2016-02-19 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
19-02-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE FEBRERO DE 2016

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de febrer de 2016.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 455/12, interposat contra la desestimació del recurs especial contra el plec de clàusules administratives particulars que regix el contracte de conservació i manteniment dels edificis municipals i instal·lacions.
Expediente: E-00501-2012-000384-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 221/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació girada per la taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres.
Expediente: E-00501-2016-000036-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 448/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000030-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 61/15, interposat contra resolució de l'EPSAR que va desestimar la sol·licitud de regularització final de l'exercici 2013 a favor de l'Ajuntament, per finançament d'instal·lacions municipals de sanejament i depuració.
Expediente: E-00501-2016-000035-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 190/15, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000034-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb efectes d'1 de febrer de 2016 des de la situació de servicis especials.
Expediente: E-01002-2016-000030-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000104-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 1068, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2016-000125-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1540, en la Secció de Museus i Monuments.
Expediente: E-01101-2015-001345-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació amb el contracte del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-04101-2015-000064-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la renúncia a l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Llíria.
Expediente: E-05302-2016-000047-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de concessió de subsòl públic per a aparcament situat als carrers de Pere Cabanes i de Gayano Lluch.
Expediente: E-05304-2011-000088-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació de gener de 2016 per l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
Expediente: E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2015, pel qual no s'admet la petició de reversió de l'immoble conegut com a Alqueria del Moro.
Expediente: E-05305-2009-000085-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura de desembre de 2015 emesa per Canon España, SA.
Expediente: E-01201-2016-000042-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar finançament a l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal.
Expediente: E-01201-2016-000079-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte MEDIA4SEC.
Expediente: E-01404-2016-000018-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte ROCSAFE.
Expediente: E-01404-2016-000019-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte TAKEDOWN.
Expediente: E-01404-2016-000020-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut de la primera i segona addenda al conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2014-000004-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Domo Studio Consultores Urbanistas, SLP, contra la Resolució núm. CF-443, de 20 d'octubre de 2015.
Expediente: E-01903-2010-000216-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Sant Tomàs de Villanueva Agustins corresponent a la subvenció concedida als clubs esportius de la ciutat de València, temporada 14/15.
Expediente: E-01903-2015-000240-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a diversos clubs esportius de la ciutat de València per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2016-000030-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors per factures relatives a servicis prestats amb motiu de la celebració de la Batalla de Flors 2015.
Expediente: E-01904-2015-000571-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Art-A-Ma Joyeros, SCV, corresponent a la neteja i reparació dels adreços de les Falleres Majors i corts d'honor.
Expediente: E-01904-2015-000623-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa el traspàs de la gestió dels contractes d'arrendament a l'organisme autònom municipal de la Universitat Popular.
Expediente: E-02101-2015-000513-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Regesmit, SLU, per la prestació del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals durant el proppassat mes de gener.
Expediente: E-02101-2015-000623-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València. Convocatòria 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les bases del XV Certamen de narrativa breu: Dones que transformen el món, dones en la ciència.
Expediente: E-02201-2016-000027-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el gasto per a les prestacions econòmiques de protecció de menors per a famílies en situació de gran precarietat econòmica.
Expediente: E-02201-2016-000039-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna de la factura del proppassat mes de gener del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2016-000041-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de gener del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2016-000044-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la instal·lació de mosquiteres a l'Alcaldia de Pinedo.
Expediente: E-02310-2015-000196-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02901-2016-000185-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un immoble situat als carrers del Marí Blas de Lezo i de Manuela Estellés.
Expediente: E-03103-2012-000016-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar la cessió de la condició d'urbanitzador d'Anida Operaciones Singulares, SAU, a favor de Bernia Avanza, SL, en el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada al carrer de Bèrnia.
Expediente: E-03105-2016-000001-00 - Aprovat
0039 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar la certificació primera i única de novembre de 2015 de les obres de pavimentació dels carrers del Mestre Valls, de Pepita i altres, a favor de Pavasal, SA.
Expediente: O-03401-2015-000039-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres d'infraestructura per a la conservació, protecció i millora de l'espai enjardinat a la plaça de Benimarfull, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04001-2014-001136-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres d'infraestructura per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Miquel Adlert Noguerol, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04001-2014-001232-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici de coordinació de la seguretat i salut de les obres de condicionament i remodelació de les àrees de jocs infantils en jardins del carrer de Marvà i altres de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2016-000137-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Servinform, SA, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
Expediente: O-H4980-2016-000004-00 - Aprovat
0043 - PRECS I PREGUNTES
0044 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 228/14 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000286-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar els errors continguts en el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Oficina de l'OSCE per a les Institucions Democràtiques i Drets Humans (OIDDH) sobre la implementació del programa TAHCLE.
Expediente: E-01401-2015-008008-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000131-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures emeses per Villaroscar, SL.
Expediente: E-02000-2016-000007-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de març i abril de 2016.
Expediente: E-02201-2015-000547-00 - Aprovat
0049 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la concertació de l'operació de préstec de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per al finançament d'un projecte de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal.
Expediente: E-05201-2016-000006-00 - Aprovat
0050 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar la certificació de desembre de 2015 de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat, a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: O-03401-2016-000001-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en lloc de cap de secció (TD), referència núm. 8, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2016-000135-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 464, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2016-000096-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 165, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2016-000172-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 615, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2016-000173-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació al lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 4478, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2016-000185-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 6433, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2016-000201-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar nomenaments interins com a auxiliares administratius/ves.
Expediente: E-01101-2016-000103-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una sol·licitud de revisió d'ofici de reclassificació i adscripció a lloc de treball.
Expediente: E-01101-2016-000200-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat a diversos servicis municipals, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015.
Expediente: E-01002-2016-000040-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal encarregat de la conservació de la casa consistorial, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015.
Expediente: E-01002-2016-000043-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subalterna en el lloc de treball referència núm. 810.
Expediente: E-01101-2016-000145-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa el reajustament del gasto de l'acord marc per a la contractació del subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
Expediente: E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
0063 - MOCIÓ del regidor delegat de l'Àrea de Govern Interior sobre modificació de l'adscripció de l'Oficina de Queixes, Suggerrències i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i Síndic de Greuges.
Expediente: E-01101-2016-000211-00 - Aprovat
0064 - MOCIÓ d'Alcaldia Presidència. Proposa ratificar la Resolució d'Alcaldia núm. 30, de 16 de febrer de 2016, per la qual es designa representant en la Junta General d'Accionistes de València Plataforma Intermodal i Logística, SA.
Expediente: E-00601-2015-000072-00 - Aprovat