2016-09-30 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-09-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de setembre de 2016.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública plaça d'Amparo Arce Miralles (Activista Veïnal).
Expediente: E-02000-2016-000033-00 - Aprovat
0003 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública carrer de Pascual Cortina (Corretger).
Expediente: E-02000-2016-000093-00 - Aprovat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa rebutjar la proposta del programa d'actuació aïllada al carrer de Baix, núm. 19, 21 i 23.
Expediente: E-03502-2016-000003-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla de reforma interior 'Actuació urbanística Parc Central', unitat d'execució A.4-1.
Expediente: E-03001-2015-000216-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 109/15, interposat contra una orde de cessament inmediat d'activitat de pensió o lloguer d'habitacions.
Expediente: E-00501-2016-000211-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 359/15, interposat contra els acords municipals que van fixar, per a l'exercici 2015, el cànon de les concessions d'estacionament subterrani de vehicles en els aparcaments de les avingudes de les Tres Creus i del Primat Reig i del carrer de l'Heroi Romeu.
Expediente: E-00501-2016-000226-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 568/12 i acumulat PO núm. 260/13, interposats contra el requeriment d'abonament pel concepte de reintegrament de gastos d'edificis en ruïnes.
Expediente: E-00501-2012-000461-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 463/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2016-000230-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs PA núm. 148/16, seguit contra desestimació de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts abonats en concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2016-000228-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del recurs especial per a la Protecció de Drets Fonamentals núm. 190/16, interposat contra el sorteig de participació en la 130a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2016.
Expediente: E-00501-2016-000229-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 15, que en el Procediment d'Execució Hipotecària núm. 1203/15, declara la pervivència de la servitud de pas per a accés de persones a favor de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2016-000210-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de tècnic de comunicació gràfica, referència núm. 1594, en el Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2016-001187-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de bar-cafeteria de la Central de Policia Local, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000052-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la correcció d'errors del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte per a la prestació del servici de la gestió integral de la residència i centre de dia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
Expediente: E-04101-2016-000004-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.19.177 i donar d'alta quatre parcel·les per a servici públic esportiu i xarxa viària.
Expediente: E-05303-2004-000186-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la piscina de Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E-05303-2006-000026-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un aparcament de vehicles situat al subsòl dels carrers d'Abejuela i de Rafael Comenge.
Expediente: E-05303-2010-000071-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la instal·lació esportiva elemental coberta de Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E-05303-2013-000157-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns dos parcel·les per a xarxa viària situades als carrers d'Abejuela i de Rafael Comenge.
Expediente: E-05303-2015-000018-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una subvenció percebuda en concepte d'ajuda 'SEED VLCemprén 2014'.
Expediente: E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les certificacions dels servicis de neteja i manteniment del proppassat mes d'agost.
Expediente: E-01201-2016-000553-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació final del contracte de manteniment de mercats, centres educatius, cementeris i edificis municipals.
Expediente: E-01201-2016-000568-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 52424.
Expediente: E-01305-2013-000187-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 444/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000485-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea destinada al projecte 'INSPEC2T' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01401-2016-001563-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2015.
Expediente: E-01903-2016-000119-00 - Quedar assabentat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Societat Esportiva Correcaminos, l'objecte del qual és recolzar la referida societat en l'organització de la XXXVI Marató de València Trinidad Alfonso 2016.
Expediente: E-01903-2016-000164-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor del Palau de Congressos de València, en concepte de transferència de capital.
Expediente: E-01909-2016-000027-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Asurinsa Oficina Técnica, SL, relativa a la redacció del projecte d'urbanització de l'entorn del col·legi públic de Pinedo.
Expediente: E-02101-2008-000517-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de les escoles infantils Pardalets, Solc, Algirós, Quatre Carreres, Benicalap i Mini-Poli.
Expediente: E-02101-2012-001121-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de l'escola infantil General Urrutia.
Expediente: E-02101-2014-001241-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de l'escola infantil Sant Pau.
Expediente: E-02101-2014-001242-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de l'escola infantil Gent Menuda.
Expediente: E-02101-2014-001243-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos de juliol i agost del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'Asociación de Juristas Solidarios (AJUSO) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'agost del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000404-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de gestió del nucli zoològic municipal.
Expediente: E-02401-2011-001816-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la realització d'una campanya de comunicació denominada 'Campanya publicitària de la fira a realitzar a la plaça de l'Ajuntament de València el dia 1 d'octubre, amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Animals que se celebra el 4 d'octubre'.
Expediente: E-02401-2016-002398-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del projecte de renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2016.
Expediente: E-02701-2016-000145-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'ajudes municipals a la contractació corresponents al primer procediment de 2015.
Expediente: E-02902-2015-000103-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Servef Emcorp I Ajuntament de València.
Expediente: E-02902-2015-000212-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'ajudes municipals a la contractació corresponents al segon procediment de 2015.
Expediente: E-02902-2015-000340-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació del segon pagament a favor de les persones beneficiàries del programa 'La meua primera experiència laboral' 2016.
Expediente: E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa minorar el compromís d'ingressos núm. 2016/631 en el concepte 7670103 CV07 'Ordenació espais Marina' de l'estat d'ingressos del vigent Pressupost.
Expediente: E-03001-2013-000065-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de l'estudi de detall de la parcel·la núm. 6 del Campus Tarongers.
Expediente: E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat a l'àmbit de la modificació puntual del pla especial 'Nou campus de la Universitat de València'.
Expediente: E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03801-2016-000448-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03910-2016-000012-00 - Aprovat
0052 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre.
Expediente: E-04103-2016-000067-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de Factor CO2 Integral Services, SL, corresponent al segon pagament de l'elaboració del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la ciutat de València.
Expediente: O-08001-2016-000011-00 - Aprovat
0054 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la convocatòria del Premi Internacional de Ciutat Intel·ligent (World Smart City Awards).
Expediente: E-00202-2016-000039-00 - Aprovat
0054 - PRECS I PREGUNTES
0055 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte dels decrets de l'Alcaldia-Presidència en relació amb la celebració de la Processó Cívica del Nou d'Octubre.
Expediente: E-00400-2016-000010-00 - Quedar assabentat
0056 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització del programa de cursos i tallers 'Apunta't' per a jóvens, des d'octubre fins a desembre de 2016.
Expediente: E-01902-2016-000185-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar un error material contingut en la proposta de gasto núm. 2016/2755.
Expediente: E-01904-2016-000458-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa de la festivitat del propvinent 9 d'Octubre.
Expediente: E-01904-2016-000541-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les bases de les convocatòries 2016 de les ajudes al sector del teatre, circ i dansa.
Expediente: E-01905-2016-000158-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases que regiran les convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2016-000184-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de l'òrgan selectiu de la borsa de treball d'economistes.
Expediente: E-01101-2016-000322-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de l'òrgan selectiu de la borsa de treball de tècnic/a participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2016-000857-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que integren la Comissió de Valoració per a la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre El Musical.
Expediente: E-01101-2016-001136-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 3586, en 'No inclosos en unitats orgàniques', per a prestar servicis en la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2016-001419-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva de cinc llocs de treball de cap de servici (TD) per procediment de lliure designació.
Expediente: E-01101-2016-000858-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa formular al·legacions en relació amb el Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA).
Expediente: E-03001-2016-000107-00 - Aprovat
0068 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
Expediente: E-00201-2016-000026-00 - Aprovat
0069 - MOCIÓ impulsora de la regidora delegada de Gestió de Patrimoni Municipal. Proposa iniciar els tràmits necessaris per a autoritzar la cessió a Balneario de la Alameda 2016, SL, del contracte de concessió per a la prestació del servici públic sanitari assistencial del balneari de l'Albereda.
Expediente: E-05305-2016-000075-00 - Aprovat
0070 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació. Proposa requerir la Conselleria d'Educació que inicie les actuacions necessàries per a la construcció de la nova escola pública municipal Fernando de los Ríos al barri de Malilla.
Expediente: O-02101-2016-000193-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa esmenar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2016.
Expediente: E-03910-2016-000022-00 - Aprovat
0072 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar l'estructura i competències corresponents a la Delegació d'Hisenda de l'Àrea d'Alcaldia.
Expediente: E-00207-2016-000018-00 - Aprovat