2014-04-11 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-04-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de març de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 311/10, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000354 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 36/11, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000158 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 510/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000407 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 619/11, contra denegació de llicència d'edificació.
Expediente: E 00501 2011 000620 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 362/12, contra denegació de llicència d'edificació.
Expediente: E 00501 2012 000339 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, del Jutjat del Contenciós núm. 2 pel qual s'acorda l'arxiu del recurs PA 35/13 contra desestimació de responsabilitat patrimonal.
Expediente: E 00501 2013 000084 00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F.
Expediente: E 01002 2014 000162 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el Concert Educatiu amb l'Institut Politècnic Escoles Sant Josep de València, per col·laboració amb pràctiques formatives.
Expediente: E 01002 2014 000213 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la desestimació del recurs de reposició interposat contra Resolució núm. 1432-P, de 28 de desembre de 2012.
Expediente: E 01101 2012 001682 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació d´una alumna/treballadora amb destinació al taller d'ocupació 'Conservació del bosc de la Devesa Albufera'.
Expediente: E 01101 2013 001549 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 5928.
Expediente: E 01101 2013 001606 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar el gasto autoritzat i disposat del crèdit declarat disponible per acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2014.
Expediente: E 01101 2014 000113 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la permuta dels llocs de treball referència núm. 768 y 3310.
Expediente: E 01101 2014 000376 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Patrimoni Històric i Cultural.
Expediente: E 01101 2014 000479 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la desestimació de la sol·licitud presentada per la Secció Sindical CSIF.
Expediente: E 01001 2014 000080 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa encarregar a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa), el projecte de 'Renovació canonada arterial FD500/400 carrer Guillem de Castro per canonada FD DN 600/500, València'.
Expediente: E 04101 2014 000032 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària situada al carrer de l'Hospital.
Expediente: E 05303 2014 000028 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació del cànon corresponent a l'any 2012 de la concessió del Balneari de l'Albereda.
Expediente: E 05305 2012 000002 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la factura núm.1, emesa per l'empresa Respira Vídeo, SL.
Expediente: E 02001 2014 000014 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la donació de fons oferida al Museu de Ciències Naturals de València que consistix en una col·lecció de gravats per a ús educatiu, científic i museològic.
Expediente: E 02001 2014 000030 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la campanya per a la promoció de la ciutat de València com a Ciutat del Sant Grial i constituir una comissió coordinadora a este efecte.
Expediente: E 02001 2014 000082 00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb Womenalia Network, SL.
Expediente: E 00202 2014 000023 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, per mitjà del procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, el subministrament de 600 unitats d'ordinadors de mesa amb les seues corresponents llicències, de les característiques detallades en els impresos del Ministeri.
Expediente: E 00801 2014 000028 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 130339.
Expediente: E 01305 2012 000481 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 141261.
Expediente: E 01305 2012 000503 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 76343.
Expediente: E 01305 2012 000292 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2013 2695.
Expediente: E 01305 2013 000157 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110-2008-206279 el 15 de desembre de 2008 per les raons que expressa la proposta.
Expediente: E 01305 2008 000709 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les resolucions següents: Resolució núm. 6610-W, de 16 de desembre de 2013.
Expediente: E 01306 2013 005705 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les resolucions següents: Resolució núm. 21-W de 9 de gener de 2014.
Expediente: E 01306 2013 005849 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats per a jóvens i xiquets i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2014 000078 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les entitats següents: Junta Central Vicentina.
Expediente: E 01904 2013 000226 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les entitats següents: Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01904 2013 000229 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Iluminaciones Ximénez, SA.
Expediente: E 01904 2014 000289 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors, per servicis i subministraments corresponents a esdeveniments culturals i festius de 2014 (Expojove, Cavalcada de Reis i Exaltació FM València).
Expediente: E 01904 2014 000273 00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa convocar i aprovar les bases del III Certamen fotogràfic 'Passió per llegir' 2014, de la xarxa de biblioteques públiques municipals de València.
Expediente: E 01905 2014 000053 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa accedir a la tercera pròrroga del contracte d'arrendament de les instal·lacions municipals, situades al carrer de Motilla del Palancar, s/n, per a la prestació del servici d'escola infantil per al curs escolar 2014/2015.
Expediente: E 02101 2014 000659 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió del centre de dia per a persones discapacitades 'Font de Sant Lluís', fins a la formalització del nou contracte.
Expediente: E 02201 2009 000358 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral i per Pacte per a l'Ocupació, corresponent a subvencions atorgades en l'exercici 2013 referides a projectes d'inserció laboral per a dones que han exercit la prostitució.
Expediente: E 02201 2013 005655 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació del Secretariat Gitano, en relació amb els convenis de col·laboració firmats per a l'execució dels programes següents: Programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
Expediente: E 02201 2008 000411 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació del Secretariat Gitano, en relació amb els convenis de col·laboració firmats per a l'execució dels programes següents: Programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E 02201 2012 000416 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF), per a la continuïtat de la difusió del programa de famílies educadores.
Expediente: E 02201 2013 001427 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Deportes para los Municipios, SL del contracte del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la iutat de València, corresponents a las factures següents: Gener de 2014.
Expediente: E 02201 2014 001248 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Deportes para los Municipios, SL del contracte del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la iutat de València, corresponents a las factures següents: Febrer de 2014 i diferència revisió de preus de novembre de 2013 a gener 2014.
Expediente: E 02201 2014 002264 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València per a l'any 2013.
Expediente: E 02201 2013 000887 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de pagament a favor de Restauradores Sin Fronteras, corresponent al servici de consultoria tècnica per actuacions al marc del projecte Onu Habitat 'Recolzament a la planificació urbana municipal mitjançant la cooperació descentralitzada a la ciutat de Manizales (Colòmbia)' durant desembre de 2013.
Expediente: E 02201 2013 008623 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Associació Alanna, del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València, corresponents a les factures següents: Gener de 2014.
Expediente: E 02201 2014 001217 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Associació Alanna, del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València, corresponents a les factures següents: Febrer de 2014.
Expediente: E 02201 2014 002134 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar les bases del II Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa, així como aprovar i autoritzar el gasto corresponent.
Expediente: E 02303 2014 000505 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E 03303 2014 000072 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació amb destinació a l'OMIDC.
Expediente: E 02402 2013 000004 00 - Aprovat
0053 - MOCIÓ impulsora del tinent d'alcalde delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
Expediente: E 01101 2014 000498 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de reclassificació de subescala.
Expediente: E 01101 2013 001472 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E 01902 2014 000048 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l'activitat 'VIII Certamen València Idea 2014' i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2014 000064 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Gas Natural Cegas, SA.
Expediente: E 01902 2014 000069 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Power Electronics España, SL.
Expediente: E 01902 2014 000070 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a una factura emesa per Visual Identity and Signage.
Expediente: E 01903 2014 000020 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un increment en l'import d'adjudicació del projecte d'obres de 'Millores en les infraestructures del Palau de la Música', finançat a càrrec del Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01905 2011 000024 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01905 2014 000054 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada pels quaranta-set centres municipals d'activitats per a persones majors, en concepte d'aportació municipal de l'any 2013 per a xicotets gastos i activitats puntuals.
Expediente: E 02201 2013 000249 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria de Benestar Social per a garantir la continuïtat, desenvolupament i manteniment de l'actual servici de Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E 02201 2013 003465 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 667-I, de 18 de maig de 2012, sobre obres de reforma.
Expediente: E 03501 2012 000116 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de les comunitats de regants i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02701 2010 000218 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer una obligació en concepte de preu just per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Enginyer Dicenta.
Expediente: E 03103 2005 000291 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució del Jurat d'Expropiacions de 17 de desembre del 2013, referida al procediment d'expropiació per ministeri de la llei sobre una parcel·la discontínua situada entre els carrers dels Gremis i de Mariano de Cavia.
Expediente: E 03103 2010 000016 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al camí de Montcada.
Expediente: E 03103 2011 000041 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 175-I, de 9 de febrer de 2012, relativa a la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil compartida.
Expediente: E 03501 1998 001384 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 1379-I, de 20 de novembre de 2013, sobre denegació de llicència per a adequació de local.
Expediente: E 03502 2008 000178 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa prorrogar el contracte d'alienació de ferralla dels vehicles retirats de la via pública i depositats en els magatzems municipals.
Expediente: E 01402 2010 000052 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la inadmissibilitat del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
Expediente: E 01401 2013 000136 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de gener de 2014.
Expediente: E 01401 2013 000180 00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel concepte de reintegrament parcial d'una subvenció de les ajudes municipals a la contractació 2013, segon procediment.
Expediente: E 02902 2014 000010 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de febrer: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2014 000059 00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de febrer: 'Activitats administratives en relació amb el client'.
Expediente: E 02902 2014 000060 00 - Aprovat
0077 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte 'Formació per a l'ocupació i validació de competències i habilitats en l'aprenentatge no formal' del Programa Europeu Erasmus+.
Expediente: E 02902 2014 000070 00 - Aprovat
0078 - MOCIÓ del vicealcalde sobre l'aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Expediente: E 00407 2014 000003 00 - Aprovat
0079 - SECRETARIA GENERAL DEL PLE.- Proposa acceptar l'informe sobre nou escenari de les competències municipals emés per la Secretaria.
Expediente: E 00401 2014 000009 00 - Aprovat
0080 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el primer semestre de 2014.
Expediente: E 04103 2014 000051 00 - Aprovat
0081 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 1a incorporació de romanents de crèdit del Pressupost 2013.
Expediente: E 05501 2014 000013 00 - Aprovat