2016-06-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-06-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de juny de 2016.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 433/14, interposat contra reclamació formulada en relació amb el subministrament d'aigua potable.
Expediente: E-00501-2016-000134-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 316/14, interposat contra una orde de paralització d'obres i contra la no validació de la comunicació ambiental per a l'exercici d'activitat de botiga de mobles i el seu cessament.
Expediente: E-00501-2016-000133-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 64/15 i acumulat núm. 220/15, interposats contra denegació de legalització i orde de demolició d'obres.
Expediente: E-00501-2016-000136-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 332/15, interposat contra un acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2016-000138-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 717/15, sobre reconeixement de l'obligació de pagament i abonament de quantitat mensual, en concepte de productivitat, per realització de funcions d'assessorament, representació i defensa en juí de l'administració institucional dependent de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2016-000147-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 731/15, sobre reconeixement de l'obligació de pagament i abonament de quantitat mensual, en concepte de productivitat, per realització de funcions d'assessorament, representació i defensa en juí de l'administració institucional dependent de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2016-000146-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 22/16, interposat contra imposició de sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Expediente: E-00501-2016-000139-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 469/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000130-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 540/14, interposat contra Orde del Cos de la Direcció de la Policia Local de València per la qual es convocava procediment per a la provisió de destinacions de segona activitat.
Expediente: E-00501-2016-000137-00 - Quedar assabentat
0011 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de maig de 2013.
Expediente: E-04401-2016-000017-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de juny de 2013.
Expediente: E-04401-2016-000018-00 - Quedar assabentat
0013 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Eulen, SA.
Expediente: E-04302-2016-000025-00 - Aprovat
0014 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Plastic Omnium Sistemas Urbanos, SA.
Expediente: E-04302-2016-000026-00 - Aprovat
0015 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa desestimar la reclamació d'interessos de demora sol·licitada per Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E-04302-2016-000029-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Torrent.
Expediente: E-01101-2016-000002-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de personal subaltern (PH), referència núm. 8096, en el Servici de de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-000636-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d'un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-000595-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de nomenaments de personal eventual (Secretaria de Grup).
Expediente: E-01101-2016-000841-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de comissió de servicis a lloc de treball de policia local.
Expediente: E-01101-2016-000690-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica auxiliar de servicis socials en el lloc de treball referència núm. 6984.
Expediente: E-01101-2016-000783-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una mestra d'educació primària en el lloc de treball referència núm. 4357.
Expediente: E-01101-2016-000787-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un enginyer tècnic d'obres públiques en el lloc de treball referència núm. 2991.
Expediente: E-01101-2016-000819-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratives.
Expediente: E-01101-2016-000827-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del capítol I.
Expediente: E-01101-2016-000807-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Benestar Social i Integració d'un immoble municipal situat a la plaça de Salvador Allende.
Expediente: E-05302-2013-000461-00 - Retirat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa accedir a la sol·licitud de subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E-05302-2016-000028-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar al·legacions i ordenar la desocupació d'una parcel·la municipal situada als carrers de Louis Braille i de Cora Raga.
Expediente: E-05304-2012-000119-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar al·legacions i iniciar procediment de recuperació d'ofici de domini públic municipal per ocupació al carrer de les Dunes.
Expediente: E-05304-2013-000022-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Emprenedoria un immoble situat a l'avinguda dels Germans Maristes.
Expediente: E-05304-2013-000129-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte de prestació del servici de conservació i manteniment dels edificis públics municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa iniciar procediment contradictori d'imposició de penalitats en el contracte dels servicis postals de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Copivalencia, SL, corresponent al manteniment d'equips d'impressió durant el proppassat mes d'abril.
Expediente: E-01201-2016-000315-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 76336.
Expediente: E-01305-2014-000359-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 90832.
Expediente: E-01305-2014-000363-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 286/15 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2013-000325-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat CEU Cardenal Herrera.
Expediente: E-01902-2016-000122-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Societat Esportiva Correcaminos corresponent a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local de 17 de juliol del 2015 i iniciar expedient sancionador per la falta de presentació en termini de documentació justificativa.
Expediente: E-01903-2015-000077-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Ràdio Control València corresponent a la subvenció concedida als clubs esportius per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000196-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa deixar sense efecte l'apartat Segon de l'acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016 i iniciar procediment de reintegrament.
Expediente: E-01903-2015-000205-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a una factura emesa per Editorial Prensa Valenciana, SA, en concepte de publicitat.
Expediente: E-01903-2016-000121-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la cancel·lació de la hipoteca per amortització del préstec per a reforma i adequació de casal sol·licitada per l'Associació Cultural Falla Els Tomasos-Carles Cervera.
Expediente: E-01904-2016-000473-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2016-000106-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la beca-ajuda 'Joan Peset Aleixandre per a la investigació' realitzada per l'Institut Mèdic Valencià.
Expediente: E-01905-2015-000068-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2015, els justificants de gastos corresponents i la proposta d'activitats per al 2016 de la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2012-000277-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de diversos contractes menors.
Expediente: E-02001-2016-000517-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2016, relatiu al xec Univex 2015/2016.
Expediente: E-02101-2016-000261-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Secretariat Gitano per a participar en el programa operatiu d'inclusió social i economia social dirigit a la població gitana.
Expediente: E-02201-2016-000019-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el procediment de sol·licitud de plaça i ingrés en la residència municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual Vall de la Ballestera-La nostra casa.
Expediente: E-02201-2016-000056-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el compliment dels compromisos assumits en el conveni firmat amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a la instal·lació de nova senyalètica informativa i millora de mecanismes de tancament dels contenidors.
Expediente: E-02801-2015-001188-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la liquidació de les obres del projecte d'implantació d'una illa de quatre contenidors soterrats a la plaça del Mercat.
Expediente: E-02801-2016-000018-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2325, de 8 d'abril de 2016, relativa a un permís dels mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2016-000587-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures emeses en concepte de prestació de servicis de trasllat.
Expediente: E-02902-2016-000129-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic en l'àmbit pel procediment simplificat del pla especial de protecció i reforma interior PS-2 El Palmar.
Expediente: E-03001-2015-000235-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al primer trimestre de l'any 2016.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-923, de 20 d'agost de 2015, per la qual es resolia declarar la caducitat de la llicència d'obertura d'un pub.
Expediente: E-03901-2011-002427-00 - Aprovat
0059 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries.
Expediente: E-04103-2016-000032-00 - Aprovat
0060 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Hisenda sobre simplificació i racionalització del sistema de recursos contra actes tributaris municipals.
Expediente: O-C1512-2016-000047-00 - Aprovat
0060 - PRECS I PREGUNTES
0061 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a Aspanion.
Expediente: E-00201-2016-000014-00 - Aprovat
0062 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de la modificació de Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2015-000023-00 - Quedar assabentat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el pla d'ocupació 'Pla Treball VLC Activa Ocupa 2016' i les bases que han de regular el procés selectiu derivat d'este.
Expediente: E-02902-2016-000106-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible el crèdit autoritzat i disposat en el conveni de col·laboració firmat amb la Societat Musical Unió de Pescadors de València per a les obres de rehabilitació de l'edifici de seu social i escola de música.
Expediente: E-03201-2009-000063-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar l'aportació econòmica 2016 a favor de la Fundació 'Turismo València Convention Bureau'.
Expediente: E-01909-2016-000014-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
Expediente: E-01101-2015-001132-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a la sol·licitud de trasllat a lloc de personal administratiu, referència núm. 8093, en el Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2016-000835-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a la sol·licitud de trasllat a lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 413, en el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació.
Expediente: E-01101-2016-000226-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis, referència núm. 3352, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2016-000834-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis, referència núm. 1656, en el Servici de Coordinació d'Obres Públiques i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2016-000838-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis, referència núm. 3209, en el Servici de Gestió de Residus Sòlids Urbans i Neteja.
Expediente: E-01101-2016-000842-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7703, en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2016-000839-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7688, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2016-000840-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 4334, en el Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2016-000864-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 4335, en el Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2016-000866-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 456, en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2016-000867-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (JP1), referència núm. 698, en el Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2016-000836-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 6580, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2016-000890-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de mestre/a d'educació infantil.
Expediente: E-01101-2016-000851-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de mestre/a d'audició i llenguatge.
Expediente: E-01101-2016-000854-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de mestre/a d'educació física.
Expediente: E-01101-2016-000855-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de mestre/a de llengua estrangera (anglés).
Expediente: E-01101-2016-000853-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de mestre/a d'educació primaria.
Expediente: E-01101-2016-000852-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de mestre/a d'educació musical.
Expediente: E-01101-2016-000859-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball d'educador infantil.
Expediente: E-01101-2016-000856-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subalterna en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2016-000861-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2016-000880-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'alçament de mesura cautelar en expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2016-000147-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases del I Concurs de Còmic a realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000154-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases del IV Concurs de Fotografia a realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2016-000157-00 - Aprovat
0091 - MOCIÓ de la 10a tinienta d'alcalde delegada de benestar animal sobre restricció de permisos i ajudes públiques per a actes de tauromàquia.
Expediente: E-00601-2016-000022-00 - Aprovat