2016-05-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-05-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de maig de 2016.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar diverses vies públiques de Natzaret (19-05-2016).
Expediente: E-02000-2015-000050-00 - Aprovat
0003 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa la suspensió de l'atorgament de llicències en l'àmbit de l'illa de cases delimitada per l'avinguda dels Germans Maristes i els carrers del General Urrutia, de Juan Ribera Berenguer (pintor) i de Luis Antonio García Navarro (23-5-2016).
Expediente: E-03001-2016-000074-00 - Aprovat
0004 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar la creació d'un grup de millora per al desenvolupament d'un projecte relatiu a la gestió d'un Registre d'Activitats i d'un Registre d'Obres.
Expediente: E-00207-2016-000008-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de setembre de 2015 i quedar assabentada de la Interlocutòria del Tribunal Suprem, estimatòria de l'incident de nul·litat d'actuacions, i de la Sentència que declara pertinent el recurs de cassació i anul·la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en el Recurs núm. 595/11, que estima en part el recurs seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa i reconeix el dret dels recurrents a què es fixe el preu just conforme a allò que s'ha ordenat per la Sentència del Suprem.
Expediente: E-00501-2012-000042-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 4/397/14, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va desestimar el recurs de reposició contra anterior acord que va fixar el preu just de dos finques.
Expediente: E-00501-2016-000118-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 4/374/14, interposat contra diverses resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
Expediente: E-00501-2014-000257-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 281/14, sobre desestimació del reconeixement del dret a disfrutar de dies addicionals de vacacions i lliure disposició per antiguitat.
Expediente: E-00501-2016-000115-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 372/15, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat sector 5 'Camí de les Moreres'.
Expediente: E-00501-2016-000119-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 481/15, interposat contra l'adopció de mesura cautelar de suspensió parcial de l'eficàcia de la llicència per a reforma, rehabilitació i construcció de l'edifici i sobrelevació en parcel·la grafiada com a monumental 'Palau del Temple'.
Expediente: E-00501-2016-000117-00 - Quedar assabentat
0011 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de febrer de 2013.
Expediente: E-04401-2016-000012-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina de març de 2013.
Expediente: E-04401-2016-000013-00 - Quedar assabentat
0013 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de fiscalització posterior de la nòmina d'abril de 2013.
Expediente: E-04401-2016-000016-00 - Quedar assabentat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 2521, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2015-001408-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de personal subaltern, referència núm. 3518, en el Servici de Personal, Oficina de Medicina Laboral.
Expediente: E-01101-2016-000618-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la creació de la Secció de Museus de Cultura Festiva en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2016-000674-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió de patrimoni històric i cultura en el lloc de treball referència núm. 7421.
Expediente: E-01101-2016-000718-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos agents de desenvolupament local en els llocs de treball referències núm. 1003 i 1004.
Expediente: E-01101-2016-000724-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic auxiliar de delineació en el lloc de treball referència núm. 1611.
Expediente: E-01101-2016-000737-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de maig de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000725-00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar l'execució de les obres d'adequació de la urbanització al carrer d'Alcalà de Xivert.
Expediente: E-04101-2014-000121-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar a favor de la 'Societat civil particular aparcament Rubén Darío, 5', l'aparcament construït en el subsòl de propietat municipal situat als carrers de Rubén Darío-del Gorgos.
Expediente: E-05304-2011-000168-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Mobilitat Sostenible l'immoble municipal denominat Torreta de Sant Felip, situat al passeig de l'Albereda.
Expediente: E-05304-2016-000071-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de Lluís Peixó, a la cantonada amb el carrer del Comte de Melito.
Expediente: E-05305-2015-000065-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació València Crea en el marc del conveni de col·laboració de l'exercici 2015.
Expediente: E-00202-2014-000075-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDea), exercici 2016.
Expediente: E-00202-2016-000006-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Eltec It Service, SL, per la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
Expediente: E-00801-2016-000091-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 119301.
Expediente: E-01305-2014-000466-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 432/15 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2014-000055-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa prorrogar el contracte d'alienació de ferralla dels vehicles retirats de la via pública i depositats en els magatzems municipals.
Expediente: E-01402-2010-000052-00 - Aprovat
0031 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de material divers.
Expediente: E-01501-2016-000169-00 - Aprovat
0032 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar i aprovar la realització de servicis extraordinaris per a l'any 2016.
Expediente: E-01501-2016-000185-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Lluita València corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2015.
Expediente: E-01903-2015-000218-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000133-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Dóna compte de la Resolució núm. TC287, de 19 de maig de 2016, d'ampliació del termini de presentació d'obres a la convocatòria de la XXXIV edició dels premis literaris Ciutat de València.
Expediente: E-02000-2016-000029-00 - Quedar assabentat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2016 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Mercantil de València.
Expediente: E-02000-2016-000038-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de diversos contractes menors.
Expediente: E-02001-2016-000150-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures emeses per Imesapi, SA, i Art i Clar, SLL, per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02001-2016-000262-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures emeses per Vitel, SA, Art i Clar, SLL, i Imesapi, SA, per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02001-2016-000357-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el quint pagament de la convocatòria de Xarxa Llibres 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos de febrer i abril del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'abril del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'activitat exercida pels Col·legis Oficials de Treball Social, d'Educadors Socials i de Psicòlegs en el Punt de Trobada Familiar durant 2015.
Expediente: E-02201-2015-000119-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació de crèdits per a incrementar una aplicació pressupostària.
Expediente: E-02201-2016-000166-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament dels centres municipals per a persones majors de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02224-2016-000028-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fulton, SA, corresponent a la instal·lació de climatització a l'Alcaldia del Perellonet.
Expediente: E-02310-2015-000183-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les factures derivades de l'organització de la jornada agroecològica 'De l'horta a la plaça'.
Expediente: E-02310-2016-000044-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinada a l'adquisició de l'equipament necessari per a desenvolupar el programa d'ajuda al bany dels discapacitats en les platges de València.
Expediente: E-02410-2016-000040-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar l'ampliació del servici d'Ecoparc Mòbil de juny a desembre de 2016 en jornada de vesprada.
Expediente: E-02801-2016-000445-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'unes quantitats percebudes en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000536-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de l'estudi de detall 'Malilla Nord', parcel·la 12.3 de la unitat d'execució núm. 1 del pla parcial sector núm. 6.
Expediente: E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració referit a l'expropiació d'un edifici situat a l'avinguda de Campanar.
Expediente: E-03103-2013-000027-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament corresponent a la factura emesa en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'urbanització realitzats el proppassat mes d'abril.
Expediente: E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de reurbanització al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03301-2016-000012-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres d'obertura i urbanització al carrer de Sòria.
Expediente: E-03301-2016-000013-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL, corresponent a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat a la plaça de Tetuan.
Expediente: E-03801-2016-000116-00 - Aprovat
0057 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent a la inserció d'un bàner publicitari de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04103-2015-000021-00 - Aprovat
0058 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat en diversos mitjans de comunicació.
Expediente: E-04103-2016-000033-00 - Aprovat
0058 - PRECS I PREGUNTES
0059 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2016-000006-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la segona pròrroga del termini d'execució de les obres de sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria (sistema de seguretat del jardí del Túria), finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01401-2013-000110-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud de pagament de factures i interessos de demora per servicis prestats per la UTE Pavapark Auplasa Grúa de Valencia.
Expediente: E-01404-2016-000116-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar les bases i convocatòria de subvencions al desenvolupament de projectes esportius en la ciutat de València per entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E-01903-2016-000108-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016, relatiu a la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2015.
Expediente: E-01904-2016-000411-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la decisió dels Comités de Selecció de projectes per a la realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament per a l'any 2017.
Expediente: E-01904-2016-000426-00 - Quedar assabentat
0066 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2016, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions dins del Programa Germanor.
Expediente: E-01904-2016-000445-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la celebració de la festivitat del Corpus Christi 2016.
Expediente: E-01904-2016-000446-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives una subvenció per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000238-00 - Aprovat
0069 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a quatre insercions de publicitat en la revista La Gran Via de la Gran Via.
Expediente: E-04103-2015-000012-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar parcialment les al·legacions presentades per Nuevas Inversiones en Servicios, SA (NISA) i acordar l'arxiu de les actuacions tendents a atorgar concessió demanial a fi d'implantar un centre universitari-sanitari.
Expediente: E-05307-2010-000080-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al programa de pràctiques formatives per a jóvens de la Diputació de València, modalitat estudiants, 2016.
Expediente: E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de les persones integrants de la Comissió de Valoració del concurs convocat per a la provisió d'un lloc de treball de cap Oficina Benestar Social (TD), categoria psicòleg/psicòloga.
Expediente: E-01101-2015-000153-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (PH), referència núm. 6641, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2016-000622-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalternes en els llocs de treball referències núm. 6259 i 3732.
Expediente: E-01101-2016-000638-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà (JP3), referència núm. 6663, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2016-000610-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 434, en l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-01101-2016-000792-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 6586, en el Servici Central del Procediment Sancionador.
Expediente: E-01101-2016-000793-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la creació de la Secció d'Estudi i Assessorament del Servici de Persones Majors.
Expediente: E-01101-2016-000805-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar diligències prèvies a expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2016-000736-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de personal tècnic mitjà direcció centre social (MD), referència núm. 7487, en el Servici de Benestar Social, Secció de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Direcció de Cooperació al Desenvolupament.
Expediente: E-01101-2016-000662-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de direcció servici (TD), referència núm. 7350, en el Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
Expediente: E-01101-2016-000738-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0083 - MOCIÓ conjunta i impulsora de l'octau tinent d'alcalde i del delegat d'Hisenda sobre retaxació de béns i drets expropiats per a l'execució del parc de Capçalera.
Expediente: E-C1509-2016-000004-00 - Aprovat