2016-01-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-01-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE ENERO DE 2016

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de desembre de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, revocada parcialment per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 359/14 interposat contra inactivitat municipal en relació amb acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
Expediente: E-00501-2015-000150-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 306/14 sobre desestimació de petició de dies addicionals de vacacions i lliure disposició per antiguitat.
Expediente: E-00501-2016-000001-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una reclamació prèvia a la via laboral.
Expediente: E-01101-2015-001413-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Parcs i Jardins un edifici i una parcel·la municipals situats a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-05304-2015-000128-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la reclamació prèvia a la via civil presentada per les arrendadores del local situat al carrer del Peu de la Creu, a la cantonada amb el carrer de Maldonado, contra la decisió de l'Ajuntament de no prorrogar l'arrendament de l'esmentat local.
Expediente: E-05302-2015-000554-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a projectes d'innovació social 2015.
Expediente: E-00202-2015-000429-00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació per a l'abonament de la factura corresponent als gastos de realització de la “I Trobada d'Iniciatives de les AMPA 2015”.
Expediente: E-00202-2015-000435-00 - Aprovat
0009 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 36974.
Expediente: E-01305-2013-000456-00 - Aprovat
0010 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 26746.
Expediente: E-01305-2014-000131-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'Associació de Jóvens Empresaris de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2014-000359-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GM-32, de 30 de setembre de 2015, sobre devolució de fiança.
Expediente: E-01903-2015-000006-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000399-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000403-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2015, sobre acceptació d'una subvenció.
Expediente: E-02001-2015-000311-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del xec Univex per al curs 2015/2016.
Expediente: E-02101-2015-000270-00 - Aprovat
0017 - "SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal ""José Iturbi"".
Expediente: E-02101-2015-000332-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar la factura de novembre de 2015 del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2011-002277-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer.
Expediente: E-02201-2013-008034-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de termini sol·licitada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat per a l'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional 2015.
Expediente: E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Futbolistes del València CF, per a la creació de l'escola de futbol “El Cabanyal”.
Expediente: E-02201-2015-000504-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la coordinació de seguretat i salut de l'obra de construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet.
Expediente: E-02201-2015-000536-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació Alanna, de l'import de la factura de novembre de 2015 del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2015-000542-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura de novembre de 2015 del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E-02201-2015-000544-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació generada pels gastos ocasionats en la publicitat dels consells de districte.
Expediente: E-02301-2015-001510-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte de les guanyadores del Concurs de Relat Curt.
Expediente: E-02303-2015-000149-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA, corresponent als servicis de desratització efectuats en l'arbreda dels parcs municipals de la ciutat.
Expediente: E-02401-2015-002908-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a l'obtenció de certificats de platges.
Expediente: E-02410-2015-000084-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2213, de 14 d'octubre de 2015.
Expediente: E-02901-2014-001672-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de G y G Publicidad y Marketing, SL.
Expediente: E-02901-2015-001642-00 - Aprovat
0031 - "SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar la despesa i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials ""VLC Emprén 2015"".
Expediente: E-00202-2015-000045-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar la subcontractació de les activitats subvencionades en l'àmbit del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2015-000421-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENIMENT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer la obligació de factures de tallers d'ocupació i altres.
Expediente: E-02902-2015-000634-00 - Aprovat
0034 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1202, de 29 de setembre de 2015, per la qual s'alça la mesura cautelar de suspensió del procediment de llicència per a executar obres.
Expediente: E-03502-2007-000080-00 - Aprovat
0034 - PRECS I PREGUNTES
0035 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000118-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a les comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la construcció de monuments fallers 2014-2015, 3a part.
Expediente: E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2015-000152-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2015-000243-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a determinats servicis de l'acte d'entrega de premis del Certamen de narrativa breu.
Expediente: E-02201-2015-000537-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte dels guanyadors del Concurs de Fotografia.
Expediente: E-02303-2015-000148-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la realització de la campanya de promoció lectora.
Expediente: E-02303-2015-000326-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa reconéixer l'obligació contreta amb distints proveïdors per la realització de diverses activitats.
Expediente: E-02305-2015-001696-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa reconéixer l'obligació motivada per la realització de la Mostra de Bandes.
Expediente: E-02305-2015-002101-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Anglés professional per a turisme I.
Expediente: E-02902-2014-000498-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Anglés professional per a turisme II.
Expediente: E-02902-2014-000499-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I.
Expediente: E-02902-2014-000501-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II.
Expediente: E-02902-2014-000502-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Salari Jove I 2014.
Expediente: E-02902-2015-000012-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció Salari Jove II 2014.
Expediente: E-02902-2015-000013-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la justificació d'una transferència efectuada a favor d'Aumsa.
Expediente: E-03001-2011-000140-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de nul·litat d'actuacions de liquidacions per quotes d'urbanització.
Expediente: E-03107-2014-000023-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a les actuacions d'emergència de poda de l'arbratge monumental i singular de la zona nord de la ciutat.
Expediente: E-04001-2015-001065-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a les actuacions d'emergència de poda de l'arbratge monumental i singular de la zona sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2015-001066-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2015-000060-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E-02000-2015-000065-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2015-000067-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una aportació a favor de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Expediente: E-01905-2015-000069-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de CulturArts.
Expediente: E-01905-2015-000078-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa acceptar la liquidació de la subvenció concedida per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, convocatòria 2013.
Expediente: E-00202-2013-000025-00 - Aprovat
0060 - ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA I PAISATGE. Proposa el cessament en la direcció de l'OAM de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-00415-2016-000001-00 - Aprovat
0061 - ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS SINGULARS I ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA I PAISATGE. Proposa el nomenament en la direcció de l'OAM de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-00415-2016-000002-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les ajudes 2015 al sector del teatre, circ i dansa.
Expediente: E-01905-2015-000105-00 - Aprovat
0063 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar la continuació de tràmits per a l'aprovació de reconeixements d'obligació meritades al 2015 a càrrec de l'exercici comptable 2015.
Expediente: E-00407-2016-000001-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació presentada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'aportació municipal per a la Finestreta Única Empresarial.
Expediente: E-00202-2015-000016-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació i el reconeixement de l'obligació de pagament del conveni subscrit amb Cambra València per a la Formació Empresarial.
Expediente: E-00202-2015-000011-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la segona justificació de les ajudes concedides per acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2015 a favor de setanta-una comissions per a la construcció dels seus monuments fallers de l'exercici 2014-2015.
Expediente: E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió i reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2015 a favor de determinades comissions i aprovar la justificació de les esmentades subvencions.
Expediente: E-01904-2015-000594-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2015, 2a part.
Expediente: E-01904-2015-000594-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada de les festes patronals de la pedania de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-02310-2015-000211-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per subscripcions a premsa digital i en paper.
Expediente: E-04103-2015-000091-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar l'error material contingut en el reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors de Fira de Juliol 2015.
Expediente: E-01904-2015-000663-00 - Aprovat
0072 - MOCIÓ 'in voce' del sext tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea de Mobilitat sobre designació de membres amb vista a la constitució de la Comissió Tècnica de l'Autoritat de Transport per a l'Àrea de València.
Aprovat