2014-05-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
27-05-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 22 d'abril de 2014
Aprovat
0002 - Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, que estimant el recurs d'apel·lació seguit per este Ajuntament revoca la Sentència del Jutjat del Contenciós núm. 7, i desestimació el P.A. 282/2011 interposat contra denegació compatibilitat per a l'exercici de la funció d'odontòleg
Expediente: E 00501 2011 000645 00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2014.
Expediente: E 04302 2014 000004 00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 3ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014
Expediente: E 05501 2014 000018 00 - Aprovat
0005 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 3ª Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014
Expediente: E 05501 2014 000019 00 - Aprovat
0006 - SERVICI FINANCER Proposa aprovar la correcció d'errades materials contingudes per la Proposta del Pla Econòmic-Financer 2014-2015, aprovat per Acord Plenari de 25 d'abril de 2014.
Expediente: E 05201 2014 000018 00 - Aprovat
0007 - SERVEI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS Proposa aprovar la constitució de l'Associació Xarxa InnPulso - Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - ARINN, formant part d'ella l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00202 2014 000035 00 - Aprovat
0008 - "MOCIONS Moció que presenta Salvador Broseta Perales, del Grup Socialista, referit a ""Instar al Govern d'Espanya a canviar la seua política de reducció d'ocupació pública""
Expediente: E 05630 2014 000016 00 - Rebutjat
0009 - "Moció que presenta D. Pedro Miguel Sánchez Marco, del Grup Socialista, referit a "" Estudi financer sobre modificació taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal""
Expediente: E 05630 2014 000017 00 -
0010 - ANNEX.- Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat
0011 - SERVICI FINANCER Proposa autoritzar a l'EMT per a la concertació de dos prèstcs de refinançament del seu deute a curt termini
Expediente: E 05201 2014 000021 00 - Aprovat
0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 22 d'abril de 2014
Aprovat
0002 - Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, que estimant el recurs d'apel·lació seguit per este Ajuntament revoca la Sentència del Jutjat del Contenciós núm. 7, i desestimació el P.A. 282/2011 interposat contra denegació compatibilitat per a l'exercici de la funció d'odontòleg
Expediente: E 00501 2011 000645 00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2014.
Expediente: E 04302 2014 000004 00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 3ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014
Expediente: E 05501 2014 000018 00 - Aprovat
0005 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 3ª Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014
Expediente: E 05501 2014 000019 00 - Aprovat
0006 - SERVICI FINANCER Proposa aprovar la correcció d'errades materials contingudes per la Proposta del Pla Econòmic-Financer 2014-2015, aprovat per Acord Plenari de 25 d'abril de 2014.
Expediente: E 05201 2014 000018 00 - Aprovat
0007 - SERVEI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS Proposa aprovar la constitució de l'Associació Xarxa InnPulso - Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - ARINN, formant part d'ella l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00202 2014 000035 00 - Aprovat
0008 - "MOCIONS Moció que presenta Salvador Broseta Perales, del Grup Socialista, referit a ""Instar al Govern d'Espanya a canviar la seua política de reducció d'ocupació pública""
Expediente: E 05630 2014 000016 00 - Rebutjat
0009 - "Moció que presenta D. Pedro Miguel Sánchez Marco, del Grup Socialista, referit a "" Estudi financer sobre modificació taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal""
Expediente: E 05630 2014 000017 00 -
0010 - ANNEX.- Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat
0011 - SERVICI FINANCER Proposa autoritzar a l'EMT per a la concertació de dos prèstcs de refinançament del seu deute a curt termini
Expediente: E 05201 2014 000021 00 - Aprovat