2015-01-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-01-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de gener de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el Recurs de Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17 dictada en Actes núm. 1242/12 i condemna a abonar a la recurrent determinada quantitat per la declaració d'incapacitat permanent parcial per a la professió de policia local.
Expediente: E-00501-2012-000509-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara l'arxiu del Recurs PO núm. 377/13, interposat contra orde de cessament d'activitat exercida sense llicència.
Expediente: E-00501-2015-000004-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 20, que declara acabat el Procediment Monitori núm. 623/14 interposat en reclamació de quantitat corresponent als gastos d'una vivenda.
Expediente: E-00501-2014-000201-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta diversos immobles en l'Inventari Municipal de Béns.
Expediente: E-05303-2013-000237-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2010 i acceptar el reconeixement de domini formalitzat en l'escriptura pública amb número de protocol 967.
Expediente: E-05305-2007-000002-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa estimar l'escrit d'al·legacions presentat i deixar sense efecte les actuacions del reintegrament total d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes a les iniciatives empresarials 2013, tram fix.
Expediente: E-00202-2013-000148-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la realització de la cavalcada commemorativa de l'Any Nou Xinés.
Expediente: E-00203-2015-000001-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases i convocatòria dels premis literaris ‘Ciutat de València', XXXIII edició, i el gasto corresponent.
Expediente: E-01905-2015-000003-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Imprenta Romeu, SL.
Expediente: E-01909-2014-000114-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom de la Universitat Popular, corresponent a l'exercici 2015.
Expediente: E-02101-2015-000001-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2014.
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar la petició de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament del programa d’ajuda al bany del discapacitat en les platges de València, any 2015.
Expediente: E-02410-2015-000001-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus per a l'any 2012 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3.
Expediente: E-02801-2014-000036-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la Campanya de promoció dels mercats municipals: “Els Mercats Municipals de València es visten de festa” i el gasto corresponent.
Expediente: E-02901-2014-001869-00 - Aprovat
0015 - PRECS I PREGUNTES
0016 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2014-000062-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2014-000175-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa prorrogar el contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0019 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar i publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2014.
Expediente: E-04302-2015-000003-00 - Aprovat
0020 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2015.
Expediente: E-05501-2015-000006-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/667.
Expediente: E-01002-2014-000667-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la productivitat mensual 2015.
Expediente: E-01101-2015-000010-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Quart Extramurs-Velázquez, per a sufragar els gastos del cinquanta aniversari de la comissió.
Expediente: E-01904-2014-000678-00 - Aprovat