2015-09-11 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-09-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de vocal en la Junta Rectora de la Universitat Popular en representació del Grup València en Comú.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar el nomenament dels membres de la Junta Local de Seguretat.
Expediente: E-00401-2015-000042-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que no és pertinent el recurs de cassació per a unificació de doctrina, interposat contra Sentència de la Sala de València dictada en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 4/595/11, referent a l'expropiació d'una finca situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-00501-2012-000042-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 424/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000014-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que estima el Recurs PA núm. 424/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000057-00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que estima el Recurs PA núm. 426/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000385-00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que estima el Recurs PA núm. 427/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000089-00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 431/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000009-00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 432/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000004-00 - Aprovat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 432/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000339-00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 435/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000351-00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 437/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000338-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització de subfactors específics N i F de juliol 2015.
Expediente: E-01002-2015-000288-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la declaració de crèdits disponibles del capítol I, derivat de les economies generades en maig de 2015.
Expediente: E-01101-2015-000944-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 3507, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Cultura.
Expediente: E-01101-2015-000953-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de cap de negociat administratiu, referència núm. 196, en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2015-001000-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 915, en el Servici Fiscal Ingressos, Secció de Recursos Especials.
Expediente: E-01101-2015-001022-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 6965, en el Servici de Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2015-001023-00 - Aprovat
0020 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar mitjançant un acord marc el subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió, dividit en tres lots, de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000056-00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'arrendament de l'immoble municipal situat al carrer de l'Arquitecte Mora, núm. 2, passeig de l'Albereda, núm. 21 acc., per un termini de 20 anys, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000033-00 - Aprovat
0022 - "SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una ajuda percebuda en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials ""VLC Emprén Jove 2014"".
Expediente: E-00202-2014-000042-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València de l'aportació de l'exercici 2014.
Expediente: E-00202-2014-000463-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una ajuda percebuda en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén 2014'.
Expediente: E-00202-2014-000517-00 - Aprovat
0025 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, exercici 2015, dirigit a fomentar la labor cultural i musical que realitzen.
Expediente: E-01601-2015-000004-00 - Aprovat
0026 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar l'autorització del gasto destinat a finançar diversos servicis amb motiu de la 129 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2015.
Expediente: E-01601-2015-000024-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa la declaració del guanyador i l'aprovació del gasto del premi de narrativa en valencià 'Constantí Llombart' XXXIII edició.
Expediente: E-01905-2015-000003-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria de les ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2015.
Expediente: E-01905-2015-000105-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el pagament a justificar del jurat de la Comissió Tècnica Valoradora en la convocatòria d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2015.
Expediente: E-01905-2015-000106-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les ajudes convocades per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2015-000123-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar la moció de la tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals per la qual s'insta la parròquia de la Puríssima Concepció de la pedania de la Punta i l'Arquebisbat de València al compliment de la Llei de Memòria Històrica.
Expediente: E-02001-2015-000704-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria del xec Univex 2015-2016.
Expediente: E-02101-2015-000270-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-001360-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la factura del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a la prestació del servici d'orientació jurídica en la ciutat.
Expediente: E-02201-2012-003328-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Creu Roja Espanyola per al desenvolupament del programa 'Promoció de l'èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social'.
Expediente: E-02201-2015-000197-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E-02201-2015-000371-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna.
Expediente: E-02201-2015-000372-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del Servici.
Expediente: E-02902-2015-000229-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa aprovar un reajustament de crèdit de la proposta de gasto aprovada per la Junta de Govern Local de 17 d'abril de 2015.
Expediente: E-02410-2015-000038-00 - Aprovat
0040 - SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-03103-2015-000046-00 - Aprovat
0041 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 370-I, de 28 de març de 2014.
Expediente: E-03502-2001-000207-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'inici dels tràmits per a l'elaboració del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de la ciutat de València.
Expediente: E-08001-2015-000015-00 - Aprovat
0043 - MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde sobre reurbanització de la 2a fase dels carrers de Sant Vicent Màrtir, del Periodista Azzatti i de Padilla.
Expediente: E-C1509-2015-000010-00 - Aprovat
0044 - MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde sobre modificació puntual del PGOU per a l'ampliació del CP Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-C1509-2015-000011-00 - Aprovat
0044 - PRECS I PREGUNTES
0045 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar modificacions de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2015-000943-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el cessament en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 40, en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2015-001024-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000113-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000115-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa acceptar una aportació atorgada per la Diputació de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto núm. 2015/0064 'Difusió Oficina Jove Itinerant'.
Expediente: E-01902-2015-000206-00 - Aprovat
0050 - SERVICI FINANCER.- Proposa l'ampliació de la contractació d'operacions de préstec per a refinançar deute.
Expediente: E-05201-2015-000012-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'inici dels tràmits per a l'elaboració d'un estudi de viabilitat mediambiental, social, econòmica i legal per a la compra d'energia municipal en el mercat majorista d'electricitat com a consumidor directe.
Expediente: E-08001-2015-000016-00 - Aprovat
0052 - MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Humà.- Proposa declarar 'València Ciutat Refugi'.
Expediente: E-C1517-2015-000002-00 - Aprovat
0053 - ALCALDIA.- Proposa modificar nomenament en el Consell Rector de l'OAM Consell Agrari.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0054 - ALCALDIA.- Proposa modificar l'acord de designació de representants en el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0055 - ALCALDIA.- Proposa modificar l'acord relatiu a la Comissió de Seguiment per a donar resposta a l'arribada de persones i famílies com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Síria i el seu entorn.
Expediente: E-00601-2015-000105-00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ conjunta i impulsora dels regidors delegats de Participació Ciutadana i Acció Veïnal i d'Infraestructures de Transport Públic.- Proposen iniciar el procés de modificació de l'Ordenança de Circulació per a la seua adaptació al nou model de mobilitat urbana.
Expediente: E-02301-2015-001359-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 68, en el Servici Fiscal Gastos, Secció Inversions I.
Expediente: E-01101-2015-000954-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 3387, en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2015-001006-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 51, en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2015-001007-00 - Aprovat
0060 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda.- Proposa sol·licitar a la Delegació Estatal d'Administració Tributària la competència sobre la inspecció de l'impost d'activitats econòmiques.
Expediente: O-C1512-2015-000005-00 - Aprovat
0061 - MOCIÓ 'in voce' de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural sobre correcció d'error en acord de la Junta de Govern Local de 4 de setembre de 2015.
Aprovat