2014-07-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-07-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de juliol de 2014.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació de dos obres pictòriques per a la seua incorporació als fons artístics municipals. (21-7-2014).
Expediente: E 02001 2014 000141 00 - Aprovat
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions econòmicoadministratives adoptades en el segon trimestre de 2014.
Expediente: E 00408 2014 000625 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 127/13, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000152 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 278/13, interposat contra sanció per infracció molt greu tipificada en l'Ordenança municipal de venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2013 000323 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que ordena l'arxiu del Recurs PO núm. 21/14, interposat contra denegació de la instal·lació d'una acadèmia d'idiomes.
Expediente: E 00501 2014 000067 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
0007 - Recurs PA núm. 361/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000379 00 - Aprovat
0008 - Recurs PA núm. 43/14, interposat contra liquidacions de taxa per entrada de vehicles-guals.
Expediente: E 00501 2014 000086 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Contractació.
Expediente: E 01101 2014 000977 00 - Sobre la mesa
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització dels llocs de treball referències núm. 6279 i núm. 1165.
Expediente: E 01101 2014 000761 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la incorporació en el lloc de treball referència núm. 7012.
Expediente: E 01101 2014 000908 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Gestió Tributària de Valoració Fiscal.
Expediente: E 01101 2014 000914 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar, a fi d'inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta de quatre parcel·les per a viaris situades al carrer de Polo y Peyrolón.
Expediente: E 05303 2014 000121 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2014.
Expediente: E 05305 2009 000027 00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Cotec per a la Innovació Tecnològica, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2013.
Expediente: E 00202 2013 000005 00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (ATA CV).
Expediente: E 00202 2013 001006 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
0017 - Registre núm. 00104 2013 650.
Expediente: E 01305 2013 000040 00 - Aprovat
0018 - Registre núm. 00110 2013 63767.
Expediente: E 01305 2013 000218 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre la sol·licitud de revisió d'ofici en relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de maig de 2014.
Expediente: E 01306 2013 005861 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2521-W, de 16 de maig de 2014, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2014 002246 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
0021 - Resolució núm. 2480-W, de 15 de maig.
Expediente: E 01306 2014 002158 00 - Aprovat
0022 - Resolució núm. 2714-W, de 28 de maig.
Expediente: E 01306 2014 001024 00 - Aprovat
0023 - Resolució núm. 3076-W, de 17 de juny.
Expediente: E 01306 2014 002499 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions:
0024 - Resolució núm. 2268-W, de 24 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 007708 00 - Aprovat
0025 - Resolució núm. 5492-W, de 18 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 005200 00 - Aprovat
0026 - Resolució núm. 2202-W, de 6 de maig.
Expediente: E 01306 2014 001568 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta Central Fallera, en concepte d'aportació municipal anual.
Expediente: E 01904 2014 000208 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014 a tres-centes set comissions per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2013 000684 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de la tarifa per servicis complementaris en diverses escoles infantils.
Expediente: E 02101 2012 001121 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de la corresponent tarifa per servicis complementaris en les següents escoles infantils:
0030 - General Urrutia.
Expediente: E 02101 2014 001241 00 - Aprovat
0031 - Sant Pau.
Expediente: E 02101 2014 001242 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents:
0032 - Associació Alanna.
Expediente: E 02201 2014 006278 00 - Aprovat
0033 - Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2014 006299 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 282-X, de 15 d'abril de 2014.
Expediente: E 02901 2014 000254 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució 'Urbanització del Parc Central de València Zona de Russafa'.
Expediente: E 03201 2012 000022 00 - Aprovat
0036 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la modificació de Pla d'Actuació de la Intervenció General Municipal per a l'exercici 2014 i proposa realitzar les adequacions necessàries en els llocs de treball dependents de la IGAV.
Expediente: E 00407 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0037 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000282 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar diversos agents de la Policia Local responsables d'unes infraccions, en relació amb els expedients següents:
0038 - Expedient núm. 60/14.
Expediente: E 01401 2014 000060 00 - Aprovat
0039 - Expedient núm. 61/14.
Expediente: E 01401 2014 000061 00 - Aprovat
0040 - Expedient núm. 63/14.
Expediente: E 01401 2014 000063 00 - Aprovat
0041 - Expedient núm. 89/14.
Expediente: E 01401 2014 000089 00 - Aprovat
0042 - Expedient núm. 114/14.
Expediente: E 01401 2014 000114 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2014 000175 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa concedir una pròrroga en l'execució del contracte d'obres de construcció per a la finalització de les dependències municipals de Bombers i Policia Local del centre històric de València.
Expediente: E 01501 2013 000092 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Circulació i Transports.
Expediente: E 01801 2014 000324 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Transvía, SL.
Expediente: E 01902 2014 000193 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa acceptar les aportacions atorgades per Gas Natural Cegas, SA i per Power Electronics España, SL.
Expediente: E 01902 2014 000150 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa disposar i reconéixer la concessió de subvencions a associacions juvenils de l'any 2014.
Expediente: E 01902 2014 000017 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXII edició.
Expediente: E 01905 2014 000015 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny del 2014, sobre el nomenament de la directora de l'organisme autònom Universitat Popular de València.
Expediente: E 02101 2014 001278 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases del II concurs de cartells: 8 de Març, Dia Internacional de la Dona: 'Dones majors, grans dones'.
Expediente: E 02201 2014 006146 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i autoritzar les órdens de pagament a justificar a favor de funcionaris destinats al Servici de Benestar Social, per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades durant el tercer quadrimestre de 2014.
Expediente: E 02201 2013 009507 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases per a la creació d'un xarxa de reutilització de bicicletes amb fins socials per mitjà de la cessió de bicicletes a entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E 02201 2014 003587 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les següents entitats, per diversos conceptes:
0054 - Parròquia de Sant Joan de la Ribera.
Expediente: E 02201 2012 005160 00 - Aprovat
0055 - Cocemfe-València.
Expediente: E 02201 2012 008726 00 - Aprovat
0056 - Fundació 'Hombres Nuevos'.
Expediente: E 02201 2013 002945 00 - Aprovat
0057 - València Acull, Jarit, MPDL- Moviment per la Pau i Moviment contra la Intolerància.
Expediente: E 02201 2013 006048 00 - Aprovat
0058 - Unicef.
Expediente: E 02201 2013 009899 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ampliació del termini de cessió de l'immoble situat al carrer de Torres a favor de la Federació d'Associacions Cocemfe-València.
Expediente: E 02201 2012 006941 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures de juny del 2014 corresponents als gastos de personal generats pel funcionament del Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E 02201 2014 001978 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga de conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Ames de Casa Tyrius, per al desenvolupament de programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc.
Expediente: E 02201 2012 005000 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats, en concepte d'ajuda de la convocatòria per al 2012 per a la realització de projectes de 'Lluita contra la pobresa i exclusió social en la ciutat de València'.
Expediente: E 02201 2012 006268 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per al projecte 'Restitució del col·lector dels carrers d'Eugènia Viñes i del Doctor Lluch, tram carrer de la Mare de Déu del Sufragi-avinguda del Mediterrani'.
Expediente: E 02701 2014 000319 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 02701 2014 000357 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa tindre per desistida la Cooperativa de les Llosetes dels recursos de reposició interposats contra diverses resolucions.
Expediente: E 02701 2013 000269 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa atorgar a Aumsa la concessió demanial de l'edifici del mercat del Grau i el seu subsòl, per a procedir a la rehabilitació integral de l'esmentat mercat, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02901 2013 000718 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte 'Salari Jove 2014 Ajuntament de València' i sol·licitar la corresponent subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
Expediente: E 02902 2014 000149 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició, reconeixement i liquidació de l'obligació de diverses factures corresponents a la impartició de l'acció formativa del projecte certificat de professionalitat VLC 2014 'Anglés i socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2014 000054 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', corresponent al proppassat mes de juny.
Expediente: E 02902 2014 000301 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar i disposar una quantitat per un major import i reconéixer l'obligació econòmica a favor d'Elecnor, SA.
Expediente: E 03201 2014 000005 00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E 03303 2014 000155 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto extraordinari destinat a la contracta d'obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat de València.
Expediente: E 03401 2014 000247 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1083-I, de 18 de setembre de 2013, relativa a la denegació d'una llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E 03501 2009 000245 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Factor CO2 Integral Services, SL.
Expediente: E 08001 2014 000010 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
Expediente: E H4980 2014 503377 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Miniaturista Messeguer.
Expediente: E 03103 2009 000084 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions i l'acord del Jurat Provincial d'Expropiacions, portar a efecte l'expropiació de les parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes:
0077 - Carrera de Malilla.
Expediente: E 03103 2009 000002 00 - Aprovat
0078 - Carrer de Josep d'Orga.
Expediente: E 03103 2009 000043 00 - Aprovat
0079 - Carrer de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E 03103 2011 000014 00 - Aprovat
0080 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Radiotelevisió Valenciana, SAU.
Expediente: E 04103 2013 000041 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no exercitar el dret de retracte en vivenda amb dret de retracte convencional.
Expediente: E 05302 2014 000433 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la afectada al servici públic local situada al carrer del Vint-i-cinc d'Abril.
Expediente: E 05307 2004 000005 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa traslladar els drets concessionals sobre les parcel·les municipals on es troben instal·lats els aparells assortidors de combustible, situats a la plaça d'Alfons el Magnànim i al carrer de Xàtiva, a noves ubicacions i aprovar el plec de condicions tècniques, jurídiques i economicoadministratives regulador del trasllat.
Expediente: E 05305 2013 000058 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de la relació de llocs de treball de l'exercici 2014.
Expediente: E 01101 2014 000964 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació d'un treballador i deixar sense efecte altres contractacions per renúncies voluntàries, en relació amb el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2014'.
Expediente: E 01101 2014 000558 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 01101 2014 000916 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases específiques i convocatòria dels llocs de treball que s'indiquen a continuació, pel sistema de concurs de mèrits entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament de València:
0087 - Coordinació Salut, Seguretat i Higiene Laboral.
Expediente: E 01101 2014 000917 00 - Aprovat
0088 - Direcció Secció.
Expediente: E 01101 2014 000918 00 - Aprovat
0089 - Analista Cap Projectes TIC i Analista Cap Sistemes TIC.
Expediente: E 01101 2014 000919 00 - Aprovat
0090 - Direcció Secció i assimilats.
Expediente: E 01101 2014 000920 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reubicació de llocs de treball en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E 01101 2014 000875 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
0092 - Referència núm. 2450.
Expediente: E 01002 2013 000216 00 - Aprovat
0093 - Referència núm. 7842.
Expediente: E 01002 2013 000587 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
0094 - Referència núm. 1705.
Expediente: E 01002 2014 000341 00 - Aprovat
0095 - Referència núm. 145.
Expediente: E 01002 2014 000364 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la pròrroga de l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
0096 - Referència núm. 1732.
Expediente: E 01002 2014 000372 00 - Aprovat
0097 - Referència núm. 2346.
Expediente: E 01002 2014 000383 00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'extinció d'una relació laboral.
Expediente: E 01101 2014 001020 00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2014.
Expediente: E 01101 2014 000907 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reorganització del Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E 01101 2014 000769 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
0101 - Referència núm. 6271.
Expediente: E 01101 2014 000970 00 - Aprovat
0102 - Referència núm. 6522.
Expediente: E 01101 2014 000971 00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'ESPORTS.- Dóna compte de la comunicació efectuada per la concessionària de la Piscina de València del cessament de l'activitat.
Expediente: E 01903 2014 000094 00 - Quedar assabentat
0104 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i la liquidació del Pressupost Municipal 2014.
Expediente: E 04301 2014 000024 00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de gestió, conservació, manteniment, neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipaments així com de l'arbratge urbà de la ciutat de València, dividit en dos lots.
Expediente: E 04101 2013 000135 00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar l'acord marc per a l'execució de les obres en general i de la construcció d'unitats de soterrament que es realitzen en els cementeris municipals de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000089 00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i determinar la procedència de resoldre el contracte per a la gestió i explotació del 'Teatre Musical', per incompliments imputables al contractista.
Expediente: E 04101 2014 000044 00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa assumir l'informe de la Direcció General d'Ordenació Urbanística i de la Secretaria de 24 de juliol de 2014, sobre la versió preliminar del Pla ATE 'València Dinamitza'.
Expediente: E 03001 2012 000095 00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí per a la construcció d'un circuit de running en l'antic llit del riu Túria.
Expediente: E 04001 2014 000526 00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament plurianual dels crèdits pressupostaris existents en diverses aplicacions pressupostàries.
Expediente: E 00801 2013 000074 00 - Aprovat