2015-12-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de desembre de 2015.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E-00201-2015-000051-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la pèrdua d'objecte del Recurs PO núm. 4/173/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis.
Expediente: E-00501-2014-000141-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 485/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000023-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que desestima i no admet, respectivament, els recursos PA núm. 189/14 i acumulat núm. 259/14, interposats contra denegació de sol·licituds d'ajudes socials.
Expediente: E-00501-2014-000228-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 58/15, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de reintegrament del complement de productivitat detret de les retribucions de 2013.
Expediente: E-00501-2015-000146-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 157/15, interposat contra imposició de multa per infracció de l'Ordenança municipal d'ús de platges i zones adjacents.
Expediente: E-00501-2015-000145-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 12, dictada en Procediment Especial per Acomiadament núm. 1003/14, que desestima la demanda sobre contractes com a professors dels programes de qualificació professional inicial.
Expediente: E-00501-2015-000147-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i estima parcialment el Recurs PO núm. 362/11, interposat contra reclamació de quantitat en concepte d'interessos de demora de factures per servicis de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2011-000483-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 481/14, sobre desestimació de reclamació d'interessos de demora per retard en el pagament de factures.
Expediente: E-00501-2015-000149-00 - Quedar assabentat
0011 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de control de qualitat de les auditories financeres i de compliment de les entitats dependents que no formen part del Compte general de l'exercici 2014.
Expediente: E-00407-2015-000022-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2015-000023-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 662/15 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01101-2015-001284-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6961, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció de Gestió de Programes i Centres, CMSS Trafalgar.
Expediente: E-01101-2015-001315-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar disponible crèdit de la renúncia del nomenament interí referència núm. 7605.
Expediente: E-01101-2015-001326-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 1120/15, estimatòria dels recursos especials en matèria de contractació núm. 1163/15 i 1165/15.
Expediente: E-04101-2014-000087-00 - Quedar assabentat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar la concessió administrativa de l'aparcament subterrani situat a la unitat d'execució 11, 12 i 13 del barri del Mercat.
Expediente: E-05304-2007-000112-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el centre escolar Sant Joan de Ribera, la servitud d'ús per a pati de jocs i recreació i la servitud de pas per a evacuació del col·legi.
Expediente: E-05303-2015-000036-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.16.379 i donar d'alta l'edifici per a dependències de la Policia Local, 5a Unitat de Districte-Trànsits.
Expediente: E-05303-2015-000041-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament d'ús privat amb la finalitat de vincular-lo a un edifici a construir al carrer de Bèrnia.
Expediente: E-05304-2015-000058-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia).
Expediente: E-05302-2015-000558-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Aumsa corresponent a la mensualitat de desembre de 2015 pel lloguer del local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 8.
Expediente: E-05302-2015-000599-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i el reconeixement de l'obligació corresponent al conveni per al desenvolupament del festival internacional Dreamhack 2015.
Expediente: E-00202-2015-000018-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de la factura emesa per Secopsa Servicios, SA, per l'adequació d'uns locals situats a l'avinguda dels Germans Maristes.
Expediente: E-00202-2015-000438-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligacions a favor de diverses empreses.
Expediente: E-00801-2015-000154-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Capgemini España, SL.
Expediente: E-00801-2015-000156-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per T-Systems ITC Iberia, SAU.
Expediente: E-00801-2015-000158-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
Expediente: E-01201-2015-000355-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures d'electricitat, gas i telefòn 010.
Expediente: E-01201-2015-000417-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
Expediente: E-01201-2015-000427-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d'una factura d'uniformitat de bombers.
Expediente: E-01201-2015-000435-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja de novembre de 2015.
Expediente: E-01201-2015-000438-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tissat, SA.
Expediente: E-01201-2015-000441-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de gas de novembre de 2015.
Expediente: E-01201-2015-000446-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00101 2012 3050.
Expediente: E-01305-2012-000482-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00104 2013 5184.
Expediente: E-01305-2013-000396-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en apel•lació del Recurs PO núm. 277/11 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
Expediente: E-01305-2008-000620-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sothis Consultoria de Sistemas de Información.
Expediente: E-01401-2015-008358-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
Expediente: E-01401-2015-008580-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sakurauto, SA.
Expediente: E-01401-2015-008821-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-01501-2015-000392-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València per a l'avaluació d'un sistema d'identificació de dispositius mòbils.
Expediente: E-01801-2015-002336-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E-01902-2015-000333-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Giner de los Ríos.
Expediente: E-01903-2015-000181-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Reial Club Nàutic de València.
Expediente: E-01903-2015-000184-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club d'Hoquei Xaloc.
Expediente: E-01903-2015-000191-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Natació Ferca.
Expediente: E-01903-2015-000192-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Pesca Esportiva Lluna de València.
Expediente: E-01903-2015-000233-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Beisbol i Softbol Antorcha.
Expediente: E-01903-2015-000241-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Cau Rugby València.
Expediente: E-01903-2015-000244-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor del Club Esportiu Podium.
Expediente: E-01903-2015-000377-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, en concepte de lloguer de diversos espais.
Expediente: E-01903-2015-000383-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2015-000385-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000386-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000391-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a l'organització de la 10a etapa de la Volta Ciclista a Espanya.
Expediente: E-01903-2015-000394-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000395-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
Expediente: E-01903-2015-000396-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2015-000397-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2015-000398-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2015-000400-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell.
Expediente: E-01903-2015-000401-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2015-000402-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2015-000405-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació Valenciana de Moros i Cristians per acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2015 i reconéixer l'obligació de pagament de l'ajuda.
Expediente: E-01904-2015-000421-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció per a la conservació de l'edifici de la seu de Lo Rat Penat.
Expediente: E-01904-2015-000538-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a servicis realitzats amb motiu de la Fira de Juliol 2015.
Expediente: E-01904-2015-000663-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases i convocatòria de la concessió de subvencions per a les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2015-000735-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2015 a favor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
Expediente: E-01905-2015-000039-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E-02000-2015-000058-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2015-000060-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diverses empreses.
Expediente: E-02000-2015-000066-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Art i Clar, SLL.
Expediente: E-02001-2015-000954-00 - Aprovat
0074 - "SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa prorrogar per segon any la Beca ""Carmen i Severo Ochoa"".
Expediente: E-02101-2014-001646-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació del pagament de la resta del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Expediente: E-02101-2015-000075-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi extraordinari del Conservatori José Iturbi al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2014/2015.
Expediente: E-02101-2015-000467-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Regesmit, SLU, per la prestació del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals durant el proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-02101-2015-000623-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos d'octubre i novembre del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València. Convocatòria 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor del Comité Espanyol de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per al desenvolupament del “Pla d'acció Un-i-Món 2015: l'observatori del refugi”.
Expediente: E-02201-2014-004262-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa no prorrogar el conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Ciutat de l'Esperança.
Expediente: E-02201-2014-007929-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació primera i última de les obres efectuades en una vivenda municipal situada al carrer de Jaume Villanueva.
Expediente: E-02201-2015-000368-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació primera i última de les obres efectuades en una vivenda municipal situada a l'avinguda de Campanar.
Expediente: E-02201-2015-000369-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals de l'1 al 13 d'octubre de 2015.
Expediente: E-02201-2015-000414-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals del 14 de novembre al 4 de desembre de 2015.
Expediente: E-02201-2015-000414-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de novembre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2015-000539-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació dels servicis referits als actes del Dia Internacional per a combatre la Violència de Gènere.
Expediente: E-02201-2015-000540-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE.
Expediente: E-02201-2015-000545-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació concedida a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2015-000371-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02305-2015-001893-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Valenciana d'Espina Bífida.
Expediente: E-02305-2015-002226-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de la Torre.
Expediente: E-02310-2015-000189-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Benimàmet-Beniferri.
Expediente: E-02310-2015-000192-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
Expediente: E-02401-2015-002836-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola corresponent als drets d'ús de la marca 'Q' a les platges de València.
Expediente: E-02410-2015-000067-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la quinta revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
Expediente: E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar el dret d'Acciona Infraestructuras SA i Acciona Aguas, SA, Saneamiento Valencia UTE, a ser indemnitzada per la quantia derivada de les liquidacions pagades amb ocasió d'acomiadaments.
Expediente: E-02701-2012-000588-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte d'obres de “Renovació i obra nova dels col·lectors arterials en el barri del Cabanyal-el Canyamelar”, finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2015-000121-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la programació de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1, a prestar al 2016.
Expediente: E-02801-2015-001132-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la programació de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 2, a prestar al 2016.
Expediente: E-02801-2015-001050-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la programació de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3, a prestar al 2016.
Expediente: E-02801-2015-001037-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la revisió de les tarifes del tanatori-crematori municipal per a l'anualitat 2016.
Expediente: E-02802-2015-000515-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa declarar la compactadora de residus del Mercat Central com a efecte no utilitzable.
Expediente: E-02901-2012-000063-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2015, referent a les bases reguladores del concurs de premis de la campanya de promoció del comerç xicotet i mitjà.
Expediente: E-02901-2015-001399-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament en lloguer de dos sanitaris portàtils per al mercat del passeig Marítim.
Expediente: E-02901-2015-001529-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament en lloguer de dos sanitaris portàtils per al mercat de Vell.
Expediente: E-02901-2015-001670-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Ofimàtica I.
Expediente: E-02902-2014-000492-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Ofimàtica II.
Expediente: E-02902-2014-000493-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Anglés comercial I.
Expediente: E-02902-2014-000494-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Anglés comercial II.
Expediente: E-02902-2014-000495-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials “VLC Emprén Jove 2015”.
Expediente: E-00202-2015-000046-00 - Aprovat
0112 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la inserció 2015 (2n procediment).
Expediente: E-02902-2015-000493-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració referit a quatre reserves d'aprofitament urbanístic situades als carrers de Marxalenes i de Montañana.
Expediente: E-03103-2011-000023-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Renault Retail Group Levante, SA, en concepte de subministrament d'un vehicle.
Expediente: E-03602-2015-000185-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura emesa per Diazotec, SA, en concepte de digitalització de documents en l'Arxiu Històric de la Conselleria de Cultura.
Expediente: E-03602-2015-000186-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a les certificacions d'octubre i novembre de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2015-000189-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Renault Retail Group Levante, SA, en concepte de subministrament i instal·lació d'una estació de recarrega de vehicle elèctric.
Expediente: E-03602-2015-000191-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cerasta, SL, en concepte de redacció de quatre projectes.
Expediente: E-03602-2015-000190-00 - Aprovat
0118 - PRECS I PREGUNTES
0119 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa reconéixer drets en el concepte d'ingressos “Reintegraments de Pressupostos tancats” de les subvencions concedides als Grups Polítics Municipals components de la legislatura 2011-2015.
Expediente: E-00201-2015-000058-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05302-2015-000549-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
Expediente: E-05302-2015-000550-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05302-2015-000551-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05302-2015-000552-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
Expediente: E-05302-2015-000553-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
Expediente: E-05302-2015-000555-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
Expediente: E-05302-2015-000556-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
Expediente: E-05302-2015-000557-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora.
Expediente: E-05302-2015-000559-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del lloguer de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament “Oest Parcent” situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-05302-2015-000561-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa l'adhesió a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2014-000105-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar un ingrés en concepte de pagament final de la subvenció corresponent al projecte europeu Pol-Primett.
Expediente: O-01401-2015-004211-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Art i Clar, SLL.
Expediente: E-02001-2015-001038-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diverses empreses.
Expediente: E-02001-2015-001040-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per Europea de Tratamientos Sanitarios, SL.
Expediente: E-02001-2015-001054-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2015-2016 corresponents al mes de desembre.
Expediente: E-02201-2015-000206-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Geroresidencias, SL.
Expediente: E-02201-2015-000541-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV.
Expediente: E-02201-2015-000543-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2212, de 14 d'octubre de 2015.
Expediente: E-02901-2015-000863-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03801-2015-000827-00 - Aprovat
0140 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució relativa al cessament d'activitat d'una gasolinera situada al carrer del Camp de Túria i a l'avinguda de les Corts Valencianes.
Expediente: E-03901-2007-001724-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al Pla d'Ocupació Conjunt amb les Administracions Públiques Valencianes 2015.
Expediente: E-01101-2015-001161-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud de permuta formulada per un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2015-001431-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 3667, en “No inclosos en unitats orgàniques”, Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-01101-2015-001458-00 - Aprovat
0144 - SERVICI FINANCER. Proposa concedir un crèdit a llarg termini a l'entitat pública empresarial Palau de Congressos de València.
Expediente: E-05201-2015-000032-00 - Aprovat
0145 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015 (3r i 4t procediments).
Expediente: E-02902-2015-000400-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes, per a l'any 2016.
Expediente: E-01801-2015-003362-00 - Aprovat
0147 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2015-000001-00 - Aprovat
0148 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), l'objecte del qual és la formació de personal en el terreny de l'anàlisi estadístic de la informació d'interés municipal.
Expediente: E-00810-2015-000069-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la tercera pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades de gener i febrer de 2016.
Expediente: E-02201-2015-000547-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Vallas y Toilets, SLU.
Expediente: O-02410-2015-000034-00 - Aprovat
0152 - MOCIÓ conjunta i impulsora dels regidors coordinadors de les Àrees de Desenvolupament Urbà i Vivenda i de Mobilitat Sostenible i Espai Públic sobre modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015, respecte de l'estudi de viabilitat de l'aparcament i de la urbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-C1507-2015-000006-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació de novembre de 2015 derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament “Un riu de xiquets”.
Expediente: E-05304-2015-000004-00 - Aprovat