2014-05-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-05-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions que van tindre lloc els dies 4, 11 i 25 d'abril de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 1/08, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del PRI de millora 'Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre'.
Expediente: E 00501 2008 000067 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 418/08, interposat contra la paralització immediata de les obres iniciades en un local situat al carrer del Comte d'Altea.
Expediente: E 00501 2008 000381 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 302/09, sobre denegació de llicència per a instal·lació d'estació base de telefonia mòbil al carrer de Moratín.
Expediente: E 00501 2009 000228 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'estima el recurs d'apel·lació interposat, es revoca la sentència del Jutjat núm. 4 i s'estima el Recurs PO núm. 504/08, seguit contra legalització d'unes obres.
Expediente: E 00501 2008 000440 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat, es revoca la sentència del Jutjat núm. 1 dictada en el Recurs PO núm. 553/09 i es reconeix concedida una llicència de funcionament de bar amb ambientació musical.
Expediente: E 00501 2009 000398 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 806/10.
Expediente: E 00501 2011 000105 00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 49/14.
Expediente: E 00501 2014 000072 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 129/13, interposat contra la inactivitat de l'Ajuntament per falta de pagament d'interessos de demora derivats del contracte de servici de neteja interior dels mercats tancats de la ciutat de València.
Expediente: E 00501 2013 000170 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 342/13, interposat contra resolució presumpta per la qual es desestima la sol·licitud d'abonament d'interessos de demora derivats del contracte de construcció de camp de futbol i vestidor al parc de la Vida.
Expediente: E 00501 2013 000365 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal funcionari divers de la Policia Local.
Expediente: E 01002 2014 000198 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4359.
Expediente: E 01101 2014 000380 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3608.
Expediente: E 01101 2014 000531 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació horària dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3182.
Expediente: E 01101 2014 000426 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació horària dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5897.
Expediente: E 01101 2014 000496 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal del programa 'Pla integral d'ocupació majors de 45 anys'.
Expediente: E 01101 2013 001530 00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi).
Expediente: E 04101 2013 000112 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Tercer mòdul de 50.000 m3 en planta potabilitzadora el Realó'.
Expediente: E 04101 2014 000039 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València. Exercici 2014'.
Expediente: E 04101 2014 000040 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern d'1 de desembre de 2000, pel qual es va adscriure al Servici de Joventut un local municipal situat al carrer del Castell de Pop.
Expediente: E 05301 2000 000897 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal.
Expediente: E 05302 2014 000287 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns, amb menor superfície, la xarxa viària situada al carrer de les Illes Canàries.
Expediente: E 05301 1995 000029 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries i un jardí situats en els emplaçaments següents: Carrer de la Pianista Empar Iturbi i adjacents.
Expediente: E 05301 1995 000956 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries i un jardí situats en els emplaçaments següents: Carrers d'Emili Lluch, del Ceramista Ros i de Torrent.
Expediente: E 05303 2014 000027 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries i un jardí situats en els emplaçaments següents: Carrer d'Almudaina i avinguda del Poeta Federico García Lorca.
Expediente: E 05303 2014 000029 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries i un jardí situats en els emplaçaments següents: Carrers del Músic Ginés, de Campoamor i de Xalans.
Expediente: E 05303 2014 000039 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor de l'immoble 'Mercat de Mossén Sorell'.
Expediente: E 05303 2014 000048 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar els immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E 05305 2014 000027 00 - Aprovat
0029 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa autoritzar i disposar major gasto del contracte de sobres impresos de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
0030 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa admetre la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres contingudes en l'expedient 01201/2010/201.
Expediente: E 01201 2010 000201 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 5988 01.
Expediente: E 01305 2012 000207 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 90017.
Expediente: E 01305 2012 000350 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2013 3941.
Expediente: E 01305 2013 000241 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2013 119385.
Expediente: E 01305 2013 000444 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2009 74320.
Expediente: E 01305 2009 000308 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 511/12.
Expediente: E 01305 2011 000022 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 22/13.
Expediente: E 01305 2011 000477 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 934-W, de 17 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 003745 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 6109-W, de 22 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 004504 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5376-W, de 15 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 003674 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5972-W, de 15 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 005529 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6316-W, de 2 de desembre.
Expediente: E 01306 2013 005372 00 - Aprovat
0043 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 181-W, de 17 de gener.
Expediente: E 01306 2013 006553 00 - Aprovat
0044 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 609-W, de 5 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 005861 00 - Aprovat
0045 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 838-W, de 13 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 006555 00 - Aprovat
0046 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1020-W, de 19 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 006743 00 - Aprovat
0047 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1153-W, de 28 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 007104 00 - Aprovat
0048 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3105-W, de 31 de maig de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 001164 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
Expediente: E 01401 2014 000072 00 - Aprovat
0050 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària EH630 33003 41000.
Expediente: E 01601 2014 000007 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'índex de revisió de preus del contracte de servicis per al control de l'execució i coordinació de seguretat i salut de senyalització vertical i horitzontal en les vies i camins del terme municipal de València.
Expediente: E 01801 2009 003107 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2014 000327 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de 'Senyalització vertical i horitzontal de trànsit en les vies i camins del terme municipal de València'.
Expediente: E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
Expediente: E 01902 2011 000004 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E 01903 2014 000083 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Unió d'Empreses Nàutiques, l'objecte del qual és recolzar la referida entitat en l'organització del 'València Boat Show'.
Expediente: E 01903 2014 000059 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el coeficient de la segona revisió de preus del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2014 000072 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir els premis de la XVI edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals de 2014 i disposar i reconéixer l'obligació dels premis.
Expediente: E 01904 2014 000180 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria i autoritzar el gasto destinat a la realització de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E 01904 2014 000324 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració subscrit amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2005.
Expediente: E 01904 2014 000295 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar i disposar l'increment del gasto derivat de l'IPC del cànon d'explotació del centre cultural 'La Rambleta' en l'exercici 2014.
Expediente: E 01905 2012 000035 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny, maquetació i fotografia del llibre Toponímia.
Expediente: E 02000 2014 000023 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria del Premi Senyera d'Art, modalitat escultura 2014.
Expediente: E 02001 2014 000091 00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una ajuda econòmica per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'any 2014.
Expediente: E 02101 2014 000506 01 - Aprovat
0065 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per a l'any 2014 el conveni de col·laboració firmat amb la UNED.
Expediente: E 02101 2014 000312 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Deportes para los Municipios, SL, de la factura del proppassat mes de març del contracte del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2014 003444 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura relativa a diversos treballs realitzats en el centre municipal d'activitats per a persones majors 'Benimàmet'.
Expediente: E 02201 2013 004817 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures dels mesos de 2014 que s'indiquen a continuació, del contracte de gestió de trenta-cinc places en centres gerontològics privats de València: Gener.
Expediente: E 02201 2014 001631 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures dels mesos de 2014 que s'indiquen a continuació, del contracte de gestió de trenta-cinc places en centres gerontològics privats de València: Febrer.
Expediente: E 02201 2014 002534 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna, de la factura del proppassat mes de març del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2014 003567 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF), per a la continuïtat en la difusió del programa de famílies educadores.
Expediente: E 02201 2014 001111 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de cada un dels quaranta-huit centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E 02201 2014 002198 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació dels fons rebuts per la Residència Esclaves de Maria Inmaculada, en virtut de la segona pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb la dita entitat.
Expediente: E 02201 2011 004140 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar a favor de Creu Roja l'import corresponent a l'aportació municipal per a la segona anualitat de vigència del conveni de col·laboració per a la intervenció social en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 003377 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors.
Expediente: E 02201 2013 003291 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga i la revisió de preus del contracte de transport dels centres ocupacionals Isabel de Villena i Juan de Garay.
Expediente: E 02201 2011 002277 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa exercitar la segona pròrroga del contracte dels forns crematoris de la ciutat de València.
Expediente: E 02802 2014 000154 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 511-X, de 28 de juny de 2013, i no rehabilitar la mercantil interessada en la titularitat de la llicència d'explotació d'una parada del mercat de Castella.
Expediente: E 02901 2012 001496 00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar la factura corresponent a l'adquisició del sofware necessari per a la posada en marxa i desenvolupament de diverses accions formatives enquadrades dins del Pla d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 02902 2014 000064 00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OCUPACIÓ- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar diverses factures relatives a l'execució dels projectes següents: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2014 000049 00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'OCUPACIÓ- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar diverses factures relatives a l'execució dels projectes següents: 'Activitats administratives en relació amb el client'.
Expediente: E 02902 2014 000050 00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'inici del procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals per a la inserció 'Ocupació autònoma' i 'Per compte d'altri'.
Expediente: E 02902 2014 000075 00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València, en concepte d'aportació municipal per a l'exercici 2013.
Expediente: E 02902 2013 000008 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Cocentaina.
Expediente: E 03103 2011 000063 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2013.
Expediente: E 03107 2010 000013 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP i Vareser 96, SL.
Expediente: E 03501 2014 000042 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar i transferir una quantitat a favor de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, amb la finalitat de realitzar inversions.
Expediente: E 04001 2014 000221 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Nord de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant el proppassat mes de gener.
Expediente: E 04001 2014 000286 00 - Aprovat
0089 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per actuacions publicitàries i servici de notícies.
Expediente: E 04103 2013 000003 00 - Aprovat
0090 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar i acceptar la modificació d'un contracte firmat amb Federico Doménech, SA.
Expediente: E 04103 2014 000026 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
Expediente: E 04908 2014 000002 00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2014.
Expediente: E 01101 2013 000566 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les al·legacions a l'expedient núm. 1529/13.
Expediente: E 01101 2013 001529 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables d'unes infraccions lleus, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 26/14.
Expediente: E 01401 2014 000026 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar dos agents de la Policia Local responsables d'unes infraccions lleus, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 27/14.
Expediente: E 01401 2014 000027 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat dels expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local i arxivar les actuacions, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 276/11.
Expediente: E 01401 2011 000276 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat dels expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local i arxivar les actuacions, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 63/12.
Expediente: E 01401 2012 000063 00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000087 00 - Aprovat
0099 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 21/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2011 000559 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E 01902 2014 000085 00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, l'objecte del qual és recolzar la referida federació en l'organització de diferents esdeveniments.
Expediente: E 01903 2014 000040 00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Construcciones Modulares Cabisuar, SA, per subministrament corresponent a les Falles 2014.
Expediente: E 01904 2014 000350 00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar el depòsit oferit per la Real Societat Econòmica d'Amics del País de València, de l'obra 'El cardenal Adriano d'Utrech rebent els agermanats', per a la seua exposició en el Museu d'Història de València.
Expediente: E 02001 2014 000054 00 - Aprovat
0104 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Diario ABC, SL.
Expediente: E 04103 2013 000012 00 - Aprovat
0105 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al programa de pràctiques formatives de la Diputació Provincial de València 'La Dipu et Beca'.
Expediente: E 02902 2014 000097 00 - Aprovat
0106 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Dóna compte de la Circular 1/2014, del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal, sobre tramitació de factures pendents de reconeixement extrajudicial.
Expediente: E 04302 2014 000003 00 - Quedar assabentat
0107 - MOCIÓ del tinent d'alcalde, delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa que es realitzen els ajustos necessaris en els comptes de les Entitats Públiques Municipals per al compliment de la remissió d'informació segons Orde HAP/2015/2012.
Expediente: E 04302 2014 000002 00 - Aprovat