2016-03-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-03-2016
Hora:
08:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MARZO DE 2016

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de març de 2016.
Aprovat
0002 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública, EMT i a la Junta Central Fallera.
Expediente: E-00601-2016-000013-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 148/12, contra aprovació d'un programa d'actuació aïllada per a l'edificació d'unes parcel·les situades al carrer de Ripalda.
Expediente: E-00501-2012-000187-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 463/14, interposat contra la desconsignació i el pagament de sumes en el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del pla de reforma interior i millora “Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre”.
Expediente: E-00501-2016-000061-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 86/15, sobre desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal a la iniciativa empresarial “València Emprén 2013”.
Expediente: E-00501-2016-000060-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 209/15, interposat contra denegació de la sol·licitud de pagament del lloguer i manutenció d'abril de 2014.
Expediente: E-00501-2016-000054-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 458/15, interposat contra la imposició d'una sanció prevista en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2016-000053-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 478/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000055-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13, desestimatòria de la demanda sobre acció impugnatoria d'alta mèdica, Procediment núm. 650/15.
Expediente: E-00501-2016-000057-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 71/15, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000064-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 141/15, interposat contra denegació d'interessos de demora per retard en el pagament de factures corresponents al contracte d'obres de restauració del Mercat Central.
Expediente: E-00501-2016-000058-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels recursos d'apel·lació seguits contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, dictada en el Recurs PO núm. 75/11 sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2011-000178-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació, revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el Recurs PO núm. 672/11, interposat contra el concurs per a la contractació del servici de redacció del projecte de càlcul de reforç i fonamentació i estructura de la casa consistorial.
Expediente: E-00501-2011-000694-00 - Quedar assabentat
0014 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000005-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de gener de 2016.
Expediente: E-01002-2016-000045-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6982, en lloc de professorat conservatori (secretaria) (MD), en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2015-001329-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6629, en lloc de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2015-001331-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 7558 en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius, a lloc de personal tècnic mitjà (cap estudis) (JP1).
Expediente: E-01101-2015-001332-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1537, en el Servici d'Acció Cultural, Secció Col·lecció.
Expediente: E-01101-2016-000202-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Formació i Ocupació unes parcel•les municipals situades al carrer de l'Arquebisbe Fabián y Fuero.
Expediente: E-05304-2015-000108-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2015.
Expediente: E-00801-2016-000015-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de dos factures emeses per CA IT Management Solutions Spain, SA.
Expediente: E-00801-2016-000035-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament d'electricitat i combustible, a servicis i subministraments postals i al servici de telefonia fixa de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2016-000155-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Servicio Técnico Carlet, SL.
Expediente: E-01201-2016-000156-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar les factures corresponents a les obres provinents de l'ajuda econòmica de la Diputació de València.
Expediente: E-01201-2016-000174-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la sexta pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles durant el proppassat mes de gener.
Expediente: E-01401-2016-000976-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Residevale, SL, corresponent al lloguer durant els mesos de novembre i desembre de 2015 del terrat de l'immoble en què es troben instal·lats els equips tècnics i sistemes radiants de la Xarxa de Comunicació Via Ràdio de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2016-001247-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2016, relatiu a les actes de recepció i devolució de garantia definitiva de l'aparcament públic situat al subsòl de la plaça de la Reina.
Expediente: E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2301, de 2 de novembre de 2015, en la qual es fixa amb caràcter provisional el cànon de l'exercici 2015 per les places de tipus A i B de l'aparcament públic situat en el subsòl del carrer d'Alfons Verdeguer.
Expediente: E-01801-2014-003752-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el quart trimestre de 2015.
Expediente: E-01801-2015-001545-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Europea de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2015-000041-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització de les activitats per a xiquets, xiquetes i jóvens durant l'estiu de 2016 i el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2016-000055-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per al “Pla d'equipament esportiu, any 2014” i reconéixer el dret de cobrament.
Expediente: E-01903-2014-000359-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000059-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer les obligacions derivades de factures relacionades amb la Fira d'Expojove 2015-2016.
Expediente: E-01903-2016-000061-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2015, 4a part.
Expediente: E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la festa de Sant Antoni Abat 2016.
Expediente: E-01904-2015-000686-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases que regiran la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València l'any 2016.
Expediente: E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Transportes y Mudanzas Grande, SL, pel servici d'arreplegada de documentació del programa Xarxa de Llibres.
Expediente: E-02101-2015-000657-00 - Aprovat
0042 - "SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases de participació en el III Concurs on-line: ""¿Consum? Sostenible sí, gràcies"".
Expediente: E-02101-2016-000090-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar la factura del proppassat mes de gener del contracte de prestació del servici d'urgències socials.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2015-000118-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2016, relatiu a l'adjudicació i permuta de vivendes en règim de lloguer del programa d'accés a la vivenda municipal.
Expediente: E-02201-2015-000552-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari KJ000.
Expediente: E-02201-2016-000083-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2016-000097-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb Transvía Tours, SL, per al concurs de pintura ciutat de València per a persones majors.
Expediente: E-02201-2013-003508-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diverses obres efectuades en el CMAPM La Llum.
Expediente: E-02201-2015-000317-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diverses obres efectuades en el CDM Tres Forques.
Expediente: E-02201-2015-000454-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar i abonar les indemnitzacions als alcaldes pedanis corresponents al primer trimestre de 2016.
Expediente: E-02310-2016-000013-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat per Emivasa i deixar sense efecte la Resolució núm. SM-2087, de 12 de novembre de 2015, sobre pagament de factures per subministrament d'aigua.
Expediente: E-02701-2015-000095-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la programació anual per al 2016 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2015-000530-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un nou preu contradictori a incloure en el contracte de prestació del servici de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2016-000116-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 502-X, de 21 de maig de 2015, per la qual es va resoldre extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris.
Expediente: E-02901-2015-000509-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la consolidació empresarial 2014, primer procediment.
Expediente: E-02902-2014-000121-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals a la inserció 2015.
Expediente: E-02902-2015-000390-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa efectuar una segona convocatòria per a participar en l'itinerari de creació i consolidació d'empreses.
Expediente: E-02902-2015-000492-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000534-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2015-000580-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000038-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2016-000044-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (ATA CV).
Expediente: E-02902-2016-000047-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT).
Expediente: E-02902-2016-000051-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al pati interior d'illa de cases delimitat pels carrers de Joan XXIII, del Doctor Marco Merenciano, de Doménec Gómez i de Gayano Lluch.
Expediente: E-03103-2009-000057-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
Expediente: E-03103-2012-000014-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Músic López Chavarri.
Expediente: E-03103-2012-000017-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda del Doctor Tomàs Sala.
Expediente: E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada en la confluència dels carrers del Nou d'Octubre i de Castán Tobeñas.
Expediente: E-03103-2012-000032-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida del Polvorí de Benimàmet.
Expediente: E-03103-2013-000037-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de part d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
Expediente: E-03103-2014-000057-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al quart trimestre de l'any 2015.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a la certificació del proppassat mes de gener del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2016-000063-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editorial Digital 2014, SL.
Expediente: E-04103-2015-000043-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos mitjans de comunicació.
Expediente: E-04103-2016-000005-00 - Aprovat
0078 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
Expediente: E-05501-2016-000020-00 - Aprovat
0078 - PRECS I PREGUNTES
0079 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2016-000069-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'emissió d'un informe en què s'acredite la no existència de duplicitats en la prestació dels servicis de programes, campanyes i concursos, inclosos en l'oferta educativa municipal.
Expediente: E-02101-2014-001172-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02303-2015-000318-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diversos treballs efectuats a l'Alcaldia de Carpesa.
Expediente: E-02310-2015-000054-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a un gasto derivat de la realització de les festes a les pedanies.
Expediente: E-02310-2016-000025-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets en la subvenció concedida a l'Ajuntament en matèria de comerç i artesania 2015.
Expediente: E-02901-2015-000284-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana la designació de representant per a la verificació de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1, 2 i 9 de la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04001-2012-000258-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament complementari del que es construïx en subsòl privat situat al carrer de Bèrnia.
Expediente: E-05304-2015-000058-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret d'adquisició preferent de tanteig i retracte respecte a l'immoble situat al carrer de la Mar, conegut com el palau de Valeriola, i l'immoble situat al carrer de Sant Cristòfol.
Expediente: E-05305-2016-000036-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la finalització de la comissió de servicis en l'Ajuntament de Gandia i la reincorporació al lloc reservat d'agent de Policia Local, referència núm. 7842.
Expediente: E-01002-2016-000017-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5779.
Expediente: E-01101-2012-000271-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7498.
Expediente: E-01101-2015-000029-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal d'una professora d'anglés amb destinació al taller d'ocupació Promoció turística VCL 2015.
Expediente: E-01101-2015-001218-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), referència núm. 1348, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2015-001330-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1336, en el Servici d'Acció Cultural, Secció Activitats.
Expediente: E-01101-2016-000203-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 7730, en el Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2016-000285-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'arquitecte, referència núm. 7553, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-000386-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord relatiu a l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (arquitectes).
Expediente: E-01101-2014-001311-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2016-000199-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'economistes.
Expediente: E-01101-2016-000322-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 6547, en No inclosos en unitats orgàniques, Àrea Cultura.
Expediente: E-01101-2016-000415-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-000435-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits del capítol I.
Expediente: E-01101-2016-000333-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 914, en el Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2016-000356-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar una adscripció temporal en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01002-2014-000608-00 - Aprovat
0104 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2016.
Expediente: E-05201-2016-000011-00 - Aprovat
0105 - MOCIÓ del delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la Iniciativa UIA (Accions Urbanes Innovadores).
Expediente: E-00202-2016-000023-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'aportació de fons a la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003.
Expediente: E-03201-2016-000016-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 923, en el Servici Economicopressupostari.
Expediente: E-01101-2016-000357-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja de febrer de 2016.
Expediente: E-01201-2016-000176-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Selec Global Security, SAU, corresponent als servicis de vigilància realitzats des del dia 3 fins al 31 de desembre de 2015 en diverses places de la ciutat.
Expediente: E-01904-2015-000625-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia, corresponent a l'eliminació de vehicles durant el mes de desembre de 2015.
Expediente: E-01401-2016-000770-00 - Aprovat