2015-05-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-05-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 d'abril de 2015.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-00201-2015-000002-00 - Aprovat
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l’informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions econòmicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2015.
Expediente: E-00408-2015-000117-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 479/13, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'ajuda d'emergència.
Expediente: E-00501-2014-000081-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 509/13, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2014-000158-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 10/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000076-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 236/14, interposat contra denegació de llicència per a la legalització d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2014-000223-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 245/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2015-000034-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 40/14, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra embargament derivat de l'impagament de la liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2002.
Expediente: E-00501-2014-000148-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 63/14, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra providència d'apremi derivada de l'impagament de la liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2012.
Expediente: E-00501-2014-000154-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PA núm. 287/14, interposat contra denegació de llicència per a la legalització d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2014-000270-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 670/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2012-000557-00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 473/13, interposat contra acords del Jurat Tributari que desestimen reclamacions seguides contra liquidacions tributàries i sancions en matèria de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2014-000068-00 - Aprovat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 17/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000224-00 - Aprovat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 457/13, interposat contra imposició de sanció per infracció de l'Ordenança municipal de neteja urbana.
Expediente: E-00501-2013-000397-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició presentat contra la Resolució núm. 1175-P, de 19 de desembre de 2014.
Expediente: E-01001-2014-000209-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització de retards en nòmina pagats 2015-Guarderia i subvenció sanitària.
Expediente: O-01002-2015-000037-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa als subfactors específics N i F d’abril de 2015.
Expediente: E-01002-2015-000158-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 869.
Expediente: E-01101-2014-001126-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una permuta.
Expediente: E-01101-2014-001313-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 8770.
Expediente: E-01101-2015-000497-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Auditories i Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2015-000509-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Auditories i Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2015-000510-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Circulació, Transports i Infraestructures.
Expediente: E-01101-2015-000525-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Jardineria.
Expediente: E-01101-2015-000527-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'actualització de l'Organigrama.
Expediente: E-01101-2015-000530-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'actualització de la Relació de Llocs de Treball.
Expediente: E-01101-2015-000534-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa tindre per realitzada comunicació a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte sobre una vivenda situada al carrer de Sant Vicent de Paül.
Expediente: E-05302-2015-000317-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la subrogació en el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Maldonado.
Expediente: E-05302-2014-000645-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats al carrer de Roger de Flor.
Expediente: E-05304-2015-000038-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar en dació de pagament l'immoble consistent en un solar situat al carrer de la Mare de Déu dels Reis.
Expediente: E-05305-2013-000033-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions presentades per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública a l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2013, que ratifica unes cessions efectuades a favor de la Generalitat.
Expediente: E-05307-2012-000017-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació municipal a la Fundació València Crea, exercici 2015.
Expediente: E-00202-2015-000010-00 - Aprovat
0034 - SERVICIO D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDea), exercici 2015.
Expediente: E-00202-2015-000015-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials ‘VLCemprén 2015’.
Expediente: E-00202-2015-000045-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials ‘VLCemprén Jove 2015’.
Expediente: E-00202-2015-000046-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per l'abonament de les factures corresponents a l'organització de la taula redona ‘Bitcoin'.
Expediente: E-00202-2015-000050-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la participació en el ‘Programa de Creació d'Empreses 2015’.
Expediente: E-00202-2015-000051-00 - Aprovat
0039 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement d'obligació de les factures contingudes en l'expedient 79/15.
Expediente: E-01201-2015-000079-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Dos Rodes Rent, SL.
Expediente: E-01401-2015-003440-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Unió de Llauradors i Ramaders per a regular el servici de retirada d'eixams o colònies d'abelles rescatades pel Servici de Bombers.
Expediente: E-01501-2015-000151-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l’activitat ‘València Crea 2015’ i el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2015-000152-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Basquetbol Sant Josep corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 13/14.
Expediente: E-01903-2014-000158-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Handbol Marianistes corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 13/14.
Expediente: E-01903-2014-000203-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Sords 2000 València corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 13/14.
Expediente: E-01903-2014-000246-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Lluita València corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 13/14.
Expediente: E-01903-2014-000252-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Discòbol-la Torre AC corresponent a la subvenció concedida per a l'organització d'activitats i esdeveniments d'interés esportiu i social durant l'any 2014 a la pedania de la Torre.
Expediente: E-01903-2014-000280-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Cavalcada de Reis, Gala Fallera i actes de les Falles 2015.
Expediente: E-01904-2015-000462-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la concessió del xec escolar 2014/2015, fora de termini.
Expediente: E-02101-2015-000036-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de mesures judicials fins a la nova adjudicació.
Expediente: E-02201-2010-000223-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar preus contradictoris en el contracte d'obres de ‘Construcció del centre municipal d’activitats per a persones majors Montolivet’, finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de l’Associació Alanna.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als honoraris per la coordinació de seguretat i salut dels treballs de sanejament en la mitgera del centre municipal de servicis socials ‘Trafalgar’.
Expediente: E-02201-2014-004450-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als honoraris per la coordinació de seguretat i salut dels treballs de reforma i adequació d'una vivenda social situada en l'avinguda del Cid.
Expediente: E-02201-2014-007865-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre al pagament de prestacions de manutenció i aliments bàsics mitjançant la fórmula de la Targeta València amb Tu durant els mesos de maig i juny de 2015.
Expediente: E-02201-2015-000169-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Relat Curt 2015.
Expediente: E-02304-2015-000522-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment per ampliació de l'estació de bombament del pas inferior de la Petxina I.
Expediente: E-02701-2014-000601-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment de l'estació depuradora d'aigües residuals del Perellonet.
Expediente: E-02701-2014-000631-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment per ampliació de l'estació de bombament del pas inferior d’Àngel Guimerà.
Expediente: E-02701-2014-000632-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment per ampliació de l'estació de bombament del pas inferior de Campanar-Manuel de Falla.
Expediente: E-02701-2014-000633-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment de l'estació depuradora d'aigües residuals del Saler.
Expediente: E-02701-2014-000634-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment per ampliació de l'estació de bombament del pas inferior de Menéndez Pidal.
Expediente: E-02701-2014-000636-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2014.
Expediente: E-02901-2014-000063-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la inserció ‘Ocupació autònoma’ i ‘Per compte d'altri’ (2n procediment).
Expediente: E-02902-2013-000358-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa minorar el compromís i reconéixer drets pendents de cobrament en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02902-2014-000470-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria del programa ‘La Dipu et Beca 2015’.
Expediente: E-02902-2015-000177-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa corregir l'omissió detectada en l'acord de la Junta de Govern Local, de 3 d'octubre de 2014, sobre el recurs de reposició interposat contra les condicions de la llicència de construcció d'un edifici d'ús dotacional educatiu en el carrer del Campament.
Expediente: E-03501-2013-000079-00 - Aprovat
0068 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Agència EFE, SA.
Expediente: E-04103-2014-000027-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL.- Proposa concedir a Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, l'ajornament i fraccionament de pagament en període voluntari d'una liquidació en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4930-2015-502421-00 - Aprovat
0070 - MOCIÓ del regidor delegat de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.- Proposa la creació del Museu de Bombers de la ciutat de València i aprovar les directrius bàsiques per a l'execució del projecte.
Expediente: E-01501-2015-000167-00 - Aprovat
0071 - MOCIÓ del regidor delegat d'Esports, Joventut i Turisme.- Proposa el suport municipal en la realització de la XXXVIII Trobada Europea de Jóvens.
Expediente: E-01902-2015-000166-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000054-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'unes parcel·les situades als carrers del Rosari i de l’Emparament.
Expediente: E-03103-2011-000068-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'abonament del full d’estimació de l'Administració relatiu a l'expropiació d’una parcel·la situada en la confluència dels carrers del 9 d'Octubre i de Castán Tobeñas.
Expediente: E-03103-2012-000032-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació de les finques registrals núm. 49341 i 41323, situades entre els carrers del Periodista Gil Sumbiela, de l'Àlber i altres.
Expediente: E-03103-2013-000005-00 - Aprovat
0076 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2015.
Expediente: E-05501-2015-000030-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar l'error detectat en els acords de la Junta de Govern Local de 13 de març i 10 d'abril de 2015 i requerir als adjudicataris dels contractes de manteniment de jardins de les zones Nord i Sud perquè amplien les garanties definitives.
Expediente: E-04101-2013-000135-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'ajornament d'una suspensió disciplinària.
Expediente: E-01002-2015-000148-00 - Aprovat
0079 - JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Acord sobre cessament personal eventual.
Aprovat