2016-10-28 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-10-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 d'octubre de 2016.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors a l'àmbit PRI A.4-2 'Parc Central d'Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servici Militar de Construccions'.
Expediente: E-03001-2016-000224-00 - Aprovat
0003 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del PRI àmbit A.4-3 'Parc i Mestrança d'Artilleria'.
Expediente: E-03001-2016-000225-00 - Aprovat
0004 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'associació internacional Teléfono de la Esperanza.
Expediente: E-00201-2016-000028-00 - Aprovat
0005 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2016-000032-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 1/16, interposat contra acord del Jurat Tributari dictat en reclamació de devolució indegudament ingressada pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2016-000245-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PO núm. 27/16, interposat contra l'extinció d'una autorització de venda no sedentària.
Expediente: E-00501-2016-000244-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 156/16, sobre imposició de multa per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2016-000246-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 427/15, interposat contra requeriment de designació de béns per a embargament en procediment d'apremi per impagament de multa per venda ambulant sense autorització.
Expediente: E-00501-2016-000243-00 - Quedar assabentat
0010 - JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-00408-2016-000744-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-618, de 30 de març de 2016.
Expediente: E-01101-2015-000839-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material o de fet detectat en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2016.
Expediente: E-01101-2015-001113-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat al Servici de Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016.
Expediente: E-01101-2016-001253-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Inspecció Municipal.
Expediente: E-01101-2016-001405-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de setembre de 2016.
Expediente: E-01101-2016-001483-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del capítol I al capítol II.
Expediente: E-01101-2016-001512-00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació de l'execució de les obres 'Construcció del carril bici en la ronda interior de la ciutat de València'.
Expediente: E-04101-2015-000166-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte derivat de l'acord marc per a la prestació del servici de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament de València, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular, respecte als servicis de titularitat de l'Ajuntament.
Expediente: E-04101-2016-000193-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre la subrogació en la titularitat de la concessió de subsòl públic per a la construcció d'un aparcament al carrer dels Mallorquins.
Expediente: E-05304-2007-000112-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de setembre derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
Expediente: E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Eltec It Service, SL, per la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
Expediente: E-00801-2016-000136-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'alta a l'aplicació informàtica d'Oficina de Registre Virtual-ORVE.
Expediente: E-00910-2016-000140-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil.
Expediente: E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament del gasto del contracte de subministrament de combustible.
Expediente: E-01201-2016-000635-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 67137.
Expediente: E-01305-2016-000332-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la quarta pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de dos furgonetes.
Expediente: E-01401-2016-004482-00 - Aprovat
0028 - BANDA MUNICIPAL. Proposa declarar disponible el crèdit sobrant retingut en l'aplicació pressupostària EP630 33020 22609.
Expediente: E-01601-2015-000029-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Poliesportiu Les Abelles corresponent a la subvenció concedida per a l'organització del I Torneig Internacional de Rugbi Base Pantera.
Expediente: E-01903-2016-000081-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir al Club de Tennis València una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de l'esdeveniment esportiu Open de Tennis Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2016-000167-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de de l'Associació d'Amics del Corpus de la ciutat de València.
Expediente: E-01904-2016-000428-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar els errors continguts en l'annex I de l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol de 2016.
Expediente: E-01904-2016-000494-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició del jurat de la Comissió Tècnica de Valoració en les convocatòries d'ajudes al teatre i circ, dansa i a les associacions professionals del sector de l'exercici 2016.
Expediente: E-01905-2016-000158-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXIV edició.
Expediente: E-02000-2016-000029-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de setembre del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució i la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Universitat Politècnica de València corresponent a un estudi de la població infantil en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2015-000268-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme'.
Expediente: E-02201-2015-000492-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT. Proposa abonar l'import pendent de l'exercici 2014 a favor de la Fundació del Col·legi Oficial de Metges de València per a la realització del certamen mèdic 'Reconeixement a tota una vida professional'.
Expediente: E-01905-2014-000063-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny de cartell i cessió de drets d'il·lustració per a la campanya informativa municipal en contra de l'abandó animal.
Expediente: E-02401-2016-001309-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la realització d'una campanya de comunicació denominada 'Campanya de publicitat i animació de sensibilització en l'adquisició responsable de mascotes-Nadal 2016'.
Expediente: E-02401-2016-002599-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa la resolució de les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública i la modificació de la proposta d'actualització normativa i revisió del règim d'excepcions aplicables a la ZAS de 'Woody'
Expediente: E-02610-2015-000595-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef destinada a prorrogar el contracte de huit agents d'ocupació i desenvolupament local i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2016-000132-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de reurbanització del tram del carrer de Sant Vicent Màrtir des del carrer del Periodista Azzati fins a la plaça de Sant Agustí i els carrers del Periodista Azzati i de Padilla.
Expediente: E-03301-2015-000202-00 - Aprovat
0046 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la Violència contra la Dona.
Expediente: E-04103-2016-000074-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Universitat Politècnica de València corresponent al segon pagament per l'elaboració de l'estudi del Mapa de Pobresa Energètica en barris.
Expediente: O-08001-2016-000014-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació sobre representants de l'Ajuntament en els consells escolars dels centres docents de la ciutat de València sostinguts amb fons públics.
Expediente: E-02101-2015-000609-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000221-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de comunicació per a la programació 'Cultura als barris 2016'.
Expediente: E-02000-2016-000109-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar nous beneficiaris de la Xarxa Llibres 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per a finançar el programa Eurodisea 2016 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2016-000081-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa formular al·legacions en relació amb la Llei i el Pla d'acció territorial d'ordenació i dinamització de l'horta de València.
Expediente: E-03001-2016-000151-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el text refós del programa d'actuació aïllada als carrers del Riu Jiloca i de Mendizábal.
Expediente: E-03301-2015-000175-00 - Aprovat
0055 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015, de nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70012-2015-000007-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en la direcció del Conservatori Municipal 'José Iturbi'.
Expediente: E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el recurs de reposició pel qual se sol·licita la nul·litat de l'acte de remissió de l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació.
Expediente: E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-02301-2016-000079-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte modificat del contracte de les obres d'habilitació del Palau d'Aiora situat al carrer dels Sants Just i Pastor, núm. 96, com a nova seu de la Universitat Popular al barri d'Algirós.
Expediente: E-04101-2016-000171-00 - Aprovat
0060 - MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Dóna compte del Pla d'Inversions 2016, 2017, 2018 i 2019 i del Pla de Correcció del Desequilibri 2016-2019 del Palau de Congressos.
Expediente: E-01909-2016-000037-00 - Quedar assabentat
0061 - MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar a Aumsa la gestió de les actuacions necessàries per a l'adquisició de sòl i/o vivendes en Ciutat Vella.
Expediente: E-C1509-2016-000010-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases que han de regir els Premis de Poesia Lírica Fallera.
Expediente: E-01904-2016-000586-00 - Aprovat