2015-09-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
21-09-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 27 de juliol de 2015
Aprovat
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0002 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/200/2009 interposat per LAYETANA PARC CENTRAL S.L. i LAYETANA VEGA S.L. contra Resolució del Conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament l'Homologació del Sector Centre i Sud, el Catàleg i els Plans de Reforma Interior A4-1 Parc Central i altres i contra Acord del Ple d'este Excm. Ajuntament pel qual es va aprovar el Text Refós del Pla de Reforma Interior A4-1 Parc Central.
Expediente: E-00501-2009-000367-00 - Quedar assabentat
0003 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/389/2011 interposat per SRA. Carmen Vila Alabau contra Acord Plenari pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada i provisionalment el Pla de Reforma Interior de la U.E. Castellar-Benicàssim.
Expediente: E-00501-2012-000008-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0004 - Proposa aprovar la modificació de l'acord plenari de data 31/05/2013, sobre les quantitats percebudes en concepte d'assignació econòmica per al funcionament dels Grups Polítics Municipals i la seua justificació.
Expediente: E-00407-2015-000017-00 - Sobre la mesa
0005 - Donar compte dels informes corresponents a l'exercici 2014, despeses i ingressos de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00407-2015-000016-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI
0006 - Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeiximent extrajudicial de crèdits i obligacions 2015
Expediente: E-05501-2015-000044-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit pressupost 2015.
Expediente: E-05501-2015-000046-00 - Aprovat
SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
0008 - Proposa aprovar la modificació de l'Ordenança d'Ocupació de Domini Públic.
Expediente: E-03530-2015-002229-00 - Aprovat
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA - ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0009 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes pel Depòsit de Mobles i altres objectes en els Magatzems Municipals, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000018-00 - Aprovat
0010 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de Taxes per Obertura de Calicatas i Rases en Terrenys d'Ús Públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000034-00 - Aprovat
0011 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de la Taxa per Aprofitament Especial del Domini Públic Local per mitjà de Caixers Automàtics d'Entitats Financeres instal·lats en la fatxada d'establiments i manipulables des de la via pública, per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000008-00 - Aprovat
0012 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Instal·lació d'Anuncis Ocupant Terrenys d'Ús Públic Local per a l'exercici 2.014.
Expediente: E-H4969-2015-000037-00 - Aprovat
0013 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
0014 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal, per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000035-00 - Aprovat
0015 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament, Exclusiu i Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000033-00 - Aprovat
0016 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes Aplicables en Mercats Extraordinaris, Mercats ambulants, Rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000032-00 - Aprovat
0017 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Instal·lació de Quioscos en la Via Pública, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000031-00 - Aprovat
0018 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
0019 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
0020 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Expedició de Documents Administratius, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000028-00 - Aprovat
0021 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000027-00 - Aprovat
0022 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Reproducció de Documents i Llibres de Biblioteques, Arxius Històrics i Hemeroteques, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000026-00 - Aprovat
0023 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Clavegueram, Col·lectors i Estacions de Bombament, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000025-00 - Aprovat
0024 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Mercats, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000024-00 - Aprovat
0025 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Prestació dels Servicis Relatius a les Actuacions Urbanístiques, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000023-00 - Aprovat
0026 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Celebració de Bodes Civils, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000022-00 - Aprovat
0027 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Servicis Motivats per Espectacles Pirotècnics, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000021-00 - Aprovat
0028 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per les Ensenyances Oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música “José Iturbi”, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000020-00 - Aprovat
0029 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici d'Estadística Municipal, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000019-00 - Aprovat
0030 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació dels Servicis Administratius en Proves i Expedients de Selecció de Personal, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000017-00 - Aprovat
0031 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació de Servicis de Sanitat, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000016-00 - Aprovat
0032 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Cementiris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres Servicis Funeraris de Caràcter Municipal, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
0033 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Prestació dels Servicis d'Extinció d'Incendis, Prevenció de Ruïnes, Socorro, Salvament i altres d'anàlegs, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000014-00 - Aprovat
0034 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Retirada de Vehicles de la Via Pública i subsegüent custòdia dels mateixos, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000013-00 - Aprovat
0035 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Realització d'Actuacions Singulars de Regulació del Tràfic, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000012-00 - Aprovat
0036 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
0037 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecánica, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
0038 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Bens Inmobles, per a l'exercici 2.016.
Expediente: E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
0039 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre sobre Activitats Econòmiques, per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
0040 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General, per a l'exerci 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000009-00 - Aprovat
MOCIÓ
0041 - Moció que presenta el regidor portaveu del Grupo Municipal de Ciutadans, Fernando Giner Grima, sobre llistat de sòls urbanitzables que no compten amb determinacions d'ordenació detallada y la resta d'extrems contiguts en la proposta.
Expediente: O-89CIU-2015-000013-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0042 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez del Grup Municipal Popular sobre ""Impostos municipals""
Expediente: E-89POP-2015-000043-00 - Contestada
0043 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez del Grup Municipal Popular sobre ""Ajudes per a llibres de text""
Expediente: E-89POP-2015-000043-00 - Contestada
0044 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner del Grup Ciutadans sobre les línies fonamentals del pressupost 2016 requerides pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Expediente: O-89CIU-2015-000010-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES