2015-12-04 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE DICIEMBRE DE 2015

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de novembre de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que és pertinent el recurs de cassació interposat i anul·la la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestimatòria del Recurs núm. 4/281/11, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
Expediente: E-00501-2011-000371-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 118/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2015-000131-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 71/14, interposat contra acord relatiu a la reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbanitzable PRR-9 “Patraix-9”.
Expediente: E-00501-2013-000322-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que decreta la pèrdua d'objecte del Recurs PO núm. 4/174/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis.
Expediente: E-00501-2014-000162-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 4/175/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis.
Expediente: E-00501-2014-000124-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs de Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, recaiguda en Interlocutòries núm. 240/13 relatives a una sol·licitud de qualificació de defunció com a accident de treball.
Expediente: E-00501-2013-000144-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al pla d'ocupació “Treball ciutat de València 2015”.
Expediente: E-01101-2015-000564-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta en un lloc de treball de bomber (DEB-PH-NFB), referència núm. 2821.
Expediente: E-01101-2015-000822-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí referència núm. 6503.
Expediente: E-01101-2015-001178-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de mestre/a d'educació infantil.
Expediente: E-01101-2015-001349-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de mestre/a d'educació física.
Expediente: E-01101-2015-001350-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de coordinador general tècnic d'Innovació Organitzativa i Gestió de Personal.
Expediente: E-01101-2015-001352-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia en el lloc de treball referència núm. 382.
Expediente: E-01101-2015-001357-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000025-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació d'octubre de 2015 derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament “Un riu de xiquets”.
Expediente: E-05304-2015-000004-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret de retracte sobre una vivenda situada al carrer de Sant Vicent de Paül.
Expediente: E-05302-2015-000620-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores dels “Premis innovació social 2015”.
Expediente: E-00202-2015-000427-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Connectis Consulting Services, SA.
Expediente: E-00801-2015-000152-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reajustar el gasto del contracte de servicis postals.
Expediente: E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ferrovial Agromán, SA.
Expediente: E-01201-2013-000193-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Ricoh España, SLU.
Expediente: E-01201-2015-000252-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de gas i assegurances.
Expediente: E-01201-2015-000266-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Mapfre Seguros de Empresas, Cía. de Seguros y Reaseguros, SA.
Expediente: E-01201-2015-000306-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
Expediente: E-01201-2015-000340-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Cableuropa, SAU.
Expediente: E-01201-2015-000372-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses per Servicio Técnico Carlet, SL, i Miblex, SL.
Expediente: E-01201-2015-000374-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 39383.
Expediente: E-01305-2013-000488-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 135515.
Expediente: E-01305-2013-000494-00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 1956.
Expediente: E-01305-2014-000009-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la donació d'una impressora.
Expediente: O-01401-2015-002877-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
Expediente: E-01401-2015-007826-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
Expediente: E-01401-2015-007995-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Certificados Psicomédicos Frau, SL.
Expediente: E-01401-2015-008041-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició d'un cavall de pura raça espanyol.
Expediente: E-01401-2015-008115-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
Expediente: E-01401-2015-008190-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Galea Electric, SL.
Expediente: E-01401-2015-008298-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Armería Gabilondo, SA.
Expediente: E-01401-2015-008768-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar i disposar el gasto destinat al pagament dels servicis prestats per personal de l'Empresa Municipal de Transports a l'Ajuntament.
Expediente: E-01801-2015-001545-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E-01902-2015-000310-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa anul·lar el compromís d'ingrés pendent de realitzar derivat de la subvenció concedida per la Diputació Provincial per al finançament dels gastos derivats de la celebració de l'esdeveniment esportiu denominat “Marató València 2014”.
Expediente: E-01903-2014-000086-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club d'Escacs Ciutat Vella.
Expediente: E-01903-2015-000056-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2015-000379-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible la reserva de crèdit de l'exercici pressupostari de 2015 de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2015-000518-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de dos alfabeguers per al nomenament de la Fallera Major i de la Fallera Major Infantil de València 2016.
Expediente: E-01904-2015-000621-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i realització d'una festa amb motiu del cap d'any 2015 i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-01904-2015-000626-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Sonoidea, SA.
Expediente: E-01905-2015-000132-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Villaróscar, SL.
Expediente: E-01905-2015-000138-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la sol·licitud de renovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E-01905-2015-000154-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2015 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2015-000049-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diverses empreses.
Expediente: E-02000-2015-000057-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar l'ajuda concedida per CultuArts Generalitat per al projecte singular “Concert de música antiga i barroca”.
Expediente: E-02001-2015-000311-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Iluminaciones Just, SL, i Art i Clar, SLL.
Expediente: E-02001-2015-000866-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015 que va aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2015-000243-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions als projectes d'entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació final de les obres d'adequació d'una vivenda situada al carrer de Molina de Segura.
Expediente: E-02201-2015-000208-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a l'allotjament i manutenció de persones immigrants per a l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000311-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'octubre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
Expediente: E-02201-2015-000508-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna de la factura del proppassat mes d'octubre del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2015-000509-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Juanjo Pérez, SL.
Expediente: E-02307-2015-000866-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX). Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Falla Jacint Labaila-Manuel Simó.
Expediente: E-02308-2015-000319-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Iluminaciones Just, SL.
Expediente: E-02310-2015-000190-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Borbotó.
Expediente: E-02310-2015-000191-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Benifaraig.
Expediente: E-02310-2015-000193-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02310-2015-000221-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar el finançament addicional aprovada per l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02701-2015-000267-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2015 aplicable a “Neteja, instal·lacions i equips OVCOT i SIRA” del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2015-000674-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2014 aplicable a “Conservació” del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2015-000675-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2015 aplicable a la “Conservació” del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2015-000676-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la minoració en la subvenció concedida per la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Detallista d'Espanya 2014 per al projecte denominat “Nova ubicació refrigeradora i adequacions per a la climatització del Mercat Central de València”.
Expediente: E-02901-2014-000696-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del Mercat Central per a l'any 2016.
Expediente: E-02901-2015-001532-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2015, sobre reconeixement de drets i minoració del compromís d'ingrés en el Pressupost d'ingressos: subvenció programa Europa Jove 2013 Leonardo Da Vinci “Mobilitat”.
Expediente: E-02902-2014-000051-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Beniflà.
Expediente: E-03103-2010-000039-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de les finques registrals núm. 47619 i 26097.
Expediente: E-03103-2010-000068-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat a la partida del Pla de San Bernat.
Expediente: E-03103-2011-000041-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al carrer del Campament.
Expediente: E-03103-2011-000057-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Cocentaina.
Expediente: E-03103-2011-000063-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Organista Plasència.
Expediente: E-03103-2013-000010-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de les Carolines.
Expediente: E-03103-2013-000044-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2013-000047-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
Expediente: E-03103-2014-000027-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2014-000046-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, i Vareser, 96, SL.
Expediente: E-03103-2012-000018-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al tercer trimestre de l'any 2015.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0086 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar nous preus del contracte d'obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent.
Expediente: E-03301-2014-000165-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2941-W, de 10 de juny de 2014, per la qual es va resoldre no entendre concedida per silenci administratiu la llicència per a la instal·lació d'una activitat.
Expediente: E-03901-2013-002548-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. SM-164, de 5 d'octubre de 2015, i tindre per vàlida la declaració responsable de renovació de llicència d'ocupació d'una vivenda.
Expediente: E-03803-2015-000391-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el gasto per al manteniment del preu del contracte de servicis de manteniment de jardins de les zones nord i sud de la ciutat de València per als mesos de juliol i agost i els dies 1 a 6 de setembre de 2019.
Expediente: E-04001-2015-000703-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-04901-2015-000329-00 - Aprovat
0091 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat de Comerç. Proposa portar a efecte els tràmits oportuns per a revisar les zones de gran afluència turística municipal i instar-ne la modificació.
Expediente: E-02901-2015-001627-00 - Aprovat
0091 - PRECS I PREGUNTES
0092 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2015-000002-00 - Aprovat
0093 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00201-2015-000046-00 - Aprovat
0094 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir als grups polítics municipals la primera i segona entrega a compte de l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2015.
Expediente: E-00201-2015-000045-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un major gasto del contracte de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2015.
Expediente: E-00801-2015-000097-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa designar la becària seleccionada en execució del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2014-000326-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per la realització de festivitats i esdeveniments de 2015.
Expediente: E-01904-2015-000642-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a les comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la construcció de monuments fallers 2014-2015, 2a part.
Expediente: E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una ajuda econòmica a la Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura per a la realització dels Premis Octubre 2015.
Expediente: E-02000-2015-000048-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Mercantil de València.
Expediente: E-01905-2015-000057-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 2 d'octubre de 2015, relatiu al xec escolar 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç i artesania, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02901-2015-000284-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les campanyes de promoció del xicotet i mitjà comerç de la ciutat de València i de promoció dels mercats municipals en Nadal 2015.
Expediente: E-02901-2015-001399-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reintegrar al Servef la resta de subvenció transferida i no executada corresponent al taller d'ocupació “Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana”.
Expediente: E-02902-2014-000402-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal 2015 a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, derivada del conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial.
Expediente: E-00202-2015-000016-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 2015 “Operacions bàsiques de restaurant i bar”.
Expediente: E-01101-2015-001278-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 2015 “Operacions bàsiques de cuina”.
Expediente: E-01101-2015-001279-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2015-001336-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de servicis socials.
Expediente: E-01101-2015-001374-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins (Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació).
Expediente: E-01101-2015-001379-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí referència núm. 46.
Expediente: E-01101-2015-001383-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al nomenament interí en el lloc de treball referència núm. 7605.
Expediente: E-01101-2015-001394-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del servici d'ajuda a domicili, en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals al terme municipal de València.
Expediente: E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
0115 - MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre urbanització integral del barri de Sant Marcel·lí.
Expediente: E-C1509-2015-000014-00 - Aprovat
0116 - MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre revisió detallada del Pla General d'Ordenació Urbana.
Expediente: E-C1509-2015-000015-00 - Aprovat
0117 - MOCIÓ de la tinent d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar l'excepcionalitat del tancament pressupostari per a la tramitació d'expedients del Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01905-2015-000157-00 - Aprovat
0118 - Coordinador general de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica. Dóna compte de l'acord del Patronat de la Fundació Inndea d'1 de desembre de 2015.
Quedar assabentat
0119 - ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució núm. 174, de 24 de novembre de 2015, sobre reincorporació del primer tinent d'alcalde.
Quedar assabentat