2015-07-31 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
31-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/466/13, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que fixa el preu just per ministeri de la llei d'una finca.
Expediente: E-00501-2013-000399-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat, revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 dictada en el Recurs PO núm. 342/09 i declara la caducitat d'una llicència d'activitat de discoteca.
Expediente: E-00501-2009-000354-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 204/14, sobre imposició d'una segona multa coercitiva per incompliment d'una orde de rehabilitació d'immoble.
Expediente: E-00501-2014-000227-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 452/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2015-000080-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 167/15, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra una liquidació girada en concepte d'impost sobre activitats econòmiques, període impositiu 2014.
Expediente: E-00501-2015-000078-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 261/06, interposat contra el requeriment per a sol·licitar llicència d'edificació conjunta de determinades finques.
Expediente: E-00501-2006-000226-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 355/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2015-000079-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 466/12 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2012-000498-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 426/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000012-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que estima el Recurs PA núm. 426/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000060-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 429/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000011-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que estima el Recurs PA núm. 430/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2014-000091-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 431/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000383-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 436/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000346-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 438/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
Expediente: E-00501-2013-000353-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa no recórrer i quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 314/14 interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament en concepte d'interessos de demora en el manteniment d'instal·lacions esportives municipals.
Expediente: E-00501-2015-000081-00 - Aprovat
0018 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa no recórrer i quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Mercantil núm. 1, que estima la demanda d'Incident Concursal núm. 360/15 i condemna les entitats demandades a l'alçament de l'embargament travat sobre un compte intervingut per concepte d'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2015-000082-00 - Aprovat
0019 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l’informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions econòmicoadministratives adoptades en el segon trimestre de 2015.
Expediente: E-00408-2015-000338-00 - Quedar assabentat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració de la convocatòria per a proveir quatre llocs de treball de cap de secció mitjà (TD), amb categoria d'enginyer/a tècnic/a d’obres públiques.
Expediente: E-01101-2015-000149-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració de la convocatòria per a proveir dos llocs de treball de cap de secció mitjà (TD), amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola.
Expediente: E-01101-2015-000263-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar la Comissió de Valoració de la convocatòria per a proveir dos llocs de treball de cap de secció (TD), amb categoria d'enginyer/a industrial.
Expediente: E-01101-2015-000265-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 501, en la Delegació de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
Expediente: E-01101-2015-000764-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 541, en la Delegació de Bombers, Policia i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2015-000766-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, en el Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2015-000768-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, en el Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2015-000777-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 5581, en l’Àrea de Govern Interior.
Expediente: E-01101-2015-000781-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 6561, en la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants.
Expediente: E-01101-2015-000786-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 7710, en l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-01101-2015-000791-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administratiu secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 523, en ‘No inclosos en unitats orgàniques', en el Grup Municipal València en Comú.
Expediente: E-01101-2015-000794-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 6539, en la Delegació d’Esports.
Expediente: E-01101-2015-000806-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària Alcaldia (TD), referència núm. 341, en el Servici Gabinet d’Alcaldia.
Expediente: E-01101-2015-000816-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, en l’Àrea de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2015-000827-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 5923, en ‘No inclosos en unitats orgàniques', en l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
Expediente: E-01101-2015-000828-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar de servicis al Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2015-000870-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa al Servici de Servicis Centrals Tècnics, Oficina Coordinació de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2015-000899-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000849-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000851-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000852-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000853-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000854-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació ‘Treball ciutat de València 2015’.
Expediente: E-01101-2015-000564-00 - Aprovat
0043 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar mitjançant un acord marc el subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió, dividit en tres lots, de l'Ajuntament de València, la Fundació Esportiva Municipal i la Universitat Popular, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000056-00 - Retirat
0044 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000117-00 - Aprovat
0045 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000119-00 - Aprovat
0046 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament d'un vehicle autoescala giratòria automàtica per al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2015-000032-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'escissió d'Acciona Agua, SAU, en favor d'Acciona Agua Servicios, SLU, en els servicis d'aigua potable, clavegueram i depuració.
Expediente: E-04101-2014-000088-00 - Quedar assabentat
0048 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el projecte bàsic i d'execució de les obres de construcció de dos naus auxiliars en el recinte del Parc Central de Bombers.
Expediente: E-04101-2014-000092-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa estimar el recurs potestatiu de reposició interposat contra els plecs del contracte d'obres de construcció del carril bici en la ronda interior de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2015-000016-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d’arrendament d’un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05302-2015-000387-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d’arrendament d’un local situat al passeig de les Facultats.
Expediente: E-05302-2015-000388-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un aparcament subterrani i la seua concessió situat a l'avinguda de Blasco Ibáñez.
Expediente: E-05303-2010-000025-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària i el jardí situats a la plaça d'Emili Beüt i Belenguer.
Expediente: E-05303-2013-000236-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades a l'avinguda de Blasco Ibáñez i al carrer de la República de Guinea Equatorial, i un espai lliure situat en l'esmentada avinguda.
Expediente: E-05303-2015-000017-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa alliberar el crèdit reservat en l'aplicació pressupostària HI640 49200 22699.
Expediente: E-00202-2015-000044-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures a favor de Servicio Técnico Carlet, SL, i de Miblex, SL.
Expediente: E-01201-2015-000126-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Copivalencia, SL.
Expediente: E-01201-2015-000141-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja de juny de 2015.
Expediente: E-01201-2015-000153-00 - Aprovat
0059 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 670/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2012-000251-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Thyssenkrupp Encasa, SL, corresponent a la indemnització per resolució del contracte de subministrament i instal·lació d'un elevador apte per a persones amb mobilitat reduïda en l'aparcament del carrer de l'Heroi Romeu.
Expediente: E-01801-2011-004472-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 713-H, de 2 de febrer de 2015, per la qual s'establixen els preus i tarifes aplicables en 2015 en l'aparcament públic de vehicles situat al carrer de l'Heroi Romeu.
Expediente: E-01801-2014-003599-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 743-H, de 2 de febrer de 2015, per la qual s'establixen els preus i tarifes aplicables en 2015 en l'aparcament públic de vehicles situat a l'avinguda de les Tres Creus.
Expediente: E-01801-2014-003606-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de les escoles infantils 'Quatre Carreres', 'Benicalap', 'Mini-Poli', 'Pardalets', 'Solc' i 'Algirós'.
Expediente: E-02101-2012-001121-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de l’escola infantil ‘General Urrutia’.
Expediente: E-02101-2014-001241-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de l’escola infantil ‘Sant Pau’.
Expediente: E-02101-2014-001242-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de les tarifes d'escolaritat i per servicis complementaris de l’escola infantil ‘Gent Menuda’.
Expediente: E-02101-2014-001243-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal per a l'any 2015.
Expediente: E-02101-2015-000243-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili en la ciutat de València fins a la nova adjudicació.
Expediente: E-02201-2010-003879-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici de tallers d’autoestima i desenvolupament personal per a persones beneficiàries del programa d’inserció social i laboral i del Centre Municipal de la Dona.
Expediente: E-02201-2010-008119-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Institut Secular Obreres de la Creu.
Expediente: E-02201-2011-005421-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Metges del Món CV 2015-2016.
Expediente: E-02201-2014-000801-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l’Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E-02201-2014-000823-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'associació Banc Solidari d'Aliments.
Expediente: E-02201-2014-002996-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació del projecte ‘Pla d'acció Un-i-Món: Observatori de Refugi’, subvencionat en virtut d'acord de la Junta de Govern Local de 23 de maig de 2014.
Expediente: E-02201-2014-004262-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament d'un programa d'atenció social a les persones immigrants.
Expediente: E-02201-2015-000311-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a favor de l’Associació Alanna, de l’import de la factura de juny de 2015 del contracte del servici d’execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
Expediente: E-02201-2015-000334-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de gestió del Nucli Zoològic Municipal.
Expediente: E-02401-2011-001816-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la certificació de maig 2015 del projecte ‘Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aportació per extensió de xarxa. Exercici 2014’ i reconéixer l'obligació de pagament.
Expediente: E-02701-2015-000339-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de prestació del servici de manteniment i llavat de papereres.
Expediente: E-02801-2015-000598-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2015-000406-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar un major gasto destinat al contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions en les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04901-2015-000218-00 - Aprovat
0083 - MOCIÓ del regidor delegat d'Infraestructures del Transport Públic.- Proposa la limitació de velocitat a 30 Km/h en el centre de la ciutat.
Expediente: E-01801-2015-001995-00 - Aprovat
0083 - PRECS I PREGUNTES
0084 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa sol·licitar finançament a l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal.
Expediente: E-01201-2015-000182-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000097-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2015-000034-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació a l'Ateneu Marítim de València de l'exercici 2014.
Expediente: E-01905-2014-000062-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).- Proposa aprovar les bases del VIII Concurs de Redacció 2015 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02308-2015-000490-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al primer trimestre de l'any 2015.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al segon trimestre de l'any 2015.
Expediente: E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el conveni urbanístic a subscriure amb Creu Roja Espanyola per a l'adquisició de les parcel·les afectes el projecte d'obres d'urbanització del carrer del Pintor Genaro Lahuerta.
Expediente: E-03301-2015-000070-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte tècnic municipal de la urbanització del carrer del Serpis.
Expediente: E-03301-2015-000178-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a factures de la certificació de juny de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2015-000104-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes de juny.
Expediente: E-04908-2015-000009-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en pràctiques de catorze sergents bombers/eres.
Expediente: E-01101-2014-001323-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció mitjà (TD) en el Servici de Personal, referència núm. 1479.
Expediente: E-01002-2015-000273-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2015-000775-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 3030, en ‘No inclosos en unitats orgàniques', en l’Àrea de Participació.
Expediente: E-01101-2015-000826-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de lloc d'auxiliar administrativa en la Delegació de Comerç, Espai Públic, Control Administratiu i Relacions amb els Mitjans.
Expediente: E-01101-2015-000914-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2015-000893-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Comerç i Abastiment, Secció de Comerç.
Expediente: E-01101-2015-000898-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD) en Servicis Centrals.
Expediente: E-01101-2015-000904-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Connectis Consulting Services, SA.
Expediente: E-00801-2015-000087-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa alliberar crèdit de l'anualitat pressupostària 2015-Dependències fúnebres.
Expediente: E-02802-2015-000303-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de demolició de l'edifici destinat a oficines municipals situat a l'avinguda d'Aragó, presentat per Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, i encarregar-ne l’execució a Vareser 96, SL.
Expediente: E-03003-2015-000007-00 - Aprovat
0106 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2015.
Expediente: E-05501-2015-000035-00 - Aprovat
0107 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 21a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2015 (Canvi codificació orgànica).
Expediente: E-05501-2015-000041-00 - Aprovat
0108 - SERVICI FINANCER.- Proposa aprovar la concertació de l'operació de préstec de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) per al finançament del projecte d'estalvi i eficiència energètica.
Expediente: E-05201-2015-000019-00 - Aprovat
0109 - MOCIÓ conjunta i impulsora dels regidors coordinadors de les Àrees de Desenvolupament Urbà i Vivenda i de Mobilitat Sostenible i Espai Públic sobre estudi de viabilitat de l'aparcament i de la urbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-C1507-2015-000006-00 - Aprovat
0110 - MOCIÓ d'Alcaldia Presidència sobre designació de representants en diversos organismes.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0111 - MOCIÓ d'Alcaldia Presidència sobre l'exercici de les facultats no delegades en la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2015.
Expediente: E-00400-2015-000019-00 - Aprovat
0112 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Dóna compte de la Resolució núm. 74, de 31 de juliol de 2015, sobre substitució de l'Alcaldia Presidència en el mes d'agost del 2015.
Expediente: E-00400-2015-000019-00 - Quedar assabentat
0113 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'agent de Policia Local en el Servici de Policia Local, referència núm. 6152.
Expediente: E-01002-2015-000280-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'agent de Policia Local en el Servici de Policia Local, referència núm. 3143.
Expediente: E-01002-2015-000281-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Art i Clar, SLL.
Expediente: E-02001-2015-000605-00 - Aprovat
0116 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar un gasto a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en concepte d'aportació de la quota corresponent a l'exercici 2015.
Expediente: E-00201-2015-000020-00 - Aprovat
0117 - MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda i del regidor delegat de Cultura Festiva.- Proposen la modificació del Pla General de 1988 amb la finalitat de crear una zona d'ordenació industrial per a tallers artesanals fallers.
Expediente: O-C1509-2015-000002-00 - Aprovat