2015-03-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-03-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de març de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Tribunal Suprem, desestimatòria del recurs de cassació interposat contra sentència del Tribunal Superior de Justícia, recaiguda en el contenciós administratiu núm. 4/297/10 seguit contra l’expropiació d'una finca situada en l’àmbit del PEPRI ‘Sant Miquel dels Reis’.
Expediente: E-00501-2010-000723-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/343/11, interposat contra inactivitat municipal davant de la sol·licitud de declaració d'interés comunitari, per a instal·lació d'un campament turístic, integrat al Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: E-00501-2011-000225-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia, desestimatòria del recurs d’apel·lació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 que va desestimar el Recurs núm. 426/13, sobre protecció dels drets fonamentals de la persona, a causa de la inactivitat de l'Ajuntament, per sorolls.
Expediente: E-00501-2013-000366-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia, desestimatòria del recurs d’apel·lació interposat contra Acte del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 que va declarar la inadmissibilitat del Recurs núm. PA 460/13, seguit contra orde de traslladar la recurrent l'informe relatiu a la justificació de denegació de subvenció.
Expediente: E-00501-2014-000026-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2, que desestima la demanda, Juí Ordinari núm. 569/13, sobre propietat d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2013-000199-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia, que té per desistits els recurrents en el Recurs PO núm. 1/452/08, interposat contra desestimació de la seua reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2009-000002-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 d’Alacant, estimatòria del Recurs PA núm. 687/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2015-000019-00 - Aprovat
0009 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2015.
Expediente: E-04302-2015-000010-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Direcció de Secció (TD) amb categoria de pedagog/a.
Expediente: E-01101-2015-000154-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de quatre llocs de treball de Direcció de Secció Mitjana (TD) amb categoria d'enginyer/a tècnic/a obres públiques.
Expediente: E-01101-2015-000149-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de dos llocs de treball de Direcció de Secció Mitjana (TD) amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola.
Expediente: E-01101-2015-000263-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de dos llocs de treball de Direcció de Secció (TD) amb categoria d'enginyer/a industrial.
Expediente: E-01101-2015-000265-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la baixa en el lloc de treball referència número 7739.
Expediente: E-01101-2015-000357-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l’execució per a les obres de ‘Sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria (Sistema de seguretat del jardí del Túria)’, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000062-00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació de l'acord marc de subministrament de material d'impremta.
Expediente: E-04101-2014-000082-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres de ‘Conservació jardí plaça de Benimarfull', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000159-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa l'adjudicació del servici d'intervenció social, capacitació professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes, i inserció laboral de persones inserides en programes de servicis socials.
Expediente: E-04101-2014-000001-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat de ‘Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2014' i encarregar-ne l’execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-04101-2014-000162-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa l'adjudicació del servici de manteniment i conservació de les fonts ornamentals de la ciutat.
Expediente: E-04101-2014-000038-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar els errors materials de transcripció produïts en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2015.
Expediente: E-05303-2013-000237-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de desestimació d'una sol·licitud de les ajudes a les iniciatives empresarials ‘VLCemprén 2014'.
Expediente: E-00202-2014-000518-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació del patrocini de l'Ajuntament a la tercera edició ‘Operació Emprén’, a favor de l'Associació de Jóvens Empresaris de València (AJEV).
Expediente: E-00202-2014-000760-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació de servicis per a la formació dels ciutadans en l'ús de les noves tecnologies, en el marc del projecte València.Ja.
Expediente: E-00202-2015-000026-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda per a l'exercici 2015 al conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT), en matèria d'emprenedoria.
Expediente: E-00202-2015-000036-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Mensajeros Costablanca, SA.
Expediente: E-00203-2015-000008-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a factures de 2014.
Expediente: E-00801-2015-000022-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar l'Inventari d'Oficines de Registre de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00910-2015-000058-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00105 2013 260.
Expediente: E-01305-2013-000174-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 083815.
Expediente: E-01305-2013-000323-00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 111041.
Expediente: E-01305-2013-000427-00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 267/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000090-00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 183-W, de 16 de gener de 2015.
Expediente: E-01306-2014-005187-00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa donar de baixa una liquidació sancionadora i tornar a la interessada l'ingrés realitzat, en compliment de la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 de València.
Expediente: E-01306-2013-006259-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'El Corte Inglés, SA.
Expediente: E-01501-2015-000092-00 - Aprovat
0036 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar els projectes de gasto de la subvenció de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport destinada a finançar diverses activitats culturals.
Expediente: E-01601-2015-000005-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 707-T, de 4 de desembre de 2014, d'imposició de penalitat.
Expediente: E-01801-2013-003083-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de la Fundació Amigó i de SM Sistemas Medioambientales, SL.
Expediente: E-01902-2015-000097-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de València, conforme a les bases de la convocatòria per a dur a terme programes municipals de joventut per a l'any 2015.
Expediente: E-01902-2015-000111-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa rectificar i aprovar la justificació presentada pel Club de Pescadors Esportius de València corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 2013/2014.
Expediente: E-01903-2014-000193-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una ajuda econòmica per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l’exercici 2015.
Expediente: E-02101-2015-000151-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar la prematrícula en les escoles infantils ‘Massarrojos’ i ‘Periodista Ros Belda’.
Expediente: E-02101-2015-000161-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de projectes de meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02201-2014-007980-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02201-2014-007991-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Serunión, SA.
Expediente: O-02201-2015-000014-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Leroy Merlín, SLU, per a l’execució del projecte ‘València Inserix’.
Expediente: E-02201-2015-000045-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Clece, SA, per a l’execució del projecte ‘València Inserix’.
Expediente: E-02201-2015-000046-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal ‘Juan de Garay’.
Expediente: E-02201-2015-000038-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal ‘Isabel de Villena’.
Expediente: E-02201-2015-000082-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social una ajuda per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000152-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció i la cessió d'una vivenda municipal a favor de l'Obra Mercedària de València per al desenvolupament del programa d'acollida de baixa exigència.
Expediente: E-02201-2015-000033-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la prórroga del conveni de col.laboració subscrit amb Transvia Tours, S.L. per al concurs de pintura Ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003508-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa les indemnitzacions als alcaldes pedanis del primer i segon trimestre de 2015.
Expediente: E-02310-2015-000010-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient definitiu de revisió de preus per a l'any 2012 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1.
Expediente: E-02801-2013-000801-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el projecte d'execució d'obres de contenidors soterrats a Benimaclet.
Expediente: E-02801-2014-001180-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el projecte d'execució d'obres de contenidors soterrats a Campanar.
Expediente: E-02801-2014-001181-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte ‘Formació per a l'ocupació i validació de competències i habilitats en l'aprenentatge no formal' del Programa Europeu Erasmus+ i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02902-2015-000064-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de gener de 2015, sobre al·legacions i sol·licitud de retaxació presentades en relació amb el projecte d'urbanització de la unitat d'actuació ‘X' del pla parcial 12.
Expediente: E-03102-1998-000004-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de gener 2015 pels treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal).
Expediente: E-03301-2015-000054-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de febrer 2015 pels treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal).
Expediente: E-03301-2015-000058-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de febrer 2015 relativa als treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de la urbanització als carrers de la Florista, de Salvador Cerveró, del Gorgos i de Vinaròs.
Expediente: E-03301-2015-000059-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d’obres denominat ‘Urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, peatonalització de la Volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada en els Jardins del Real en la ciutat de València’, finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03301-2014-000088-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa alterar la qualificació jurídica del divers material d'enllumenat i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-03303-2014-000231-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l’Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E-04001-2014-000341-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l’Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E-04001-2014-000421-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Encuentro Urbano, SL.
Expediente: E-08001-2012-000014-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Encuentro Urbano, SL.
Expediente: E-08001-2015-000006-00 - Aprovat
0070 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa designar suplent de la Presidència de les Meses de Contractació.
Expediente: E-00601-2015-000021-00 - Aprovat
0071 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa designar membre en el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
Expediente: E-00601-2015-000022-00 - Aprovat
0072 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa aprovar el nomenament del representant d'este Ajuntament en la Fira València.
Expediente: E-00601-2015-000024-00 - Aprovat
0072 - PRECS I PREGUNTES
0073 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració de la situació administrativa d'un agent de la Policia Local en compliment de sentència del Jutjat Penal núm. 18.
Expediente: E-01002-2015-000082-00 - Aprovat
0074 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la continuïtat del contracte contingut en l'expedient 01201/2010/68.
Expediente: E-01201-2010-000068-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa complir la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Ordinari núm. 231/14.
Expediente: E-01401-2014-000020-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000024-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000025-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció del xicotet i mitjà comerç 2015 ‘Viu València de compres’, les bases reguladores del sorteig i el gasto corresponent.
Expediente: E-02901-2015-000208-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d’Aumsa destinada als gastos de funcionament d’Ocoval, AIE, corresponent a gener i febrer de 2015.
Expediente: E-03701-2015-000167-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de determinats proveïdors pels servicis d'il·luminació especial i vigilància de Nadal 2014 i Reis 2015.
Expediente: E-01904-2014-000581-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir a les comissions falleres les ajudes econòmiques corresponents per a la construcció dels monuments de l'exercici faller 2014-2015.
Expediente: E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Europea de València, SLU.
Expediente: E-01902-2015-000041-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E-01902-2015-000063-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat CEU Cardenal Herrera.
Expediente: E-01902-2015-000073-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa suspendre i concedir un nou termini de presentació de proposicions del contracte de gestió de servici públic amb execució d'obres de Piscina València.
Expediente: E-04101-2014-000087-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases per a ajudes als discapacitats intel·lectuals usuaris dels centres diürns municipals.
Expediente: E-02201-2015-000102-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria de la Beca ‘Casa Velázquez' per al curs acadèmic 2015-2016.
Expediente: E-02001-2015-000201-00 - Aprovat
0088 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública i a la Junta Central Fallera.
Aprovat
0089 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 3 d’abril al día 1 d’abril de 2015.
Aprovat