2014-10-03 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-10-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 de setembre de 2014.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2014-000011-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 128/12, interposat contra desestimació de la petició d'anul·lació de l'orde de suspensió del procediment de legalització d'unes obres.
Expediente: E-00501-2012-000388-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 237/12, sobre obres de reparació.
Expediente: E-00501-2012-000261-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 494/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000006-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 326/13, interposat contra denegació d'abonament de la part proporcional de la paga extraordinària.
Expediente: E-00501-2013-000364-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 261/13, interposat contra imposició de sanció per infracció de la Llei sobre Protecció d'Animals de Companyia.
Expediente: E-00501-2013-000263-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball referència núm. 3014.
Expediente: E-01101-2014-000556-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2014-001189-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte la cessió a precari del local municipal situat al carrer de Jerónimo Luzzatti.
Expediente: E-05304-2011-000029-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Esports i Joventut uns locals municipals situats als carrers d'Eduard Soler i Pérez i del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E-05304-2014-000125-00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 129513.
Expediente: E-01305-2013-000479-00 - Aprovat
0013 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 74-W, de 14 de gener de 2014.
Expediente: E-01306-2013-004830-00 - Aprovat
0014 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3070-W, de 17 de juny de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002040-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2013, per a comptabilitzar en l'exercici 2014 la relació de baixes núm. 2013/446.
Expediente: E-01801-2010-004455-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades en el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 483-C, de 29 de maig de 2014, per la qual es cancel·la una targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2014-003006-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades en el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 698-C, de 29 de juliol de 2014, per la qual es cancel·la una targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2014-002862-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte per a la prestació del servici especialitzat d’atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa la resolució de la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador en el curs 2014/2015.
Expediente: E-02201-2014-004241-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 400-I, de 4 d’abril de 2014, sobre construcció d'un edifici de nova planta d'ús dotacional educatiu.
Expediente: E-03501-2013-000079-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar el conveni per a la cessió anticipada de terrenys dotacionals amb reserva d'aprofitament.
Expediente: E-03A01-2014-000009-00 - Aprovat
0022 - MOCIÓ conjunta dels regidors delegats de Circulació i Transports i de Policia Local.- Proposen encomanar d'ara en avant al Servici de Policia Local el desenvolupament de les gestions i actuacions administratives que siguen necessàries derivades del contracte per a la gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública en el terme de la ciutat de València, que deixaran d'estar atribuïdes al Servici de Circulació, Transports i Infraestructures.
Expediente: E-01801-2012-002191-00 - Aprovat
0022 - PRECS I PREGUNTES
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la participació en l'Itinerari Consolidació d'Startups'.
Expediente: E-00202-2014-000266-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la novena edició dels premis València Emprén 2014.
Expediente: E-00202-2014-000252-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d’una quantitat percebuda en concepte d’ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013 ‘Tram variable’.
Expediente: E-00202-2013-000289-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d’una quantitat percebuda en concepte d’ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013 ‘Tram fix’.
Expediente: E-00202-2013-000296-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d’una quantitat percebuda en concepte d’ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013 ‘Tram variable’.
Expediente: E-00202-2013-000460-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d’una quantitat percebuda en concepte d’ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013 ‘Tram fix’.
Expediente: E-00202-2013-000262-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte de la constitució de la secció sindical del sindicat de caps de la Policia Local de la Comunitat Valenciana en l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01001-2014-000236-00 - Quedar assabentat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació del personal destinat a l'ampliació del pla d'ocupació ‘Treball Ciutat de València 2014’.
Expediente: E-01101-2014-001096-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E-01902-2014-000250-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l’ONG Jarit Associació Civil 2014.
Expediente: E-01902-2014-000168-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Universitat Politècnica de València corresponent a la subvenció concedida per a l'estudi de l'emprenedoria juvenil en l'ecosistema universitari de la ciutat de València.
Expediente: E-02101-2013-001852-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Venedors del Mercat Central de València per a la inserció de persones que provenen del programa ‘València Inserix’.
Expediente: E-02201-2014-007722-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial destinada al Pla de Nuclis 2014-2015 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02310-2014-000004-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Semac i Kaldevi per diversos subministraments.
Expediente: E-02410-2014-000082-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa la resolució del contracte de gestió del ‘Teatre el Musical’.
Expediente: E-04101-2014-000044-00 - Aprovat
0038 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. Z-934 i núm. Z-935, de 3 d’octubre de 2014, de designació dels portadors de la Reial Senyera i dels quatre cordons, per a la celebració de la festivitat del Dia Nou d'Octubre.
Expediente: E-00400-2014-000007-00 - Quedar assabentat