2016-02-12 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-02-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE FEBRERO DE 2016

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de febrer de 2016.
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editorial Aranzadi, SA.
Expediente: E-00400-2014-000014-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 123/10, interposat contra denegació de llicència per a la legalització d'una estació de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2010-000295-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 375/13, interposat contra una orde de cessament d'activitat de lloguer d'habitacions.
Expediente: E-00501-2014-000175-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 277/14, sobre desestimació de sol·licitud de caducitat de llicències d'obra i activitat d'un local destinat a cafeteria.
Expediente: E-00501-2014-000260-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, dictada en el Recurs PO núm. 420/13, i fixa la quantitat a satisfer per interessos pel pagament tardà del preu just establit pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
Expediente: E-00501-2013-000336-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada, i no interposar apel·lació, de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PO núm. 178/14, interposat contra inactivitat de l'administració en el pagament d'un preu just fixat per acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
Expediente: E-00501-2014-000170-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 172/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació relativa a tres liquidacions trameses pel concepte d'impost sobre béns immobles, exercicis 2009, 2010 i 2011.
Expediente: E-00501-2016-000017-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 91/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2016-000027-00 - Quedar assabentat
0010 - JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptats en el quart trimestre de 2015.
Expediente: E-00408-2016-000040-00 - Quedar assabentat
0011 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de la Circular núm. 1/2016 de la Intervenció General Municipal sobre les normes de procediment en entorn PIAE per a la realització de la fiscalització plena posterior de l'exercici 2015.
Expediente: E-00407-2016-000005-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de personal subaltern (PH-F3), referència núm. 6659.
Expediente: E-01002-2015-000468-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de desembre de 2015.
Expediente: E-01002-2016-000025-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la relació de llocs de treball i l'organigrama per a l'exercici 2016.
Expediente: E-01101-2015-000760-00 - Retirat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1417, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2015-001190-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal de personal amb destinació al taller d'ocupació Promoció turística 2015.
Expediente: E-01101-2015-001218-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària de llocs de treball en el Servici de Policia Local amb efectes d'1 de gener de 2016.
Expediente: E-01101-2016-000039-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD), referència núm. 302, en el Servici de Sanitat, Secció Administrativa de Sanitat.
Expediente: E-01101-2016-000048-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap Oficina Projecte TIC (TD), referència núm. 888, en el Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2016-000057-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD), en el Servici Servicis Centrals Tècnics, Secció Normalització i Documentació.
Expediente: E-01101-2016-000066-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'animador cultural, referència núm. 4095, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2016-000155-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de cap Oficina de Gestió i Formació de Personal (TD), referència núm. 6370, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2016-000128-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7687, en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2016-000138-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 7351, en el Servici de les Persones Majors, Secció Administrativa de les Persones Majors.
Expediente: E-01101-2016-000148-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a periodista en el lloc de treball referència núm. 1674.
Expediente: E-01101-2016-000078-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte modificat dos de les obres de consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural, finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2015-000146-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament subterrani en concessió situat al carrer dels Mallorquins.
Expediente: E-05304-2007-000112-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
Expediente: E-05302-2015-000539-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar un immoble situat al carrer de Sant Pere adquirit per Aumsa en execució del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-05305-2016-000007-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació de les ajudes a projectes d'innovació social 2015.
Expediente: E-00202-2015-000429-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equipament hardware divers.
Expediente: E-00801-2016-000003-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta articles nous en l'acord marc per al subministrament d'impresos i formularis.
Expediente: E-01201-2014-000078-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Oficina de l'OSCE per a les Institucions Democràtiques i Drets Humans (OIDDH) sobre la implementació del programa TAHCLE.
Expediente: E-01401-2015-008008-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Alcatel Lucent España, SAU, y la Universidad Carlos III de Madrid, relatiu a la realització de projectes conjunts d'investigació relacionats amb el projecte de comunicacions sense fil en entorns d'emergència.
Expediente: E-01501-2015-000446-00 - Aprovat
0035 - BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València, any 2016.
Expediente: E-01601-2016-000001-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de control de l'execució i coordinació de seguretat i salut de la contracta de senyalització vertical i horitzontal de trànsit en les vies i camins del terme municipal de València.
Expediente: E-01801-2009-003107-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el tercer trimestre de 2015.
Expediente: E-01801-2015-001545-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització de l'activitat 'XXIV Fòrum Universitari Joan Lluís Vives' i el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2016-000003-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2009-000291-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Tennis Taula Mediterráneo corresponent a la subvenció concedida als clubs esportius d'alt nivell, temporada 14/15.
Expediente: E-01903-2015-000219-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Jocs i Esports Tradicionals.
Expediente: E-01903-2015-000300-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Yapadú Produccions, SL, pels servicis realitzats amb motiu de la festa de cap d'any 2015 a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-01904-2015-000626-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
Expediente: E-01904-2016-000344-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa oficial de Falles 2016.
Expediente: E-01904-2016-000360-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Bancaixa per a la cessió d'ús de les instal·lacions del centre municipal d'activitats per a persones majors Arrancapins situat al carrer de l'Historiador Diago.
Expediente: E-02201-2005-006190-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-001360-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de Viajes Transvía Tours, SL, de la factura de desembre de 2015 del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda humanitària d'emergència a Nepal concedida a Farmamundi.
Expediente: E-02201-2015-000244-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura de desembre de 2015 corresponent al contracte de termalisme urbà per a majors.
Expediente: E-02201-2015-000259-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb la Generalitat Valenciana, la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i Càritas Diocesana de València, per a la realització d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució a la ciutat.
Expediente: E-02201-2015-000297-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les factures corresponents a les activitats realitzades el dia 25 de novembre de 2015, Dia Internacional per a Combatre la Violència de Gènere.
Expediente: E-02201-2015-000459-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'article 35 de l'Ordenança d'ús de les platges i zones adjacents.
Expediente: E-02410-2016-000004-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Secretaria d'Estat de Servicis Socials i Igualtat per al desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències “Viu l'estiu” de l'any 2016.
Expediente: E-02501-2015-000018-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la certificació de desembre de 2015 del servici de conservació de fonts ornamentals i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E-02701-2016-000010-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3311, de 24 de novembre de 2015, per la qual es va resoldre extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2015-001090-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda municipal a la contractació 2014.
Expediente: E-02902-2014-000122-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
Expediente: E-02902-2014-000434-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda municipal a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2015-000340-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a la subvenció per a l'acció formativa FPE 2015 Operacions bàsiques de restaurant i bar.
Expediente: E-02902-2015-000496-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a la subvenció per a l'acció formativa FPE 2015 Operacions bàsiques de cuina.
Expediente: E-02902-2015-000495-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el conveni urbanístic de gestió i execució del planejament a subscriure amb Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, i Urbem, SA.
Expediente: E-03102-2015-000010-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la confluència dels carrers del Palància i de Rubén Darío.
Expediente: E-03103-2012-000003-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-03103-2012-000022-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
Expediente: E-03103-2013-000041-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar el full d'estimació de la propietat referit a l'expropiació d'un solar situat al carrer d'Algar del Palància.
Expediente: E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar una reserva d'aprofitament amb origen en la cessió d'una parcel·la situada al carrer del Músic Ginés.
Expediente: E-03103-2014-000010-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar l'expropiació de les finques registrals núm. 10872 i 10873.
Expediente: E-03103-2014-000019-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar una major indemnització en relació amb l'ocupació de la finca registral núm. 47408.
Expediente: E-03103-2014-000040-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de les Plateries (hui carrer del Poeta al-Russafí).
Expediente: E-03103-2015-000062-00 - Aprovat
0070 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la relació de liquidació 2015/2958, a exigir a El Mobiliario Urbano, SLU, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-03401-2015-000023-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. SM-1905, de 3 de novembre de 2015, i tindre per vàlida la declaració responsable de renovació de llicència d'ocupació d'una vivenda situada al carrer de Manuela Estellés.
Expediente: E-03803-2015-001255-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000057-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2015-000117-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar un error en la quantia de les subvencions per a les Falles 2016 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01904-2015-000735-00 - Aprovat
0075 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000003-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposta relativa a diversos nomenaments interins com a TAG.
Expediente: E-01101-2016-000102-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de personal eventual.
Expediente: E-01101-2016-000178-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació al lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 6225, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2016-000069-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subaltern.
Expediente: E-01101-2016-000104-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'error material detectat de manera directa i manifesta en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals i la instal·lació, manteniment i reparació de preses de xarxa.
Expediente: E-04101-2015-000097-00 - Aprovat
0081 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa encarregar a la Intervenció General Municipal una auditoria integral, comptable, jurídica i operativa de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-C1512-2016-000001-00 - Aprovat