 2015/2016.
Expediente: E-02101-2015-000522-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cepsa corresponent a factures de subministrament de gasoil.
Expediente: E-02101-2016-000524-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Tokapp Online, SL.
Expediente: E-02101-2016-000541-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de novembre del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de novembre del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per diverses entitats de projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015 en el municipi de València.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-02201-2015-000450-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Uniprex, SAU, corresponent a l'emissió d'una falca radiofònica per a donar a conéixer els centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2016-000437-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de material destinat a la realització de les activitats programades en commemoració del Dia Internacional de la Infància.
Expediente: E-02201-2016-000458-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'entrega de gorres commemoratives del Dia Internacional de la Infància.
Expediente: E-02201-2016-000470-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de novembre del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2016-000521-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2016-000524-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis de publicitat per al 25 de novembre, Dia Internacional per a combatre la Violència contra les Dones.
Expediente: E-02201-2016-000525-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, corresponent a diversos treballs realitzats en el centre municipal d'activitats per a persones majors 'La Llum'.
Expediente: E-02201-2015-000261-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000246-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de novembre del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
Expediente: E-02224-2016-000248-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Viajes Transvía Tours, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000251-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2016-000337-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la realització d'activitats culturals en les Juntes Municipals d'Exposició i de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2016-000354-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos ocasionats per l'ampliació del servici d'assistència en el procés participatiu sobre el projecte urbà de la plaça de la Reina.
Expediente: E-02301-2016-000410-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la realització d'activitats culturals en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2016-000417-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat Convivència Veïnal organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02303-2016-003143-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat Col·legis organitzada per la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02304-2016-002255-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per l'organització de l'Acte Institucional de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02304-2016-002259-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'unes factures emeses per Megafonía Torres, SL, i per Eventos Petxina, SA, per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02401-2016-003012-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2015-000029-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E-02501-2015-000030-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2016-000027-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E-02501-2016-000028-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la sexta revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
Expediente: E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la tretzena revisió de preus corresponent a les obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions per a abastiment d'aigua.
Expediente: E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de l'any 2015 i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de subvenció anual per ocupació de parades del Mercat Central corresponent a l'exercici 2016.
Expediente: E-02901-2016-000137-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs fotogràfic de promoció dels mercats municipals de València.
Expediente: E-02901-2016-001140-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'increment de l'aportació municipal de 2016 a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2016-000094-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Ocupa 2016.
Expediente: E-02902-2016-000117-00 - Aprovat
0073 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental del programa d'actuació aïllada amb modificació del PEPRI del barri del Mercat per a deixar sense efecte la unitat d'execució núm. 8.
Expediente: E-03502-2016-000030-00 - Aprovat
0073 - PRECS I PREGUNTES
0074 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Intramurs.
Expediente: E-00201-2016-000024-00 - Aprovat
0075 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa designar vocals de l'Administració local en la Junta Local de Seguretat de València.
Expediente: E-00401-2016-000044-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sagres, SL, corresponent a una factura de subministrament d'uniformitat de bombers.
Expediente: E-01201-2016-000720-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000180-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000257-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a l'Associació de Criadors de Cavalls de Pura Raça Espanyola de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2016-000340-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera destinada a sufragar els gastos de reparació d'imatges de la Casa-Museu 'Salvador Caurín'.
Expediente: E-01904-2016-000459-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2016-000252-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2017 del Centre Cultural La Rambleta.
Expediente: E-01905-2016-000255-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE VM13 Vareser-Monrabal corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2011-000424-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos d'octubre i novembre del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Alanna i per la Fundació APIP-ACAM, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per a dur a terme el programa 'València Inserix 2015-2016'.
Expediente: E-02201-2014-000754-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació ONCE.
Expediente: E-02201-2015-000446-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar una clàusula del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
Expediente: E-02201-2016-000446-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2016-000535-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga i l'addenda al conveni regulador firmat amb la Fundació Aigües de València i Emivasa per al pagament del servici de subministrament d'aigua potable a persones en situació o risc d'exclusió social.
Expediente: E-02701-2015-000710-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat 'Russafa baixa la Veu'.
Expediente: E-02301-2016-000164-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions a l'Associació Cotlas.
Expediente: E-02301-2016-000335-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de premis i subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: E-02301-2016-000377-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2015-001111-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Impuls Econòmic 2016.
Expediente: E-02902-2016-000119-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Urbanització dels carrers de la República de Romania i de Manuel Colome Marco' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
Expediente: E-03301-2016-000199-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 80/16.
Expediente: E-01001-2016-000967-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-000906-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-000907-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-000908-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-000909-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-001816-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-001817-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2016-001819-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis, dos subalterns i un auxiliar de servicis.
Expediente: E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar diversos gastos per a regularitzar incidències en nòmina.
Expediente: E-01101-2016-001915-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes tècnics/ques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002012-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/es industrials per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'informàtics/ques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2016-002014-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'ampliació del termini en l'execució de les obres del 'Projecte modificat núm. 2 de consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural'.
Expediente: E-03202-2012-000014-00 - Aprovat
0111 - MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada de Cultura. Proposa reprendre relacions amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
0112 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa acceptar l'ajuda europea destinada al projecte Green Growth.
Expediente: E-00202-2016-000022-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Na Jordana per a sufragar els gastos de la XVI edició del Tirant de Lletra.
Expediente: E-01904-2016-000509-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció l'AVV Jerusalem.
Expediente: E-02301-2016-000094-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor de Moviment per la Pau.
Expediente: E-02227-2016-000101-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor de Farmacèutics Mundi.
Expediente: E-02227-2016-000102-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor d'Associació Espanya amb Acnur.
Expediente: E-02227-2016-000124-00 - Aprovat