2015-01-30 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-01-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de gener de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 17/09, interposat contra la declaració de ruïna imminent d'un conjunt d'edificacions.
Expediente: E-00501-2009-000055-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 264/14, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació contra liquidació de la taxa d'entrada de vehicles, exercici 2013, de l'aparcament situat a l'avinguda del Baró de Càrcer, plaça de Sant Agustí i carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E-00501-2015-000005-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 5 en Actes núm. 590/14, sobre indemnització per acomiadament.
Expediente: E-00501-2014-000211-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per l'Audiència Nacional, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu núm. 92/10, interposat per l'Ajuntament contra Orde del Ministeri de Cultura, i consentir i complir el Decret del Tribunal Suprem que declara acabat el recurs de cassació.
Expediente: E-00501-2010-000100-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 436/12, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una parcel·la situada a la plaça de Montolivet.
Expediente: E-00501-2013-000078-00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 231/14, sobre desestimació de reclamació de pagament d'interessos de demora per retard en el pagament de factures derivades del contracte de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2014-000226-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa esmenar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2014.
Expediente: E-01101-2014-000280-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2014-000977-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2015 relatiu a un auxiliar de servicis.
Expediente: E-01101-2004-001178-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el desenvolupament de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de maig de 2014.
Expediente: E-01101-2014-001498-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l’Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.15.270 i 1.A2.14.173, regularitzar els codis 1.S3.15.430 i 1.S3.14.1220 i donar d’alta el jardí situat al carrer de Dolores Marqués.
Expediente: E-05303-2014-000053-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'inici del procediment de reintegrament total d'una quantia percebuda en concepte d'ajuda municipal ‘SEED' 2014 VLCemprén.
Expediente: E-00202-2014-000400-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar l'alteració de la qualificació jurídica de diversos béns municipals.
Expediente: E-00801-2014-000123-00 - Aprovat
0015 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la continuïtat del contracte contingut en l'expedient 01201/2010/29.
Expediente: E-01201-2010-000029-00 - Aprovat
0016 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa la revisió de preus continguda en l'expedient 01201/2011/142.
Expediente: E-01201-2011-000142-00 - Aprovat
0017 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar modificació en l'expedient 01201/2013/193, sense cost addicional.
Expediente: E-01201-2013-000193-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2011 42561.
Expediente: E-01305-2011-000189-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 36807.
Expediente: E-01305-2014-000172-00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2589-W, de 7 de maig de 2013.
Expediente: E-01306-2013-001989-00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4628-W, de 17 d’octubre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002686-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en concepte d'aportacions al seu pressupost.
Expediente: E-01801-2015-000063-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el gasto corresponent a ponències i col·laboracions de la Guia d'Activitats per al període 2015.
Expediente: E-01902-2014-000161-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la sol·licitud presentada per Basilio José López Mateo, SL, de reducció del corresponent cànon variable per reequilibri econòmic.
Expediente: E-01903-2014-000319-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2015-000003-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases de la XVII edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals per a l'any 2015 i el gasto corresponent.
Expediente: E-01904-2015-000261-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l’ONG Solidaritat amb el poble sahrauí l’Esperança (Al-Amal), corresponent a la subvenció concedida per al programa ‘Vacances en pau 2014’.
Expediente: E-02101-2014-000314-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de monitors per a la prevenció de l'absentisme escolar.
Expediente: E-02101-2015-000021-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor dels centres municipals d'activitats per a persones majors. Any 2014.
Expediente: E-02201-2014-002198-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les ajudes econòmiques destinades a entitats locals de la Comunitat Valenciana per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS 2015.
Expediente: E-02201-2015-000013-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social la transferència de fons per a la gestió de les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar.
Expediente: E-02201-2015-000014-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de meses de solidaritat, de pobresa i exclusió social, i de cooperació internacional.
Expediente: E-02227-2014-000009-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2014-000116-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa ratificar la Resolució núm. 18-L, de 14 de gener de 2015, relativa a l'acceptació d'una subvenció per a l'OMIC i reconéixer drets en el subconcepte 45005 del Pressupost municipal de 2014.
Expediente: E-02402-2014-000013-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-02501-2015-000002-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa establir els perfils preferents a l'efecte de contractació laboral temporal per al desenvolupament i la gestió del Pla d'Ocupació i Emprenedoria 2015.
Expediente: E-02902-2015-000010-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2014.
Expediente: E-03103-2009-000082-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'urbanització del programa d'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-03301-2009-000043-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal, fase II (IES Cabanyal)'.
Expediente: E-03301-2015-000003-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte de pavimentació de voreres als carrers del Filòleg Sanelo, de Bilbao i de Sagunt'.
Expediente: E-03301-2015-000011-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 778-I, d'1 de juliol de 2014.
Expediente: E-03501-2005-001603-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa el reintegrament d'una subvenció concedida a càrrec de l’XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en centres històrics.
Expediente: E-03A01-2015-000001-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l’obligació en concepte de transferència corrent a favor de l’organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2015-000016-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer i liquidar una obligació de pagament a favor d’Analaqua, SL.
Expediente: E-02701-2014-000040-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el reajustament del crèdit de les anualitats del contracte del servici de manteniment de les fonts per a beure.
Expediente: E-04101-2012-000034-00 - Aprovat
0045 - PRECS I PREGUNTES
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2012-000088-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de l’activitat ‘XXIII Fòrum Universitari Joan Lluís Vives’ i el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2015-000002-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ del coordinador general de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació.- Proposa concedir un bestreta de Tresoreria a favor del Palau de Congressos de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04906-2015-000003-00 - Aprovat