2014-09-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
22-09-2014
Hora:
09:30
Òrgan:
C3VGU
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 de juliol de 2014.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0002 - Proposa donar compte de l’acord plenari de 27 de juny del 2014, pel qual es declara la caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet, de conformitat amb el que preveu l’article 126.2 del Reial Decret 2568/1986. (núm. Exp. E 03A01 2013 000017 00)
Quedar assabentat
0003 - Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord plenari de 27 de juny de 2014, pel qual es declara la caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i alçar la suspensió de l'eficàcia de l'acord adoptat.
Expediente: E-03A01-2013-000017-00 - Aprovat
0004 - Proposa rectificar l'error material patit en l'acord plenari de 27 de juny de 2014, pel qual es declara la caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i declarar la conservación i ratificación d'actes reatlitzats.
Expediente: E-03A01-2013-000017-00 - Aprovat
ANNEX. Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes
MOCIONS DELS SRS. REGIDORS
0005 - Sr. Ribó Canut, sobre línea de l’EMT a les Pedanies del Sud. (núm. exp. E 05631 2014 000054 00).
Aprovada proposta alternativa
0006 - Sr. Ribó Canut, sobre freqüència metro i tramvia a València i Rodalies. (núm. exp. E 05631 2014 000055 00).
Aprovada proposta alternativa
0007 - Sr. Sarrià Morell y Sra. Calabuig Pampló, sobre accés a Benimàmet. (núm. exp. E 05631 2014 000056 00).
Aprovada proposta alternativa
0008 - Sr. Sanchis i Labiós, sobre propostes veïnals Natzaret. (núm. exp. E 05631 2014 0000-- 00).
Quedar assabentat
0009 - Sr. Sanchis i Labiós, sobre condicionament entorn de l’Alqueria de Falcó. (núm. exp. E 05631 2014 0000-- 00).
Quedar assabentat
0010 - Sra. Dolz Muñoz, sobre ampliar zona verde carrer Prudenci Alcón i Matéu en Benimaclet. (núm. Exp. E 05633 2014 000030 00).
Aprovada proposta alternativa
0011 - Sra. Dolz Muñoz i Sr. Sarrià Morell, sobre alqueries Camí Pouet junt al Bioparc. (núm. Exp. E 05633 2014 000031 00).
Rebutjat
PREGUNTES
0012 - Sr. Ribó Canut, sobre aire condicionat dels autobuses de l’EMT. (núm. exp. O 05631 2014 000012 00).
Aprovada proposta alternativa
CONTESTACIONS A MOCIONS
0013 - De la Direcció General d’Ordenació Urbanística, a la Moció presentada pel Sr. Sarrià Morell, sobre Pla Especial Horta de Rovella. (Comissió 24-02-2014). (núm. exp. E 05631 2014 000012 00).
Aprovada proposta alternativa
PRECS I PREGUNTES