2015-02-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
24-02-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
C3EYH
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 27 de gener de 2015.
Aprovat
ASSESSORIA JURÍDICA
0002 - "Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs P.O. 66/2012 interposat per Comunidad de Propietarios del edificio ACUARIO contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 ""Estribor Escotilla"", El Perellonet.
Expediente: E-00501-2012-000281-00 - Quedar assabentat
0003 - "Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs P.O. 78/2012 interposat per Comunidad de Propietarios Urbanización CALYPSO RECATÍ contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 ""Estribor Escotilla"", El Perellonet.
Expediente: E-00501-2012-000298-00 - Quedar assabentat
0004 - "Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs P.O. 73/2012 interposat per Comunidad de Propietarios de la Urbanización LAS GAVIOTAS contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 ""Estribor Escotilla"", El Perellonet.
Expediente: E-00501-2012-000309-00 - Quedar assabentat
0005 - "Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs P.O. 69/2012 interposat per Comunidad de Propietariios Urbanización EL CELLER i D. Domingo Pérez Tomás contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i PRI de Millora PS3-10 ""Estribor Escotilla"", El Perellonet.
Expediente: E-00501-2012-000234-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0006 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer corresponent al quart trimestre de 2014.
Expediente: E-00407-2015-000005-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0007 - Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits extraordinaris i suplentent de crèdits.
Expediente: E-05501-2015-000016-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
Expediente: E-05501-2015-000015-00 - Aprovat
SERVICI DE TRIBUTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0009 - Proposa donar conte a l'Excel.lentíssim Ajuntament Ple dels decrets d'Alcaldia d'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2015
Expediente: E-H4969-2015-500001-00 - Quedar assabentat
PRECS I PREGUNTES