2015-03-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-03-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de febrer de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 472/14, interposat contra imposició de sanció en matèria de llicència ambiental.
Expediente: E-00501-2015-000012-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PO núm. 101/14, sobre una autorització per a zona de focs amb ocasió de les festes falleres 2014.
Expediente: E-00501-2014-000100-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa als subfactors específics N i F de gener de 2015 i de juliol a desembre de 2014.
Expediente: E-01002-2015-000049-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de cinc llocs de treball de Direcció de Centres Docents Públics.
Expediente: E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria d'un lloc de treball de Direcció de Secció adjunta a Direcció de Servici (TD) amb categoria d'enginyer/a de camins.
Expediente: E-01101-2015-000150-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de dos llocs de treball de Direcció Secció adjunta Direcció de Servici (TD) amb categoria d'arquitecte/a.
Expediente: E-01101-2015-000152-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de tres llocs de treball de Direcció de Secció (TD) amb categoria de psicòleg/psicòloga.
Expediente: E-01101-2015-000264-00 - Aprovat
0009 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat de València, dividit en dos lots.
Expediente: E-04101-2013-000135-00 - Aprovat
0010 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar i requerir la prestació del servici de manteniment i evolució de l'aplicatiu ‘SIGT València’.
Expediente: E-04101-2014-000160-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la gestió del servici públic per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2013-000102-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la rectificació d'errors en el plec de clàusules administratives que regixen la concessió del servici públic de dos escoletes.
Expediente: E-04101-2014-000065-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar el subministrament de gas natural per a l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2014-000079-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2014-000008-00 - Aprovat
0015 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la rectificació d'un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener del 2015.
Expediente: E-01201-2011-000142-00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 3015.
Expediente: E-01305-2013-000212-00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 471/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2012-000241-00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 124-W, de 13 de gener de 2015.
Expediente: E-01306-2014-005654-00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5203-W, de 22 de desembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005041-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa prorrogar el contracte d'alienació de ferralla dels vehicles retirats de la via pública i depositats en els magatzems municipals.
Expediente: E-01402-2010-000052-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la composició del jurat per a la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, 15a edició.
Expediente: E-01903-2015-000073-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2015.
Expediente: E-01904-2015-000387-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Iluminaciones Ximénez, SA.
Expediente: E-01904-2015-000440-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a diversos museus municipals en el marc de la convocatòria d'ajudes per a museus, col·leccions museogràfiques i béns mobles.
Expediente: E-02001-2014-000197-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar unes factures presentades per Prosegur España, SL.
Expediente: E-02001-2015-000132-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de la XX Campanya ‘Per una ciutat en convivència’.
Expediente: E-02101-2015-000140-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a favor de Transvía Tours, SL, de la factura de desembre de 2014 del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació a favor de Servicios de Teleasistencia, SA, de la factura de desembre de 2014 del contracte de prestació del servici de teleassistència de l’Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2012-008513-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar reformulacions de projectes d'acció social, convocatòria 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar reformulacions de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, convocatòria 2014.
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02201-2014-007990-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Instal·lació de vàlvules reguladores xarxa arterial IV’.
Expediente: E-02701-2014-000080-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Renovació canonades arterials ronda Trànsits. Canonada interconnexió DN 400 a l'avinguda de Pérez Galdós-carrer de Sant Josep de Calassanç’.
Expediente: E-02701-2014-000101-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Canonada arterial d'aigua potable DN 450 per camí de Montcada d'interconnexió entre arterials Ronda Nord i Peset Aleixandre’.
Expediente: E-02701-2014-000220-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la programació anual per al 2015 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2014-000479-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del Mercat Central per a l'any 2015.
Expediente: E-02901-2014-001635-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura emesa en concepte d'assistència tècnica per a la formació ‘La meua primera experiència laboral’.
Expediente: E-02902-2014-000424-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal).
Expediente: E-03301-2015-000038-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres d'adequació de la urbanització als carrers del Gorgos i de Vinaròs.
Expediente: E-03301-2015-000043-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres de repavimentació de la calçada del carrer de Fèlix Pizcueta.
Expediente: E-03301-2015-000045-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació núm. 1, relativa als treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de la urbanització als carrers de la Florista, de Salvador Cerveró, del Gorgos i de Vinaròs.
Expediente: E-03301-2015-000047-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 469-O, de 24 de setembre de 2014, sobre denegació d'instal·lació de quiosc de premsa a la via pública.
Expediente: E-03701-2004-000668-00 - Aprovat
0043 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a quatre insercions de publicitat en la revista ‘La Gran Via de la Gran Via'.
Expediente: E-04103-2014-000034-00 - Aprovat
0044 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Graco 360, SL.
Expediente: E-04103-2014-000057-00 - Aprovat
0045 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
Expediente: E-04103-2015-000022-00 - Aprovat
0046 - SERVICI FINANCER.- Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2015.
Expediente: E-05201-2015-000006-00 - Aprovat
0046 - PRECS I PREGUNTES
0047 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
Expediente: E-00910-2015-000053-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2010-000192-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000019-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura complementària a la presentada al novembre de 2014 corresponent als servicis de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2015-000424-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent als servicis de retirada de vehicles de la via pública de desembre de 2014.
Expediente: E-01401-2015-000426-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació de l'ingrés finalista corresponent al PAI ‘Quatre Carreres'.
Expediente: E-03301-2015-000031-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació per a la conservació i millora de camins rurals a València i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-03401-2014-000448-00 - Aprovat
0054 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Encuentro Urbano, SL.
Expediente: E-04103-2014-000018-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la liquidació provisional del contracte per a la gestió i explotació del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2014-000138-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la liquidació de la productivitat trimestral de març 2015.
Expediente: E-01101-2015-000219-00 - Aprovat
0057 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2015.
Expediente: E-05501-2015-000020-00 - Aprovat
0058 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2015.
Expediente: E-05501-2015-000013-00 - Aprovat
0059 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de març de 2015.
Aprovat