2014-04-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-04-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de març de 2014.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir als grups polítics municipals l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2014.
Expediente: E 00201 2014 000006 00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la justificació presentada per Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E 00201 2013 000002 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del TSJ, estimatòria del PO núm. 4/883/09 interposat contra acords del JPEF que va establir el preu just de béns i drets expropiats per a la realització del projecte d'execució de la parcel·la CP Pare Català i viaris, amb imposició de les costes del recurs de cassació.
Expediente: E 00501 2009 000543 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de 1a Instància núm. 21, estimatòria del Juí Ordinari núm. 1375/11 seguit per este Ajuntament, i declara resolt -per falta de pagament- el contracte de compravenda subscrit de la vivenda situada al carrer de Dalt núm. 45-5a.
Expediente: E 00501 2011 000556 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 4, estimatòria del recurs PA 508/2012 interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial, amb costes.
Expediente: E 00501 2012 000513 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 4, desestimatòria del recurs PA 535/2012 interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial, amb costes.
Expediente: E 00501 2012 000518 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 4, desestimatòria del recurs PA 457/2012 interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial, amb costes.
Expediente: E 00501 2012 000544 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 5, estimatòria del PA núm. 498/2012 interposat contra Resolució que no admet a tràmit una sol·licitud d'abonament al personal funcionari de la part proporcional de la paga extra de Nadal del 2012.
Expediente: E 00501 2013 000044 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 2, desestimatòria del recurs PA 695/2012 interposat contra desestimació de la seua reclamació de responsabilitat patrimonial, amb costes.
Expediente: E 00501 2013 000104 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 2, desestimatòria del P.A núm. 52/13 interposat contra imposició de multa per la comissió de tres infraccions consistents a superar el nivell de decibels permés.
Expediente: E 00501 2013 000122 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 1 i Acte aclaridor de la dita sentència, estimatòria del PA núm. 290/13 interposat contra desestimació de reclamació d'interessos de demora en relació amb el contracte de servici municipal d'ajuda a domicili, amb costes.
Expediente: E 00501 2013 000246 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de l'Acte del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 4, que declara acabat el PA 279/2013 deduït per contra imposició de multa per infracció de la Llei de Drogodependències, i consentir i complir la condemna en costes imposada a l'Ajuntament.
Expediente: E 00501 2013 000266 00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 7, estimatòria parcial del PA núm. 193/2013 interposat contra Resolució que no admet a tràmit una sol·licitud d'abonament de la part proporcional de la paga extra de Nadal del 2012.
Expediente: E 00501 2013 000293 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 197-P, de 20-02-14.
Expediente: E 01002 2014 000027 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició.
Expediente: E 01101 2013 001537 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la correcció d'error material en un acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000104 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000103 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2014.
Expediente: E 01101 2013 001498 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000194 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000217 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000200 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000204 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la permuta dels llocs de treball ref. 878 i 3223.
Expediente: E 01101 2014 000377 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la permuta dels llocs de treball ref. 7696 i 8436.
Expediente: E 01101 2014 000383 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar l'adscripció al lloc de treball ref. 3394.
Expediente: E 01101 2012 000541 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01002 2014 000252 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01002 2014 000259 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01002 2014 000260 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball ref. 808, d'acord amb l'horari especial que realitza.
Expediente: E 01101 2014 000427 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització del lloc de treball ref. 6479.
Expediente: E 01101 2014 000379 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar bases específiques i convocatòria un lloc de treball de cap de secció, enginyer de Telecomunicacions, pel sistema de concurs de mèrits entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 01101 2014 000345 00 - Aprovat
0033 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici d'intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000118 00 - Aprovat
0034 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Projecte bàsic i d'execució de les obres de construcció de l'Escola Infantil Clara Campoamor-av. Alfauir, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000091 00 - Aprovat
0035 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Subministrament d'uniformitat per a Policia Local.
Expediente: E 04101 2013 000095 00 - Aprovat
0036 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi).
Expediente: E 04101 2013 000112 00 - Sobre la mesa
0037 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els plecs i convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents: Servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E 04101 2013 000124 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els plecs i convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents: Execució de les obres d'urbanització i condicionament de l'avinguda de Navarro Reverter i de la plaça de la Porta de la Mar.
Expediente: E 04101 2013 000121 00 - Aprovat
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00101 2012 2978.
Expediente: E 01305 2012 000443 00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00103 2012 2532.
Expediente: E 01305 2012 000171 00 - Aprovat
0041 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Ordinari núm. 503/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2009 000503 00 - Aprovat
0042 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2013 51594.
Expediente: E 01305 2013 000179 00 - Aprovat
0043 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2013 3484.
Expediente: E 01305 2013 000221 00 - Aprovat
0044 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra els següents acords de la Junta de Govern Local: Acord de 21 de juny del 2013.
Expediente: E 01306 2013 000938 00 - Aprovat
0045 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra els següents acords de la Junta de Govern Local: Acord de 17 de gener del 2014.
Expediente: E 01306 2013 004766 00 - Aprovat
0046 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5620-W, de 25 d'octubre de 2013.
Expediente: E 01306 2013 005478 00 - Aprovat
0047 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 963-W, de 8 de març de 2011.
Expediente: E 01306 2011 000406 00 - Aprovat
0048 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 3372-W, de 12 de juny de 2013.
Expediente: E 01306 2013 001890 00 - Aprovat
0049 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 2377-W, de 2 de maig de 2013.
Expediente: E 01306 2013 001087 00 - Aprovat
0050 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 626-W, de 5 de febrer de 2014.
Expediente: E 01306 2013 006960 00 - Aprovat
0051 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 986-W, de 19 de febrer de 2014.
Expediente: E 01306 2013 006966 00 - Aprovat
0052 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 6456-W, de 9 de desembre de 2013.
Expediente: E 01306 2013 005584 00 - Aprovat
0053 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 6705-W, de 20 de desembre de 2013.
Expediente: E 01306 2013 005580 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E 01903 2014 000085 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Pilota Valenciana, l'objecte de la qual és recolzar la dita federació en l'organització del XXI Dia de la Pilota Valenciana.
Expediente: E 01903 2014 000041 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la realització del conveni de col·laboració amb l'Associació Esportiva Cultural Catxirulos, per a recolzar esta associació en l'organització del XVII Festival Internacional del Vent.
Expediente: E 01903 2014 000036 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Dóna compte de la decisió unànime del jurat del Concurs d'Esbossos de Falles 2015 (gran i infantil), i proposa concedir els premis als artistes seleccionats i iniciar la contractació per a la realització i muntatge de dites falles.
Expediente: E 01904 2014 000157 00 - Quedar assabentat
0058 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració firmat amb el Capítol Metropolità de València, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2005.
Expediente: E 01904 2014 000302 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió de subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim, per a sufragar els gastos de La Gesta del Mío Cid, Ambaixades-Desembarcament 2014.
Expediente: E 01904 2014 000305 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió de subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Federació Valenciana de Moros i Cristians (FEVAMIC), per a sufragar els gastos derivats de la Festa de Moros i Cristians 2014.
Expediente: E 01904 2014 000313 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de diversos proveïdors corresponents als gastos produïts per la celebració de la festivitat de Sant Vicent Màrtir el dia 22 de gener del 2014, així com per les festes de les Falles de 2014.
Expediente: E 01904 2014 000293 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides al sector del teatre, circ i dansa de 2013.
Expediente: E 01905 2013 000022 00 - Aprovat
0063 - OFICINA DE TURISME.- Proposa subscriure amb l'Agència Valenciana de Turisme el conveni per a la compensació financera de gastos de l'exercici 2013
Expediente: E 01909 2014 000042 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures relatives a diversos treballs.
Expediente: E 02000 2014 000020 00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases corresponents al XXII Concurs València oberta al món.
Expediente: E 02101 2014 000752 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats següents: Universitat Politècnica, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del programa València Conviu.
Expediente: E 02201 2013 000464 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats següents: Obra Mercedària de València, en relació amb la subvenció concedida per a ampliar la col·laboració en el marc de l'operació Fred 2013/2014.
Expediente: E 02201 2013 008518 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l´obligació de pagament corresponent als treballs d'esmena de deficiències en la cuina del Centre Municipal d'Activitats per a Persones Majors Arrancapins.
Expediente: E 02201 2013 006456 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de març: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2014 000061 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de març: 'Activitats administratives en relació amb el client'.
Expediente: E 02902 2014 000062 00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació núm. 3, de març de 2014, de conservació fonts ornamentals, així com l´aprovació d´esta certificació.
Expediente: E 03303 2014 000087 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1265-I, de 25 d'octubre de 2013, relativa a la denegació de llicència d'obres per a rehabilitació d'edifici.
Expediente: E 03501 2010 000200 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària durant els mesos de l'any 2014 que s'indiquen a continuació: Gener.
Expediente: E 04901 2014 000007 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària durant els mesos de l'any 2014 que s'indiquen a continuació: Febrer.
Expediente: E 04901 2014 000011 00 - Aprovat
0075 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa declarar prescrita la factura corresponent al tercer i últim pagament del projecte d'investigació sobre la implantació d'un sistema de costos, encarregat a la Universitat de València en el marc del Conveni de Col·laboració entre la FEMP i la Universitat de Navarra.
Expediente: E 05501 2003 000012 00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA).
Expediente: E 00202 2014 000025 00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial de les quantitats percebudes en concepte d'ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013, pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 116/13.
Expediente: E 00202 2013 000116 00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial de les quantitats percebudes en concepte d'ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013, pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 117/13.
Expediente: E 00202 2013 000117 00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial de les quantitats percebudes en concepte d'ajuda municipal a les iniciatives empresarials 2013, pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 188/13.
Expediente: E 00202 2013 000188 00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials VLC Emprén Jove 2014.
Expediente: E 00202 2014 000028 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari i nomenar instructor i secretari.
Expediente: E 01002 2014 000187 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2014 000089 00 - Aprovat
0083 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, amb vigència per al present exercici de 2014.
Expediente: E 01601 2014 000006 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa oposar-se a la diligència d'embargament preventiu dictada per l'Agència Tributària.
Expediente: E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la contractació i tramitació del projecte modificat de l'obra 'Construcció infraestructura esportiva complex esportiu Nou Moles'.
Expediente: E 01903 2014 000121 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de les factures del mes de març, relatives als treballs que s'indiquen a continuació: Substitució de l'equip d'aire condicionat en el centre municipal d'activitats per a persones majors 'Marxalenes'.
Expediente: E 02201 2013 006366 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de les factures del mes de març, relatives als treballs que s'indiquen a continuació: Substitució del cortinatge de la cafeteria del centre municipal d'activitats per a persones majors 'Benicalap'.
Expediente: E 02201 2013 007753 00 - Aprovat
0088 - SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN.- Proposa aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria Benestar Social, el Consell General del Poder Judicial, l'Ajuntament de València i els Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València, per a la continuïtat i desenvolupament del servei Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E 02201 2014 001978 00 - Aprovat
0089 - SERVICIO DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a diverses factures del Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 005709 01 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció dels mercats municipals de València 'Vine a comprar qualitat en els mercats municipals, sempre guanyes, també a les vesprades' i les bases reguladores de l'esmentada campanya.
Expediente: E 02901 2014 000272 00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament en concepte d'ajudes a la contractació de l'Ajuntament de València en el marc del Pla d'ocupació conjunt de les Administracions públiques a favor de les empreses beneficiàries i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2013 000409 00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral' corresponent al mes de març de 2014 i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2014 000068 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1373-I, de 20 de novembre de 2013, relativa a la denegació de renovació de llicència per a estació base de telefonia mòbil compartida en un edifici situat al carrer de l'Arabista Huici.
Expediente: E 03501 2007 000954 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la ciutat de València, corresponent als treballs realitzats durant el mes de febrer de 2014 per les empreses següents: SAV, SA, zona Sud.
Expediente: E 04001 2014 000254 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la ciutat de València, corresponent als treballs realitzats durant el mes de febrer de 2014 per les empreses següents: FCC, SA, zona Nord.
Expediente: E 04001 2014 000287 00 - Aprovat
0096 - VICESECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa autoritzar a l'Assessoria Jurídica Municipal en l'exercici d'accions judicials en relació a l'acreditació de firmes de suport en les eleccions al Parlament Europeu.
Aprovat
0097 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2014.
Aprovat