2014-11-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
18-11-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
C3EYH
Caràcter:
O
Observacions:
PROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 28 d'octubre de 2014
Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Dóna compte al Ple sobre l'informe de Compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos Inicials consolidats 2015 de l'Ajuntament de València, organismos, entitats i empreses dependents.
Expediente: E-05201-2014-000039-00 - Quedar assabentat
ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE
0003 - Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2015-2017, Limit de despesa i fons de contingencia.
Expediente: E-04302-2014-000010-00 - Aprovat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa aprovar incialment el Pressupost general i consolidat de la Corporació, els seus Organismes Autònoms, amb personalitat diferenciada i Empreses Municipals, per a l'exercici 2015.
Expediente: E-05501-2014-000035-00 - Aprovat
O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA. CONGRESSOS I ORQUESTA DE VALÈNCIA
0005 - Proposa aprovar 1a Modificació de Crédits del O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València del Presssupost 2014, del tipus de crédits extraordinaris.
Expediente: E-8RE02-2014-000001-00 - Aprovat
O.A.M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL
0006 - "Proposa aprovar 1a modificació del Pressupost del O.A.M. Consell Agrari Municipal del tipus ""Crédit Extraordinari"" finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2013.
Expediente: E-70009-2014-000002-00 - Aprovat
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0007 - Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable 2015.
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar la Tarifa de Subministrament d'Aigua Potable exercici 2015.
Expediente: E-02701-2014-000591-00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar la Tarifa d'Aportació, Quota de Conservació i de Manteniment Integral de Comptadors i Quota d'Enganxall per Altes en el servici 2015.
Expediente: E-02701-2014-000593-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
Quedar assabentat