2014-09-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
23-09-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
C3EYH
Caràcter:
O
Observacions:
COMISIÓN MIXTA (INCLUYE EXPEDIENTES REMITIDOS POR SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y PIAE)

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 22 de juliol de 2014
Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Dóna compte dels Informes d’auditoria de l’Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponents a l’exercici 2013(Exp. E-00407-2013-000006).
Aprovat
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0003 - Dòna compte dels estats de situació de Tresorería y d'execució pressupòstaria a 30 de juny de 2014(Exp. E-04302-2014-000006)
Quedar assabentat
GESTIÓ TRIBUTARIA ESPECÍFICA.-A.E.
0004 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal General, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500008-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Bens Inmobles, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500009-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500010-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres , per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500011-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar provisionalment modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Retirada de Vehicles de la Via Pública i subsegüent custòdia dels mateixos, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500012-00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per les Ensenyances Oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música “José Iturbi”, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500013-00 - Aprovat
0010 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Mercats, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500014-00 - Aprovat
0011 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500015-00 - Aprovat
0012 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500017-00 - Aprovat
0013 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500018-00 - Aprovat
0014 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals, per a l'exercici 2.015
Expediente: E-H4969-2014-500019-00 - Aprovat
0015 - Proposa aprovar provisionalment la supresió de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Utilizació Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local per Empreses que presten el Servici de Telefonia Mòbil.
Expediente: E-H4969-2014-500020-00 - Aprovat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0016 - Proposa aprovar la 6ª Relació de Crèdits Extraordinaris i Suplement de Crèdit del Pressupost 2014(Exp. E-05501-2014-000029).
Aprovat
0017 - Proposa aprovar la 6ª Relació de Expedients de Reconeiximent Extrajudicial de Crèdits i Obligacions 2014
Expediente: E-05501-2014-000031-00 - Aprovat
MOCIONS
0018 - "La que presenta Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromis, sobre ""Revisió de preus de les contractes municipals""
Quedar assabentat
PREGUNTES
0019 - "La que presenta Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Revisió de preus de les contractes municipals""
Contestada
0020 - "La que presenta Pedro M. Sánchez Marco, del Grup Municipal Socialista, sobre ""Tramitació factures"".
Contestada
ANNEX
0021 - Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0022 - Qüestió verbal de Pedro M. Sánchez Marco del Grup Municipal Socialista en relació amb la quantitat de caducitats que es produeixen en expedients sancionadors
Contestada
0023 - Joan Ribó demana quand es procedirà a assenyalar les terrasses a la via pública
Contestada
SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS
0024 - "Ratificar la modificació dels Estatuts de l'Associació Xarxa INNPULSO ""Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació"" ARINN.
Expediente: E-00202-2014-000035-00 - Aprovat