2014-12-26 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
26-12-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de desembre de 2014.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 388-P, de 14 d’abril de 2014.
Expediente: E-01001-2014-000010-00 - Aprovat
0003 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació del servici de manteniment i conservació de les fonts ornamentals de la ciutat.
Expediente: E-04101-2014-000038-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa l'adjudicació del subministrament de 400 equips especials d'intervenció contra incendis amb destinació al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.
Expediente: E-04101-2013-000137-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar els servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia en l'Ajuntament.
Expediente: E-04101-2014-000084-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar els punts primer i quart de l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de setembre del 2014.
Expediente: E-05305-2013-000089-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la selecció i l'abonament dels premis de la novena edició dels Premis València Emprén 2014.
Expediente: E-00202-2014-000252-00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials VLC Emprén 2014.
Expediente: E-00202-2014-000257-00 - Aprovat
0009 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 21292.
Expediente: E-01305-2014-000105-00 - Aprovat
0010 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 6498-01.
Expediente: E-01305-2014-000107-00 - Aprovat
0011 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vía Cultural Ambel, SL.
Expediente: E-01601-2014-000032-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel CB Teodoro Llorente Abastos corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
Expediente: E-01903-2014-000160-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Ciències Rugbi Club corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
Expediente: E-01903-2014-000263-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2014-000026-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la retirada d'ajuda i les renúncies al xec escolar 2014-2015.
Expediente: E-02101-2014-001633-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa la resolució del recurs interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2011, pel qual s'aprova la concessió demanial d'una parcel·la de servici públic i s'aprova el conveni de col·laboració amb l'Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E-02201-2011-008083-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió demanial del local municipal situat al carrer de Primitiu Gómez Serrano, a favor de l'Associació Parkinson València.
Expediente: E-02201-2014-006916-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
Expediente: E-02201-2014-007995-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació contreta amb distints proveïdors per la realització de diverses activitats.
Expediente: E-02305-2014-001054-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la revisió de les tarifes del tanatori-crematori municipal per a l'anualitat 2015.
Expediente: E-02802-2014-000621-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar i adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot, presentat per Progalzar, SL.
Expediente: E-03105-2011-000001-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar l'execució d'una sentència relativa a la reparcel·lació de la unitat d'execució 'Alqueria de Benet'.
Expediente: E-03107-2013-000010-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 257-I, de 7 d'agost de 2014.
Expediente: E-03501-2006-000438-00 - Aprovat
0023 - PRECS I PREGUNTES
0024 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de l'informe de control de qualitat de les auditories financeres i de compliment de les entitats dependents que no formen part del Compte General de l'exercici 2013.
Expediente: E-00407-2014-000007-00 - Quedar assabentat
0025 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València 2015.
Expediente: E-00407-2014-000008-00 - Quedar assabentat
0026 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 837/08, interposat contra la declaració de ruïna de dos edificis.
Expediente: E-00501-2009-000031-00 - Quedar assabentat
0027 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 144/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000159-00 - Quedar assabentat
0028 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 98/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000145-00 - Quedar assabentat
0029 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que acorda l’arxiu del Recurs PO núm. 753/10, interposat contra denegació de llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2010-000745-00 - Quedar assabentat
0030 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el recurs núm. 87/13, en matèria de protecció de drets fonamentals de la persona.
Expediente: E-00501-2013-000100-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en llocs de treball de caps de Secció (TD) (TAG Àrea Hisenda).
Expediente: E-01101-2014-000918-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en llocs de treball de Direccions de Secció i assimilats, pel sistema de consurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2014-000920-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en lloc de treball de Direcció de Servici (TD) per procediment de lliure designació.
Expediente: E-01101-2014-001233-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació al programa Salari Jove 2014’.
Expediente: E-01101-2014-001489-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al programa ‘Salari Jove II 2014’.
Expediente: E-01101-2014-001511-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2012 41079.
Expediente: E-01305-2012-000183-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 1075.
Expediente: E-01305-2013-000105-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
Expediente: E-01902-2014-000378-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Transvía, SL.
Expediente: E-01902-2014-000379-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Pescadors Esportius de València corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
Expediente: E-01903-2014-000193-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l'adquisició de peretes led en instal·lacions esportives municipals basant-se en el conveni singular subscrit amb la Diputació.
Expediente: E-01903-2014-000354-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per Ciutat de les Arts i les Ciències, SA.
Expediente: E-01903-2014-000380-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació de Basquetbol de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2014-000393-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per Imesapi, SA.
Expediente: E-01903-2014-000399-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Confraria de Granaders de la Mare de Déu de la Soledat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2014.
Expediente: E-01904-2014-000534-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament corresponents al gasto generat per la realització del Divercinema 2014.
Expediente: E-02201-2014-007942-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar l'ús d'una vivenda del carrer de Llíria a l'Obra Mercedària de València i concedir-li una ajuda per a ampliar la col·laboració en el marc de l'operació fred 2014/2015.
Expediente: E-02201-2014-007976-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Residència Esclaves de Maria Immaculada.
Expediente: E-02201-2014-007994-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de l’Associació Sercoval.
Expediente: E-02201-2014-008055-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'ampliació d'una subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social.
Expediente: E-02201-2014-000736-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte dels guanyadors del Concurs de Relat Curt.
Expediente: E-02303-2014-001813-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa reconéixer l’obligació a favor de diferents proveïdors.
Expediente: E-02303-2014-002601-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura núm. 193/14.
Expediente: E-02802-2014-000564-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar uns reconeixements d'obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
Expediente: E-04001-2014-001212-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E-04001-2014-001216-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana ‘Observatori Valencià del Canvi Climàtic', corresponent a l'exercici 2014.
Expediente: E-08001-2014-000013-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores i la disposició de gasto i el reconeixement de l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la la contractació 2014 (3er procediment).
Expediente: E-02902-2014-000421-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Ofimàtica I.
Expediente: E-02902-2014-000492-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Ofimàtica II.
Expediente: E-02902-2014-000493-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a activitats comercials I.
Expediente: E-02902-2014-000494-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a activitats comercials II.
Expediente: E-02902-2014-000495-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la contractació de quatre persones desempleades dins del programa ‘Salari Jove Corporacions’.
Expediente: E-02902-2014-000497-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a turisme I.
Expediente: E-02902-2014-000498-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a turisme II.
Expediente: E-02902-2014-000499-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I.
Expediente: E-02902-2014-000501-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II.
Expediente: E-02902-2014-000502-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura a favor de Turismo, Ocio y Rutas Tor, SL.
Expediente: E-02902-2014-000455-00 - Aprovat
0068 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en l'expedient 01201/2014/248.
Expediente: E-01201-2014-000248-00 - Aprovat
0069 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3495-W, de 14 de juliol de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002082-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
Expediente: E-01801-2014-003943-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'entrega de joguets i diplomes a xiquets d'escassos recursos.
Expediente: E-02304-2014-001482-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa convalidar la Resolució núm. 813- O, de 5 de novembre de 2014.
Expediente: E-03401-2014-000334-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement obligació corresponent a la realització de quatre proves d'estabilitat d'embarcacions tradicionals per a la seua inscripció en el Registre d'Embarcacions que naveguen per l'Albufera.
Expediente: E-03602-2014-000099-00 - Aprovat
0074 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Zenith Br Media, SA.
Expediente: E-04103-2013-000052-00 - Aprovat
0075 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’UE Infor General, SLU.
Expediente: E-04103-2014-000037-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'octubre de 2014.
Expediente: E-01905-2014-000049-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2014-000130-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor del Banc de Santander, SA.
Expediente: E-01401-2014-002569-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
Expediente: E-01401-2014-002607-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada de les festes patronals a la pedania de les Cases de Bàrcena.
Expediente: E-02310-2014-000284-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors per conceptes varis.
Expediente: E-00801-2014-000160-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2015 a la zona 1 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
Expediente: E-02801-2014-000961-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2015 a la zona 2 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
Expediente: E-02801-2014-000918-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2015 a la zona 3 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
Expediente: E-02801-2014-000890-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria de les beques Carmen i Severo Ochoa per al curs 2014/2015.
Expediente: E-02101-2014-001646-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa minorar el compromís d'ingrés en el subconcepte 2014-45016.
Expediente: E-02101-2013-001330-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal durant 2014.
Expediente: E-02101-2014-000505-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del gabinet psicopedagògic durant 2014.
Expediente: E-02101-2014-000506-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de fons públics per al 2014 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment de centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2014-000507-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització de l'alumnat en l'escola municipal infantil de Pinedo per al curs escolar 2014/2015.
Expediente: E-02101-2014-000553-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar l'adjudicació del contracte de lloguer de vehicles tipus “scooter” en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local.
Expediente: E-04101-2014-000050-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària, mesos novembre i desembre.
Expediente: E-04908-2014-000014-00 - Aprovat
0093 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors del mes de novembre de 2014.
Expediente: E-04302-2014-000019-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reincorporació al lloc de treball referència núm. 6623.
Expediente: E-01101-2014-001158-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1501.
Expediente: E-01101-2014-001154-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1398.
Expediente: E-01101-2014-001156-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6428.
Expediente: E-01101-2014-001155-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 4557.
Expediente: E-01101-2014-001157-00 - Aprovat
0099 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en l'expedient 01201/2014/251.
Expediente: E-01201-2014-000251-00 - Aprovat