2014-06-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-06-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de maig de 2014.
Aprovat
0001 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
0002 - Recurs PO núm. 669/12, interposat contra la no admissió del full d'estimació presentat per la propietat relatiu a la sol·licitud d'expropiació d'un immoble situat al carrer de Sant Vicent.
Expediente: E 00501 2012 000515 00 - Quedar assabentat
0003 - Recurs PA núm. 219/13, sobre imposició de sanció per la utilització de l'equip de música del vehicle a elevat volum.
Expediente: E 00501 2013 000238 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el Recurs PO núm. 70/14, interposat contra l'aprovació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del 'Sector de Castellar'.
Expediente: E 00501 2013 000358 00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció al lloc de treball referència núm. 7460.
Expediente: E 01101 2014 000557 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació horària del lloc de treball referència núm. 3535.
Expediente: E 01101 2014 000574 00 - Aprovat
0007 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres d'habilitació de la planta primera de la nau oest de l'edifici municipal situat al carrer d'Amadeu de Savoia.
Expediente: E 04101 2013 000114 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a contractar els següents servicis:
0008 - Conservació, neteja i reparació de les fonts per a beure, de les dutxes, dels llavapeus, de les seues corresponents canalitzacions i de les passarel·les de platja.
Expediente: E 04101 2012 000034 00 - Aprovat
0009 - Gestió, conservació, manteniment, neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipaments, així com de l'arbratge urbà de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000135 00 - Aprovat
0010 - Manteniment i conservació de les fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2014 000038 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu destinats a Policia Local.
Expediente: E 04101 2013 000127 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents:
0012 - Carrer d'Alcanyís.
Expediente: E 05303 2014 000036 00 - Aprovat
0013 - Carrer de l'Illa Formentera.
Expediente: E 05303 2014 000040 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.CM.10.083, 1.S1.05.444 i 1.S3.05.486, centre escolar 'Max Aub', parcel·la escolar i xarxa viària en els carrers del Pare Urbano, d'Almassora i de Maximilià Thous.
Expediente: E 05303 2014 000062 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir gratuïtament a Bombers en Acció ONGD, la propietat d'un vehicle i que cause baixa en l'Inventari Municipal de Béns.
Expediente: E 05303 2014 000064 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.14.488 I 1.S2.14.566, regularitzar el codi 1.CM.14.051-C i donar d'alta la xarxa viària situada als carrers del Músic Hipòlit Martínez i del Pare Alegre.
Expediente: E 05303 2014 000063 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S3.14.513, parcel·la per a xarxa viària al carrer de Diógenes López Mechó (metge).
Expediente: E 05303 2014 000103 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar les addendes als convenis firmats amb l'Autoritat Portuària de València i el Consorci València 2007, la segregació de la parcel·la A-07 del pla especial de la Marina Real i la constitució de sengles drets de superfície sobre part de la dita parcel·la.
Expediente: E 05302 2014 000190 00 - Aprovat
0019 - SERVICIO D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació econòmica municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDea) per a l'exercici 2014, en concepte de gastos de funcionament.
Expediente: E 00202 2014 000012 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de diverses factures presentades per diferents empreses, en concepte de servicis informàtics prestats en l'exercici 2013.
Expediente: E 00801 2014 000060 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
0021 - Registre núm. 00103 2012 6116.
Expediente: E 01305 2012 000492 00 - Aprovat
0022 - Registre núm. 00110 2012 142839.
Expediente: E 01305 2013 000004 00 - Aprovat
0023 - Registre núm. 00104 2013 3442.
Expediente: E 01305 2013 000223 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1991-W, de 15 d'abril de 2014, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 005988 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
0025 - Resolució núm. 66-W, de 10 de gener.
Expediente: E 01306 2012 007706 00 - Aprovat
0026 - Resolució núm. 1324-W, de 12 de març.
Expediente: E 01306 2013 006494 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 87-W, de 14 de gener de 2014, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 006779 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions:
0028 - Resolució núm. 427-W, de 28 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005420 00 - Aprovat
0029 - Resolució núm. 621-W, de 5 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 006821 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitat pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2014 001507 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 244-T, de 3 de maig de 2013, per la qual no es reconeix el desequilibri econòmic de l'aparcament situat en el subsòl públic del carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E 01801 2010 004135 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2014 000270 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar a Megadiver Socioeducativa, SL, la substitució de l'aval depositat com a garantia definitiva respecte del contracte de gestió de l'escola infantil 'Gent Menuda'.
Expediente: E 02101 2014 001092 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2014.
Expediente: E 02101 2014 000505 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa manifestar la conformitat a la continuació de la tramitació per a aprovar el conveni amb Creu Roja Espanyola per al finançament del centre de paràlisi cerebral infantil.
Expediente: E 02101 2014 000313 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa el canvi de titularitat dels locals situats als carrers del Músic Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner i al carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: E 02101 2014 001164 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar el servici d'orientació jurídica.
Expediente: E 02201 2012 003328 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Secretariat Gitano, per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E 02201 2014 000798 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades per EMCAT d'ampliació del termini d'execució dels projectes subvencionats en virtut de la convocatòria 2012 de subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
Expediente: E 02201 2011 009026 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'ajust de la memòria adaptada del projecte 'Europajove' del Programa Europeu d'Aprenentatge Permanent (PAP).
Expediente: E 02902 2014 000051 00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents:
0041 - Expedient núm. 12/13.
Expediente: E 04103 2013 000012 00 - Aprovat
0042 - Expedient núm. 14/13.
Expediente: E 04103 2013 000014 00 - Aprovat
0043 - Expedient núm. 57/13.
Expediente: E 04103 2013 000057 00 - Aprovat
0044 - Expedient núm. 59/13.
Expediente: E 04103 2013 000059 00 - Aprovat
0045 - Expedient núm. 102/13.
Expediente: E 04103 2013 000102 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa sol·licitar a la Generalitat la competència en matèria d'emprenedors de conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 7.4 de la LBRL.
Expediente: E 00202 2014 000032 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa imposar sanció disciplinària a una funcionària d'esta corporació.
Expediente: E 01002 2013 000458 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables d'unes infraccions, en relació amb els expedients següents:
0048 - Expedient núm. 11/14.
Expediente: E 01401 2014 000011 00 - Aprovat
0049 - Expedient núm. 42/14.
Expediente: E 01401 2014 000042 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a la Generalitat la competència en matèria d'educació en relació amb el programa de beques i el programa 'Oficina Impulsa Jove'.
Expediente: E 01902 2014 000155 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Criadors de Cavall de Pura Raça Espanyola de la Comunitat Valenciana, l'objecte del qual és recolzar la referida associació en l'organització del 'ValènciaCavall 2014'.
Expediente: E 01903 2014 000043 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la declaració de la persona guanyadora i suplents de la XIII beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2014 000016 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01905 2014 000074 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del sector pressupostari de Patrimoni Històric i Cultural.
Expediente: E 02001 2014 000118 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'emissió d'informes que acredite la inexistència de duplicitats i la sostenibilitat financera en la prestació dels servicis de concessió de les beques 'Carmen i Severo Ochoa' i del xec Univex.
Expediente: E 02101 2014 001172 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament del servici de 'Menjar a casa' prestat durant el proppassat mes de gener.
Expediente: E 02201 2013 007460 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de maig de 2014, de concessió de subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E 02201 2014 000799 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Pintura Ràpida Ciutat Vella 2014 i el gasto corresponent.
Expediente: E 02302 2014 000794 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola per a salvament i socorrisme en les platges, per la qual s'amplia el servici d'ajuda al bany del discapacitat.
Expediente: E 02410 2014 000027 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació del col·lector que discorre pel carrer del Bloc dels Portuaris.
Expediente: E 02701 2014 000228 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera, en concepte d'aportació de l'any 2014.
Expediente: E 02701 1998 000660 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa autoritzar la baixa d'un vehicle de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2014 000494 00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en l'especialitat formativa 'Activitats administratives en la relació amb el client' del programa de formació professional per a l'ocupació.
Expediente: E 02902 2014 000187 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar els expedients d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents:
0064 - Carrers del Palància i de Rubén Darío.
Expediente: E 03103 2010 000017 00 - Aprovat
0065 - Carrers de Crisòstom Martínez i senda del Secanet.
Expediente: E 03103 2012 000003 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar i adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada en la confluència de l'avinguda de Peris i Valero, cantó carrera de la Font de Sant Lluís.
Expediente: E 03105 2009 000011 00 - Aprovat
0067 - MOCIÓ conjunta del vicealcalde i de la delegada d'Ocupació, Societat de la Informació, Innovació i Projectes Emprenedors.- Proposen aprovar la Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE) per a la gestió dels expedients administratius que es tramiten en l'Ajuntament de València.
Expediente: O 00615 2014 000001 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa els nomenaments en llocs de treball de Direcció de Servici (TD) per procediment de lliure designació.
Expediente: E 01101 2014 000341 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
0069 - Referència núm. 8184.
Expediente: E 01101 2014 000822 00 - Aprovat
0070 - Referència núm. 7345.
Expediente: E 01101 2014 000821 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la baixa en el lloc de treball referència número 7345.
Expediente: E 01101 2004 003602 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la incorporació en el lloc de treball referència núm. 8531.
Expediente: E 01101 2014 000823 00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ 'in voce' de la novena tinent d'alcalde.- Dóna compte de la instància presentada per Registre d'Entrada el dia 13 de juny de 2014.
Quedar assabentat