2016-09-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-09-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
E
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de juliol de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les seues resolucions de modificació dels membres de la Junta de Govern Local i de la suplent de la Secretaria de la Junta.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució de modificació de tinents d'alcalde.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries d'esta en les diverses delegacions.
Expediente: E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
0005 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015, de nomenament de representants en distints organismes.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0006 - ALCALDIA. Proposa modificar representant del Grup Municipal Socialista en la Junta Rectora de l'OAM Universitat Popular.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0007 - ALCALDIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2016.
Expediente: E-00601-2015-000063-00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, recaiguda en Interlocutòries núm. 619/12 relatives a una sol·licitud de qualificació de defunció com a accident de treball.
Expediente: E-00501-2012-000318-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la inadmissibilitat parcial del Recurs PA núm. 123/14, interposat contra la denegació d'una ajuda d'emergència.
Expediente: E-00501-2016-000209-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 465/15, interposat contra acord del Jurat Tributari desestimatori d'una reclamació seguida contra denegació de devolució de taxa per retirada de vehicles.
Expediente: E-00501-2016-000197-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 19, estimatòria parcial de la demanda seguida en el Juí Ordinari núm. 270/12, sobre acció declarativa de domini.
Expediente: E-00501-2012-000194-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 3 d'Albacete, estimatòria de l'Incident Concursal núm. 299/12, sobre sol·licitud d'anul·lació de comunicacions de deute a l'Agència Espanyola d'Administració Tributària.
Expediente: E-00501-2016-000196-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 3 d'Albacete, estimatòria de l'Incident Concursal núm. 347/12, sobre embargament per impagament de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2012.
Expediente: E-00501-2016-000195-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de l'Acta de Conciliació alçada en el Procediment núm. 1276/15, seguit davant del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17, que declara desistida a l'actora de la seua demanda d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2016-000193-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6, que declara acabat el Procediment núm. 763/14, relatiu a determinació de contingències en matèria de seguretat social.
Expediente: E-00501-2016-000194-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 12, estimatòria de la demanda de Terceria de Domini núm. 951/11, sobre propietat de parcel·la.
Expediente: E-00501-2016-000208-00 - Quedar assabentat
0017 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-04302-2016-000028-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar els components de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a proveir el lloc de treball de Direcció del Conservatori Municipal José Iturbi.
Expediente: E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6663, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2016-000610-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball de personal subaltern (PH-F3), referència núm. 6641, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2016-000622-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball de personal subaltern, referència núm. 698, en el Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2016-000836-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 6580, en No inclosos en unitats orgàniques, per a prestar servicis en la Delegació de l'Administració Electrònica i Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2016-000890-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació dels llocs de treball de direcció secció (TD) de les Juntes Municipals de Districte.
Expediente: E-01101-2016-001069-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal un local situat al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-05304-2014-000116-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta articles nous en l'acord marc per al subministrament de material fungible d'informàtica i equips d'oficina.
Expediente: E-01201-2014-000069-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el procediment obert i els plecs de condicions per a l'alienació de dos vehicles municipals.
Expediente: E-01201-2015-000216-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL, i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, corresponent a actuacions d'urgència al carrer de la Sang.
Expediente: E-01201-2016-000475-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 103714.
Expediente: E-01305-2014-000404-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E-01501-2016-000097-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa esmenar l'omissió del tràmit de fiscalització prèvia a l'adopció de l'acord de Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2016 i convalidar l'acord.
Expediente: E-01903-2015-000202-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de la Federació de Pilota Valenciana per a la realització de diversos esdeveniments esportius.
Expediente: E-01903-2016-000057-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Catxirulos Associació Esportiva Cultural per a la realització de la 19a edició del Festival Internacional del Vent Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2016-000086-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000365-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000366-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000367-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000367-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per la realització de festivitats i esdeveniments de 2016.
Expediente: E-01904-2016-000442-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-01904-2016-000459-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2016 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E-02000-2016-000066-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ateneu Marítim 2016.
Expediente: E-02000-2016-000067-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats relatives a la convocatòria d'ajudes a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València de l'any 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per Farmamundi i Consell Interhospitalari relatives a les ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2014.
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació introduïda per la Intervenció General de la Generalitat en el text del conveni per al manteniment del Punt de Trobada Familiar durant 2016 aprovat per la Junta de Govern Local de 8 de juliol del 2016.
Expediente: E-02201-2016-000182-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'abonament de les aportacions municipals de l'any 2015 de la convocatòria d'ajudes per a sufragar gastos de places en centres de dia municipals d'atenció a les persones amb discapacitat.
Expediente: E-02201-2015-000102-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'abonament de les aportacions municipals de l'any 2015 de la convocatòria d'ajudes per a sufragar gastos de places en centres de dia municipals d'atenció a les persones amb discapacitat.
Expediente: E-02201-2015-000102-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament de València i Cáritas Diocesana de València, per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta en els carrers de la ciutat. (Jere-Jere). Any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000370-00 - Aprovat
0048 - "SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament del projecte ""Carpeta educativa, tots a una per la diversitat 2016-2017"".
Expediente: E-02227-2016-000015-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
Expediente: E-02224-2016-000090-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Veïns de Torrefiel.
Expediente: E-02301-2016-000093-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola corresponent als drets d'ús de la marca Q a platges de València.
Expediente: E-02410-2016-000049-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió definitiva dels preus aplicats en el contracte de prestació del servici d'alienació del paper i cartó d'arreplegada selectiva durant l'anualitat maig 2015-abril 2016.
Expediente: E-02801-2016-000673-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional del preu aplicable en el contracte de prestació del servici d'alienació del paper i cartó d'arreplegada selectiva durant l'anualitat maig 2016-abril 2017.
Expediente: E-02801-2016-000670-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de la modificació del PGOU de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de la modificació del catàleg estructural de béns i espais protegits del PGOU. Revisió de la fitxa relativa al fumeral situat al carrer En Projecte enfront del núm. 13 del carrer de Xeraco.
Expediente: E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
0056 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa aprovar el projecte de modificació puntual de l'Ordenança reguladora de la instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació.
Expediente: E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent a l'anotació de l'orde d'execució dictada sobre un edifici del carrer del Pintor Salvador Abril.
Expediente: E-03801-2016-000464-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a les obres de remodelació de la zona de jocs en el jardí situat al carrer de la Guàrdia Civil i generar una zona de socialització de gossos.
Expediente: E-04001-2016-000467-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la Beca Velázquez per al curs acadèmic 2016-2017.
Expediente: E-02001-2016-000268-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2016.
Expediente: E-04101-2016-000156-00 - Aprovat
0061 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical del quart trimestre de 2016.
Expediente: E-01905-2016-000082-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES